ธุรกิจและบริการ

Short Selling


  • การขายหลักทรัพย์ที่ผู้ขายต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อส่งมอบการขาย
  • ทำการยืมหลักทรัพย์ก่อนที่จะส่งคำสั่งขายชอร์ตผ่านบัญชีเงินสด (Cash Account) หรือ บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)
  • ขายหุ้นที่อยู่ใน SET 100, ETF
  • เสนอขายชอร์ตได้ในราคาที่ไม่ต่ำ กว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย ณ ขณะนั้น (ตามเกณฑ์ SET)
  • ส่งคำสั่งขายชอร์ตได้เฉพาะในช่วงเวลาซื้อขายปกติเท่านั้น ไม่รวม ช่วง Pre-open และ Call market
สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ ฝ่ายธุรกรรมยืม และให้ยืมหลักทรัพย์
โทรศัพท์ : 02-658-9699
Email : sbl@fnsyrus.com