ประกาศค่าธรรมเนียมซื้อขาย

 • 0110 / 2019
  01/10/2019

  อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

 • 1206 / 2019
  12/06/2019

  ประกาศ เรื่อง การเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าปรับ

 • 0101 / 2017
  01/01/2017

  อัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

 • 0101 / 2017
  01/01/2017

  อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

 • 1809 / 2014
  18/09/2014

  อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

 • 1006 / 2011
  10/06/2011

  อัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554