ฝากเงินเป็นหลักประกัน


ท่านสามารถฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ แบบ Real-time โดยเมื่อโอนเงินเสร็จ ท่านสามารถซื้อ/ขายฯ ได้ทันที
วิธีการสมัคร
สมัครใช้บริการฝากเงินแบบ real-time กับธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ เพื่อให้สามารถซื้อขายได้ทันที
ฝากเงิน Real-time
เลือกฝากเงินแบบ real-time เข้าบัญชีซื้อขายฯ ที่ท่านต้องการ
ลูกค้าสามารถสั่งตัดเงินจากบัญชีธนาคาร ที่ท่านผูกไว้กับบริษัท (ATS) เพื่อซื้อหลักทรัพย์ หรืออนุพันธ์ ดังนี้