Trading Alert & Turnover List

 • 1710 / 2017
  17/10/2017

  รายชื่อหลักทรัพย์หลักทรัพย์ที่บริษัทมีมติ ให้สามารถซื้อขายได้เฉพาะบัญชี Cash Balance เท่านั้น (หุ้น Turnover List เฉพาะของบริษัท)

 • 1312 / 2017
  13/12/2017

  รายชื่อหลักทรัพย์ที่ควรเพิ่มความระมัดระวังในการส่งคำสั่งซื้อขาย ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560

 • 0712 / 2017
  07/12/2017

  รายชื่อหลักทรัพย์ที่ควรเพิ่มความระมัดระวังในการส่งคำสั่งซื้อขาย ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560