ประกาศอัตราดอกเบี้ย

 • 1603 / 2018
  16/03/2018

  ประกาศเรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินวางประกัน / ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

 • 0108 / 2017
  01/08/2017

  อัตราดอกเบี้ยเงินวางประกัน ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นต่ำเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ และ/หรือ ผิดสัญญา เกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และบัญชีซื้อขายสัญญาล่วงหน้า มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560

 • 0110 / 2015
  01/10/2015

  การเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าปรับ เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558