ประกาศอัตราดอกเบี้ย

  • 0108 / 2017
    01/08/2017

    อัตราดอกเบี้ยเงินวางประกัน ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นต่ำเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ และ/หรือ ผิดสัญญา เกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และบัญชีซื้อขายสัญญาล่วงหน้า มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560

  • 0110 / 2015
    01/10/2015

    การเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าปรับ เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558