ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สรุปข้อมูลทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 55
31/12/2555
งบปี 56
31/12/2556
งบปี 57
31/12/2557
งบปี 58
31/12/2558
ไตรมาส 1/59
31/03/2559
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ          
สินทรัพย์รวม 4,194.70 4,035.48 4,138.15 4,009.54 5,155.25
หนี้สินรวม 2,519.14 2,069.17 1,941.63 1,663.59 2,784.99
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,620.59 1,966.03 2,196.31 2,345.61 2,370.08
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 731.31 747.55 880.09 930.24 930.24
รายได้รวม 1,813.60 2,437.45 1,854.72 1,708.58 421.14
กำไรสุทธิ 181.50 399.86 229.79 137.85 25.62
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.41 0.86 0.42 0.25 0.04
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ          
ROA(%) 6.79 12.84 7.37 4.53 3.28
ROE(%) 12.05 22.30 11.04 6.07 4.70
อัตรากำไรสุทธิ(%) 10.01 16.40 12.39 8.07 6.08

ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ 28/12/2555 27/12/2556 30/12/2557 30/12/2558 14/06/2559
ราคาล่าสุด(บาท) 2.62 4.52 3.20 3.06 2.54
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1,197.51 2,111.82 1,760.18 1,779.09 1,476.76
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2555 30/09/2556 30/09/2557 30/09/2558 31/03/2559
P/E (เท่า) 12.68 4.41 19.68 7.68 13.61
P/BV (เท่า) 0.76 1.06 0.85 0.80 0.62
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.46 4.27 3.77 4.05 4.08
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) 2.08 3.26 0.84 5.26 5.12