2024-06-17T11:55:11

ประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

บัญชีเงินสด (Cash Account)

 • ลูกค้าเพียงวางหลักประกันอย่างน้อย 20% ของมูลค่าที่ต้องการจะลงทุน ทำให้ไม่จำเป็นต้องนำเงินลงทุนทั้งหมดที่มีอยู่ไปฝากไว้กับโบรกเกอร์
 • โบรกเกอร์จะกำหนดวงเงินซื้อขายให้ โดยพิจารณาจากความสามารถในการชำระเงิน และฐานะทางการเงิน โดยจะซื้อขายได้ไม่เกินวงเงินที่กำหนด
 • ชำระเงินค่าซื้อหุ้นโดยตัดบัญชีธนาคาร 2 วันทำการ หลังจากวันซื้อหลักทรัพย์
  (ระบบ ATS – Automatic Transfer System)

บัญชีวางหลักประกันเต็มจำนวน (Cash Balance)

 • ช่วยป้องกันการซื้อหุ้นมากเกินความสามารถในการชำระเงิน โดยลูกค้านำเงินสดมาค้ำประกันไว้กับโบรกเกอร์ 100% ก่อนการลงทุน
 • เงินค้ำประกันที่ฝากไว้กับโบรกเกอร์จะได้รับดอกเบี้ยจากบริษัทฯ ด้วย

บัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance)

 • เป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับนักลงทุนที่ต้องการมีอำนาจซื้อเพิ่มขึ้น ด้วยการกู้ยืมเงินจาก
  บริษัทฯ
 • นักลงทุนต้องวางเงิน หรือหลักทรัพย์ตามกำหนดเป็นหลักประกันการกู้เงิน และใช้ในการคำนวณอำนาจซื้อ
 • สะดวกในเรื่องการชำระราคา โดยบริษัทฯ จะตัดค่าซื้อในส่วนเงินสดของลูกค้าก่อน ถ้าอำนาจซื้อไม่พอ บริษัทฯ จึงจะให้กู้ยืมในส่วนที่ขาด