2024-07-16T07:06:07

บริการกองทุนส่วนบุคคล

รู้จักกองทุนส่วนบุคลล

กองทุนส่วนบุคคล คือ การบริหารจัดการเงินลงทุนของบุคคลหรือคณะบุคคลที่มอบหมายให้บริษัทฯเป็นผู้บริหารจัดการลงทุนแทนตามข้อตกลงที่ผู้ลงทุนสามารถมีส่วนร่วม ในการกำหนดนโยบายการลงทุน ตามวัตถุประสงค์ เงื่อนไข และข้อจำกัด ของตัวเองได้

โดยสินทรัพย์ของกองทุนส่วนบุคคลยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ลงทุน ชื่อเจ้าของทรัพย์จะเป็นชื่อของผู้ลงทุน โดยมีการระบุชื่อของบริษัทควบคู่ไปด้วย

ตามตัวอย่างชื่อบัญชี “นาย, นาง, นางสาว, บริษัท...(ชื่อลูกค้า)...โดย บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)” เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารการจัดการบริหารทรัพย์สิน

โดยผลประโยชน์ที่ได้รับในรูปแบบต่างๆ อาทิ เงินปันผล (dividend) ส่วนต่างที่จากราคาหลักทรัพย์ (Capital gain) รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร จะถูกบันทึกรวมอยู่ในทรัพย์สิน กองทุนส่วนบุคคลของลูกค้า

บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีทีมงาน ระบบบริหารจัดการกองทุน และการรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การบริหารกองทุนส่วนบุคคลของลูกค้าจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ดำเนินไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นที่ตั้ง

นโยบายลงทุนหลักกองทุนส่วนบุคคล

การลงทุนแบบผสมหลายสินทรัพย์

(Multi-Asset Allocation)

การลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

(Foreign Investment Fund :
Feeder Fund, Fund of Funds)

การลงทุนในต่างประเทศผ่านการลงทุน

ETFs (ETF Investment Solution)

การลงทุนเน้นในตราสารทุนเป็นหลัก

(Equity Focus)

นักลงทุนที่เหมาะสมกับการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล

นักลงทุนที่มีสินทรัพย์ลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งต้องการให้บริษัทฯ และทีมงานบริหารจัดการทรัพย์สินตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ เพื่อมุ่งหวังเพิ่มความมั่งคั่งในระยะยาว โดยมีการติดตามสถานการณ์ลงทุนอย่างใกล้ชิด และรายงานผลการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและสม่ำเสมอ โดยจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำในการเปิดบัญชีเริ่มต้นที่ 5 ล้านบาท

จุดเด่นของกองทุนส่วนบุคคล บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

  • สามารถปรับนโยบายการลงทุนให้เหมาะสมกับลูกค้าได้อย่างยืดหยุ่น โดยทีมงานมีความเชี่ยวชาญในการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เหมาะสมกับกลยุทธ์และสถานะการลงทุนในรูปแบบต่างๆ
  • อาทิ การลงทุนในหุ้นรายตัว การลงทุนในกองทุนรวม กองทุนต่างประเทศหรือ ETF
  • มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการลงทุนตามนโยบายต่างๆ จะมีการดูแลในเรื่องการจัดการความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด
  • เพื่อไม่ให้พอร์ตการลงทุนของลูกค้ามีความผันผวน หรืออยู่ในสภาวะที่มีความเสี่ยงเกินระดับที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับสภาวะตลาด
  • การให้บริการ พบปะลูกค้าอย่างเข้าถึง เพื่อนำเสนอด้านข้อมูลรอบด้านอย่างใกล้ชิด จากทีมงานจัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยตรง

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่วนบุคคล เช่น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า, ค่าบริหารจัดการรายปี (management fee), ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ (custodian), ค่าซื้อขายหลักทรัพย์ หน่วยลงทุน และอื่นๆ (ถ้ามี) จะถูกรวมและหักออกจากกองสินทรัพย์ของกองทุนส่วนบุคคลลูกค้า ซึ่งอัตราค่าใช้จ่ายต่างๆจะมีความแตกต่างกันในแต่ละขนาดของสินทรัพย์ และนโยบายการลงทุนที่ลูกค้าเลือก

12