2023-09-26T23:23:35

ข้อมูลบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายชัชวาลย์
เจียรวนนท์

ประธานกรรมการ

นายวรภัค
ธันยาวงษ์

รองประธานกรรมการ

นายเสกสรร
ชุณห์เสรีชัย

กรรมการ

นายวราห์
สุจริตกุล

กรรมการ

นายช่วงชัย
นะวงศ์

กรรมการ

นายสมภพ
กีระสุนทรพงษ์

กรรมการ

นางพรพริ้ง
สุขสันติสุวรรณ

กรรมการ

พล.ต.อ.วิสนุ
ปราสาททองโอสถ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

นายไพบูลย์
ศิริภาณุเสถียร

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายกิตติศักดิ์
เบญจฤทธิ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ