2022-07-05T04:48:23

ข้อมูลบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายชัชวาลย์
เจียรวนนท์

ประธานกรรมการ

นายวรภัค
ธันยาวงษ์

รองประธานกรรมการ

นายช่วงชัย
นะวงศ์

กรรมการ

นายสมภพ
กีระสุนทรพงษ์

กรรมการ

นางพรพริ้ง
สุขสันติสุวรรณ

กรรมการ

พล.ต.อ.วิสนุ
ปราสาททองโอสถ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

นายไพบูลย์
ศิริภาณุเสถียร

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายกิตติศักดิ์
เบญจฤทธิ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นางสาวกาญจนา
วงศ์รัตนกุลธน

กรรมการ