2024-05-26T19:40:14

ข้อมูลบริษัท

ประวัติบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)


ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 โดยเปลี่ยนชื่อจาก "บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน)" เป็น "บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)" เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และเปลี่ยนแปลง ชื่อย่อ หลักทรัพย์จากเดิม "SYRUS" เป็น "FSS" โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2552 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เกิดจากการควบรวม กิจการระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน) กับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2552 และบริษัทฯ ได้ไปลงทุนในบริษัทย่อยคือ บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จำกัด เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552

บริษัทฯ เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 24 และเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 5 ประเภท ได้แก่

  1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
  2. การค้าหลักทรัพย์
  3. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
  4. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
  5. การยืม และให้ยืมหลักทรัพย์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการประกอบธุรกิจเพิ่มเติม ได้แก่

  • ที่ปรึกษาทางการเงิน
  • ตัวแทนซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent)
  • ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  • ตัวแทนซื้อ/ขายตราสารหนี้ของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

นอกจากแนวความคิดในการดำเนินธุรกิจทางการเงินแบบครบวงจรแล้ว ด้วยประสบการณ์อันยาวนานที่มีความโดดเด่นด้านการลงทุน การดำเนินธุรกิจแบบมืออาชีพ รวมถึงการดำเนินธุรกิจเชิงรุก จึงทำให้ Finansia ได้เติบโต และพัฒนากลายเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นแนวหน้า ของประเทศ