2024-04-19T10:14:35

นักลงทุนสัมพันธ์

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

TH | EN
 • 29
  เม.ย. 2567

  เวลา 14.00 น.
  ณ ห้องประชุม Kidd ใหญ่มาก อาคาร มิ้นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 2 เลขที่ 719 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2567

  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ฉบับรูปเล่ม)
  ดาวน์โหลด

  คำประกาศความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
  ดาวน์โหลด

  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

  ดาวน์โหลด

  งบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“FSX”) (บริษัทฯ มีฐานะเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของ FSX) ในรูปแบบ QR Code

  ดาวน์โหลด

  ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

  ดาวน์โหลด

  ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567

  ดาวน์โหลด

  ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด

  ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด

  การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน

  ดาวน์โหลด

  ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด
  หนังสือมอบฉันทะ

  แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด
 • 26
  เม.ย. 2566

  เวลา 10.00 น.
  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  ณ ห้องประชุม Kidd ใหญ่มาก อาคาร มิ้นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 3 เลขที่ 719 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2566

  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ฉบับรูปเล่ม)
  ดาวน์โหลด

  คำประกาศความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
  ดาวน์โหลด

  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

  ดาวน์โหลด

  56 - 1 One Report ประจำปี 2565

  ดาวน์โหลด

  ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

  ดาวน์โหลด

  ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2566

  ดาวน์โหลด

  ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด

  ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด

  ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด

  การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน

  ดาวน์โหลด

  ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด

  ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีมอบฉันทะ

  ดาวน์โหลด
  หนังสือมอบฉันทะ
  คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
  • คู่มือการใช้งานวิธีการนำส่งเอกสารเข้าสู่ระบบของบริษัทควิดแลบ
   ดาวน์โหลด
  • คู่มือการเข้าสู่ระบบ E-Meeting ของบริษัทควิดแลบ ระบบ Streaming
   ดาวน์โหลด

  แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด
 • 29
  เม.ย. 2565

  เวลา 14.00 น.
  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  เวลา 14.00 น.
  เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2565

  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ฉบับรูปเล่ม)
  ดาวน์โหลด

  สำเนารายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

  ดาวน์โหลด

  56 - 1 One Report ประจำปี 2564

  ดาวน์โหลด

  ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

  ดาวน์โหลด

  ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2565

  ดาวน์โหลด

  แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

  ดาวน์โหลด

  แผนการโอนหุ้นของบริษัทย่อย

  ดาวน์โหลด

  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้าง การถือหุ้นและการจัดการ

  ดาวน์โหลด

  แบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6)

  ดาวน์โหลด

  รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ การเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และการโอนหุ้นของบริษัทย่อย

  ดาวน์โหลด

  ความเห็นของคณะกรรมการอิสระเกี่ยวกับ การเพิกถอนหุ้น

  ดาวน์โหลด

  ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด

  ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด

  ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด

  การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นการนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน

  ดาวน์โหลด

  ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  ดาวน์โหลด
  หนังสือมอบฉันทะ

  คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด
 • 30
  เม.ย. 2564

  เวลา 14.00 น.
  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  เวลา 14.00 น.
  เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2564

  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ฉบับรูปเล่ม)
  ดาวน์โหลด

  สำเนารายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

  ดาวน์โหลด

  รายงานประจำปี 2563

  ดาวน์โหลด

  ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

  ดาวน์โหลด

  ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2564

  ดาวน์โหลด

  ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด

  ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด

  การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน

  ดาวน์โหลด

  ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  ดาวน์โหลด
  หนังสือมอบฉันทะ

  คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด
 • 29
  เม.ย. 2563

  เวลา 14.00 น.
  ณ ห้องสัมมนาบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ชั้น 15 อาคาร เอ็ม บี เค ทาวเวอร์
  เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563

  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ฉบับรูปเล่ม)
  ดาวน์โหลด

  สำเนารายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

  ดาวน์โหลด

  รายงานประจำปี 2562

  ดาวน์โหลด

  ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

  ดาวน์โหลด

  ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2563

  ดาวน์โหลด

  ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด

  ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด

  การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน

  ดาวน์โหลด

  ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด
  หนังสือมอบฉันทะ

  แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด

  เคล็ด (ไม่) ลับ เตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด

  มาตรการการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (เอกสารหมายเลข 1 )

  ดาวน์โหลด

  ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนในการยืนยันตัวตน

  ดาวน์โหลด

  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน ระบบ Zoom Webinar

  ดาวน์โหลด
 • 25
  เม.ย. 2562

  เวลา 14.00 น.
  ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ห้องแพลทินัม ฮอลล์, ชั้น 3
  เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2562

  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ฉบับรูปเล่ม)
  ดาวน์โหลด

  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561

  ดาวน์โหลด

  รายงานประจำปี 2561

  ดาวน์โหลด

  ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

  ดาวน์โหลด

  ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2562

  ดาวน์โหลด

  ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด

  ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด

  การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน

  ดาวน์โหลด

  ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด
  หนังสือมอบฉันทะ

  แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด

  เคล็ด (ไม่) ลับ เตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด
 • 24
  เม.ย. 2561

  เวลา 14.00 น.
  ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ห้องแพลทินัม ฮอลล์, ชั้น 3
  เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2561

  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
  ดาวน์โหลด

  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560

  ดาวน์โหลด

  รายงานประจำปี 2560

  ดาวน์โหลด

  ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

  ดาวน์โหลด

  ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2561

  ดาวน์โหลด

  ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด

  ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด

  การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

  ดาวน์โหลด

  ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด
  หนังสือมอบฉันทะ
  • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)

   ดาวน์โหลด
  • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)

   ดาวน์โหลด
  • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

   ดาวน์โหลด

  แผนที่ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

  ดาวน์โหลด

  เคล็ด (ไม่) ลับ เตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด
 • 25
  เม.ย. 2560

  เวลา 14.00 น.
  ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ห้อง 1A-1B Room, 3rd Floor
  เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2560

  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  ดาวน์โหลด

  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559

  ดาวน์โหลด

  รายงานประจำปี 2559

  ดาวน์โหลด

  ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

  ดาวน์โหลด

  ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2560

  ดาวน์โหลด

  ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด

  ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด

  การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

  ดาวน์โหลด

  ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด
  หนังสือมอบฉันทะ
  • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)

   ดาวน์โหลด
  • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)

   ดาวน์โหลด
  • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

   ดาวน์โหลด

  แผนที่ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

  ดาวน์โหลด

  เคล็ด (ไม่) ลับ เตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด
 • 27
  เม.ย. 2559

  เวลา 14.00 น.
  ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ห้อง Silver 1 A-B Room, Lower Floor

  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
  ดาวน์โหลด

  รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

  ดาวน์โหลด

  รายงานประจำปี 2558

  ดาวน์โหลด

  ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งใหม่

  ดาวน์โหลด

  ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

  ดาวน์โหลด

  ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ซึ่งต้องนำมาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

  ดาวน์โหลด

  หนังสือมอบฉันทะ

  ดาวน์โหลด

  ข้อมูลกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

  ดาวน์โหลด

  แผนที่โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

  ดาวน์โหลด

  เคล็ด (ไม่) ลับ เตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด
 • 21
  ต.ค. 2558

  เวลา 14.00 น.
  ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ห้อง Silver 1 A-B Room, Lower Floor

  หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
  ดาวน์โหลด

  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

  ดาวน์โหลด

  สารสนเทศตามบัญชี (2)

  ดาวน์โหลด

  ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

  ดาวน์โหลด

  แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

  ดาวน์โหลด

  สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

  ดาวน์โหลด

  ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด

  เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

  ดาวน์โหลด

  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

  ดาวน์โหลด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

  ดาวน์โหลด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

  ดาวน์โหลด

  ข้อมูลของกรรมกาตรวจสอบซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะฯ (นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์)

  ดาวน์โหลด

  แผนที่โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

  ดาวน์โหลด
 • 27
  เม.ย. 2558

  เวลา 14.00 น.
  ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ห้อง Silver 1 A-B Room, Lower Floor

  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
  ดาวน์โหลด

  สำเนารายงานการประชุม AGM 2557

  ดาวน์โหลด

  รายงานประจำปี 2557

  ดาวน์โหลด

  ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระฯ - คุณไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

  ดาวน์โหลด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

  ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระฯ - คุณช่วงชัย นะวงศ์

  ดาวน์โหลด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

  ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระฯ - พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ

  ดาวน์โหลด

  รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี

  ดาวน์โหลด

  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ ข (ไทย)

  ดาวน์โหลด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

  (ต่อ) แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

  ดาวน์โหลด

  (แนบ) รายละเอียดของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้ (พล.ต.ท. วิสนุ)

  ดาวน์โหลด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

  เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

  ดาวน์โหลด

  ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด

  เเผนที่สถานที่จัดประชุม

  ดาวน์โหลด
 • 22
  เม.ย. 2557

  เวลา 14.00 น.
  ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ห้อง Silver 1 A-B Room, Lower Floor

  หนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ในการประชุม AGM ปี 2557
  ดาวน์โหลด

  รายงานประจำปี 2556

  ดาวน์โหลด

  แผนที่ในการจัดการประชุม

  ดาวน์โหลด
 • 24
  เม.ย. 2556

  เวลา 14.00 น.
  ณ โรงแรมมณเฑียร ห้องพิมานทิพย์ ชั้นล่าง

  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
  ดาวน์โหลด

  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

  ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระฯ คุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์

  ดาวน์โหลด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

  ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระฯ คุณพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

  ดาวน์โหลด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

  ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระฯ คุณวราห์ สุจริตกุล

  ดาวน์โหลด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

  ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระฯ

  ดาวน์โหลด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

  รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี

  ดาวน์โหลด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ ข (ไทย)

  ดาวน์โหลด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

  (ต่อ) แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

  ดาวน์โหลด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

  (แนบ) รายละเอียดของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้ (พล ต ต วิสนุ)

  ดาวน์โหลด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

  เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน

  ดาวน์โหลด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

  ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด

  แผนที่ในการจัดประชุม

  ดาวน์โหลด

  รายงานประจำปี 2555

  ดาวน์โหลด