2024-06-17T11:06:31

สิทธิพิเศษของลูกค้า FINANSIA กับหุ้น IPO

Finansia เป็นโบรกเกอร์เดียวที่ให้ความสำคัญ
กับรายย่อยในการจัดสรรหุ้น IPO

ให้สิทธิ์จองซื้อหุ้น IPO เพียงเปิดบัญชี
และซื้อขายผ่าน Finansia HERO

ไม่มีเงื่อนไขขั้นต่ำ
เทรดมากหรือน้อยก็มีสิทธิ์จองซื้อ

จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้ง่ายๆ

เพิ่มโอกาสการสร้างผลตอบแทน
จากหุ้น IPO ที่มีคุณภาพ