2024-07-16T06:15:41

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

Global Trading

การซื้อขายหลักทรัพย์นักลงทุนสามารถลงทุนได้ 27 ประเทศ 37 ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก โดยสามารถซื้อขายได้ด้วยตัวเองผ่านระบบออนไลน์ 3 ประเทศหลักๆ อย่างสหรัฐฯ ฮ่องกง และเวียดนาม ซึ่งทำให้นักลงทุนสามารถจัดการ Portfolio ได้อย่างง่ายดายภายใต้การเปิดบัญชีเพียงครั้งเดียว อีกทั้งยังรองรับการชำระราคาได้หลายสกุลเงิน (Multi-currency Settlement) โดยไม่ต้องเปิดบัญชีเงินฝากต่างประเทศ