ปณิธานการดำเนินธุรกิจ

 • วิสัยทัศน์
  VISION

  สร้างความมั่งคั่ง ด้วยการยกระดับการลงทุน

 • พันธกิจ
  MISSION

  ให้บริการที่เข้าถึงลูกค้าบุคคล และให้คำแนะนำการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ลูกค้าพร้อมทั้งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ครบวงจรและใส่ใจการให้บริการโดยยึดมั่นจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลที่ดีรวมถึงพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อมอบบริการที่เป็นเลิศ

 • ค่านิยมองค์กร
  CORE VALUE

  H-Honesty

  มีความซื่อสัตย์สุจริตและกล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงเชื่อถือและไว้วางใจได้

  E-Engagement

  มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

  R-Responsibility

  รับผิดชอบต่อตนเอง หน้าที่ และผู้อื่น ทั้งในเรื่องคําพูดและการกระทํา

  O-Originality

  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าเผชิญกับสิ่งใหม่ๆ ปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้
2024-06-17T10:14:09