คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง

 • นายวราห์ สุจริตกุล
  ประธานคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง
 • นายวรภัค ธันยาวงษ์
  กรรมการ
 • นายช่วงชัย นะวงศ์
  กรรมการ
 • นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
  กรรมการ
 • นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
  กรรมการ
2023-03-28T06:08:43