คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง

 • นายวรภัค ธันยาวงษ์
  ประธานคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง
 • นายช่วงชัย นะวงศ์
  กรรมการ
 • นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
  กรรมการ
 • นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
  กรรมการ
2022-08-10T02:56:38