คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง

 • นายวราห์ สุจริตกุล
  ประธานคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง
 • นายวรภัค ธันยาวงษ์
  กรรมการ
 • นายช่วงชัย นะวงศ์
  กรรมการ
 • นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
  กรรมการ
 • นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
  กรรมการ
2024-06-17T10:51:00