สาส์นจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2558 นับเป็นปีที่ยากลําบากอีกปีหนึ่ง ในช่วงต้นปี ดัชนีSET ปรับตัวลดลงจาก 1,497 จุดเหลือ 1,288 จุด ณ สิ้นปี ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน ลดลงจาก 45,466 ล้านบาทในปี 2557 เหลือ 44,302 ล้านบาทในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวลดลงสอดคล้องกับตลาดต่าง ๆ ในต่างประเทศอันเกิดจาก การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีนและปัญหาราคาน้ำมันตกต่ำ

ความยากลําบากในการดําเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปิดบริษัทหลักทรัพย์ใหม่ ถึง 6 บริษัทที่ดําเนินการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทําให้การแข่งขันในตลาด เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง โดยอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่ที่ 0.13% ลดลงจาก 0.14% ในปี 2557

เพื่อรับมือกับความผันผวนของภาวะตลาดทุน บริษัทฯ จึงเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้อย่างต่อเนื่องและรักษาตําแหน่งผู้นำในธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ ความพยายามนี้ทําให้บริษัทฯ ได้ผลสัมฤทธิ์ที่น่าพอใจในปีที่ผ่านมา กล่าวคือ


  • บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.24 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 5.72 ในปี 2558 ซึ่งมีผลทําให้ลําดับทางการตลาดของบริษัทฯ สูงขึ้น 1 อันดับ จากลําดับที่ 4 เป็นลําดับที่ 3
  • สัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ของสถาบันต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 19 ในปี 2558
  • บริษัทฯ ยังคงเป็นผู้นําในธุรกิจวาณิชธนกิจ ด้วยตัวเลขจากการเป็นผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เป็น ความสําเร็จที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา
  • บริษัทฯ ร่วมลงทุนกับ SBI Holding Inc. แห่งประเทศญี่ปุ่นคือ SBI Thai Online ซึ่งเป็นกิจการ ร่วมค้าโดยบริษัทดังกล่าวเปิดให้บริการในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 และเป็นที่คาดกันว่า SBI Thai Onlline จะเป็นปัจจัยสําคัญในการผลักดันธุรกิจ ซื้อขายหลักทรัพย์ ออนไลน์และช่วยเสริมส่งธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์ (E-business) ของบริษัทฯ
  • บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการออกใบสําคัญ แสดงสิทธิอนุพันธ์ ตัวแรกของบริษัทฯ ในไตรมาสแรกของปี 2559 อันเป็นผลมาจากการทุ่มเทอย่างหนักในการศึกษาภาวะตลาดในปี 2558

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสําคัญต่อตลาด CLMV โดย (1) บริษัทฯ มีการลงทุนใน SBI Royal Securities ที่บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในประเทศกัมพูชา ซึ่งในปี 2558 มีผลการดําเนินงานด้านวาณิชธนกิจชัดเจน เพิ่มขึ้น อันประกอบไปด้วยการควบรวมกิจการข้ามประเทศ การเสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (2) ในประเทศเวียดนาม บริษัทฯ ยังคงให้บริการสนับสนุนในด้านการขายและระบบแก่นักลงทุนไทยที่ซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนามร่วมกับพันธมิตรในประเทศนั้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการเปิดตลาดทุนในประเทศพม่าอย่างใกล้ชิด

ถึงแม้ว่าความกังวลต่อตลาดทุนส่งผลต่อกําไรของบริษัทฯ ที่ลดลง บริษัทฯ เชื่อว่าการวางกลยุทธ์ในด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ และธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์ (E-business) รวมถึงการขยายธุรกิจในภูมิภาคจะช่วยให้รากฐานทาง ธุรกิจของบริษัทฯ แข็งแกร่งขึ้นพร้อมรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต อย่างไรก็ดีการควบคุมต้นทุนยังคงเป็นนโยบายสําคัญของบริษัทฯ ต่อไป สุดท้ายนี้บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงานทุกท่านในการสนับสนุนและให้ความไว้วางใจที่มีต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ชัชวาลย์ เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ