ผู้ถือหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 FINANSA FUND MANAGEMENT LIMITED 170,269,978 29.29
2 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 67,383,222 11.59
3 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 58,140,302 10.00
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 51,412,073 8.84
5 KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LTD. FOR DVP CLIENT 44,511,860 7.66
6 นางสุพร วัธนเวคิน 16,071,944 2.76
7 นายอนุชา สิหนาทกถากุล 15,418,599 2.65
8 นาง ศิริพร ศาตวินท์ 6,080,000 1.05
9 นายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ 5,500,000 0.95
10 นาย ไพฑูรย์ มานะศิลป์ 4,050,021 0.70
2021-10-19T19:32:50