ผู้ถือหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 4 มีนาคม 2559
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) 170,269,978 29.29
2 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด(มหาชน) 129,580,453 22.29
3 นางสาวชยุดา เจียรวนนท์ 33,691,611 5.79
4 นายชวัล เจียรวนนท์ 33,691,611 5.79
5 นายธวัชชัย สืบวงศ์ลี 16,704,299 2.87
6 นายอนุชา สิหนาทกถากุล 15,418,599 2.65
7 นางสุพร วัธนเวคิน 15,071,944 2.59
8 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,801,876 2.37
9 นายอรัญ สันทัดคุณ 9,153,938 1.57
10 นายไพทูรย์ มานะศิลป์ 6,870,521 1.18
อื่น ๆ 137,148,195 23.59
581,403,025 100.00