ผู้ถือหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 170,269,978 29.29
2 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด(มหาชน) 129,580,453 22.29
3 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 67,383,222 11.59
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 21,284,499 3.66
5 นางสุพร วัธนเวคิน 15,671,944 2.70
6 นายอนุชา สิหนาทกถากุล 15,418,599 2.65
7 นายไพทูรย์ มานะศิลป์ 7,300,021 1.26
8 นายกิตติชัย ไกรก่อกิจ 6,830,000 1.17
9 นายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ 5,500,000 0.95
10 นางเกศรา มานะศิลป์ 4,875,034 0.84