ผู้ถือหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 FINANSA FUND MANAGEMENT LIMITED 170,269,978 29.29
2 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 67,383,222 11.59
3 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 58,140,302 10.00
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 50,724,773 8.72
5 KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LTD. FOR DVP CLIENT 44,511,860 7.66
6 นางสุพร วัธนเวคิน 15,671,944 2.70
7 นายอนุชา สิหนาทกถากุล 15,418,599 2.65
8 นายไพทูรย์ มานะศิลป์ 7,350,021 1.26
9 นายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ 5,500,000 0.95
10 นางเกศรา มานะศิลป์ 4,875,034 0.84