ผู้ถือหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 PILGRIM PARTNERS ASIA (PTE.) LTD. (SUB-ACC3-PILGRIM FINANSA INVESTMENT HOLDINGS (PTE.) LTD 170,269,978 29.29
2 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 67,383,222 11.59
3 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 58,140,302 10.00
4 KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LTD. FOR DVP CLIENT. 46,836,295 8.06
5 นายสุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์ 40,152,200 6.91
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 38,424,583 6.61
7 นางสุพร วัธนเวคิน 13,248,227 2.28
8 นายเกรียงไกร หาญนันทวิวัฒน์ 9,232,600 1.59
9 นายโชติวัต ดั่นธนสาร 9,050,000 1.56
10 นายวริศ ยงสกุล 4,756,200 0.82
2022-10-07T17:01:27