ผู้ถือหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 PILGRIM PARTNERS ASIA (PTE.) LTD. (SUB-ACC3-PILGRIM FINANSA INVESTMENT HOLDINGS (PTE.) LTD 170,269,978 29.29
2 MIB SECURITIES (HONG KONG) LIMITED FOR DVP 64,663,609 11.12
3 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 58,140,302 10.00
4 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 49,691,611 8.55
5 นายสุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์ 33,800,600 5.81
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 31,651,341 5.44
7 นางสุพร วัธนเวคิน 13,348,227 2.30
8 นาย ชวัล เจียรวนนท์ 9,500,00 1.63
9 นาง ศิรินดา ธนาวิศรุต 6,000,000 1.03
10 พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ 3,655,614 0.63
2024-07-16T07:37:30