คณะกรรมการบริษัท

 • นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
  ประธานกรรมการ
 • นายวราห์ สุจริตกุล
  รองประธานกรรมการ
 • นายช่วงชัย นะวงศ์
  กรรมการ
 • นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
  กรรมการ
 • นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
  กรรมการ
 • พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 • นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 • นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 • นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน
  กรรมการ
2021-09-26T19:05:59