คณะกรรมการบริษัท

 • นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
  ประธานกรรมการ
 • นายวรภัค ธันยาวงษ์
  รองประธานกรรมการ
 • นายเสกสรร ชุณห์เสรีชัย
  กรรมการ
 • นายวราห์ สุจริตกุล
  กรรมการ
 • นายช่วงชัย นะวงศ์
  กรรมการ
 • นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
  กรรมการ
 • พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 • นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 • นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2024-07-16T00:08:25