คณะกรรมการบริษัท

 • นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
  ประธานกรรมการ
 • นายวราห์ สุจริตกุล
  รองประธานกรรมการ
 • นายช่วงชัย นะวงศ์
  กรรมการ
 • นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์
  กรรมการ
 • นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
  กรรมการ
 • พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
  กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 • นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
 • นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
 • นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน
  กรรมการ