รายชื่อบริษัทจัดการ

เราได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการชั้นนำ 19 แห่ง ในการเป็นตัวแทนขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ดังนี้