2024-07-16T07:20:50

Structured
Notes

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

Structured Notes
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
โอกาสสร้างผลตอบแทนมากกว่าเงินฝาก

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงคืออะไร ?

Structured Notes หรือ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงคือผลิตภัณฑ์การลงทุนชนิดหนึ่ง ที่ผลตอบแทนอ้างอิงกับสินทรัพย์อ้างอิง เช่น หุ้น ดัชนีหุ้น ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีความผสมผสานระหว่างหุ้นกู้กับอนุพันธ์ คล้ายหุ้นกู้เนื่องจากมีการจ่ายผลตอบแทนระหว่างทาง และคล้ายอนุพันธ์เนื่องจากผลตอบแทนอ้างอิงกับสินทรัพย์อ้างอิง หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ Finansia เสนอขายอ้างอิงกับหุ้นไทยในดัชนี SET 50

ทำไมต้องลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

 • โอกาสสร้างผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากและตราสารหนี้ทั่วไป โดยผลตอบแทนอิงกับหุ้นอ้างอิง
 • ลงทุนได้ทุกสภาวะตลาดทั้งขาขึ้น ขาลงและไร้ทิศทาง
 • ไร้ข้อจำกัด ด้วยการออกแบบตราสารให้เหมาะกับเป้าหมายการลงทุน เลือกได้ทั้งหุ้นอ้างอิง ระยะเวลาลงทุนและผลตอบแทน
 • โอกาสในการเก็บหุ้นที่ราคาต่ำกว่าตลาด โดยระหว่างทางยังได้รับผลตอบแทน
 • สามารถเลือกลงทุนแบบคุ้มครองเงินต้นในช่วงตลาดผันผวน

ทำไมต้องลงทุนหุ้นกู้
ที่มีอนุพันธ์แฝงกับ Finansia

 • ตราสารหลากหลายมากกว่า 10 ประเภท ตอบโจทย์ทุกสภาวะตลาด
 • สามารถออกแบบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงด้วยตนเอง
 • แนะนำการลงทุนรายสัปดาห์ โดยคัดสรรจากทีมงานนักวิเคราะห์คุณภาพ ที่ได้รับรางวัล 3 ปีซ้อน

ประเภทของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

ความเสี่ยงในการลงทุน

 • Market risk ความเสี่ยงด้านราคาหลักทรัพย์อ้างอิง
 • Credit risk ความเสี่ยงที่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจไม่สามารถชำระหนี้
 • Operational risk and Counterparty risk ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงาน
 • Liquidity risk ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและข้อจำกัดในการซื้อขาย โดยไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
 • Other risks ความเสี่ยงอื่นๆจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทั้งที่ยังไม่สามารถระบุได้ เช่น ความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้า เช่น ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และ/หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายการกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเหตุการณ์อื่นๆที่อาจมีผลต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง วันกำหนดราคา ตลอดจนการชำระราคาและส่งมอบเมื่อครบกำหนดอายุ และความเสี่ยงอื่นๆของหลักทรัพย์อ้างอิง เช่น การควบรวมกิจการ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์อ้างอิงดังกล่าว ...อ่านเพิ่มเติม

หนังสือชี้ชวนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
ครั้งที่ 1 / 2566

เริ่มต้นลงทุนกับ Finansia

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

Captcha (กรอกตัวอักษรตามภาพด้านล่าง) *

คำถามพบบ่อย

 • ขั้นต่ำลงทุนที่ 1 ล้านบาท
 • ลูกค้าสามารถลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้โดยใช้บัญชีลงทุนหลักทรัพย์ประเภท Cash Balance ของท่าน
 • ผู้ลงทุนรายใหญ่ (HNW), ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UHNW) และผู้ลงทุนสถาบัน (II)
 • ติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน เพื่อรับชุดเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง