2022-07-05T04:39:29

ข้อมูลบริษัท

คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง

นายวรภัค
ธันยาวงษ์

ประธานคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง

นายช่วงชัย
นะวงศ์

กรรมการ

นายสมภพ
กีระสุนทรพงษ์

กรรมการ

นางพรพริ้ง
สุขสันติสุวรรณ

กรรมการ