2024-07-16T06:37:53

บริการวาณิชธนกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านวาณิชธนกิจโดยการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในด้านต่างๆ ทีมงานด้านวาณิชธนกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วย บุคลากรหลักที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาอย่างยาวนาน อีกทั้งมีความรู้ในด้านตลาดทุนอย่างลึกซึ้ง โดยบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2545 และยังได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อีกด้วย

บริการด้านวาณิชธนกิจที่บริษัทฯ ให้บริการ มีดังนี้