ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Thai nationality, Male, Female, age 30-40 years old.
 • Bachelor Degree in Accounting.
 • Minimum 3 years experiences in General Accourting. Tax and month-end closing at manager level. (Having experience in securities business will be advantage.)
 • Strong skills in using MS Excel and other related program.
 • Experience working with Oracle Accounting software.
 • Good command of written and spoken English.
 • Attention to detail and able work well under pressure to required deadlines.
 • Able to work under pressure and high level of self-motivation & adaptability. Proactive, positive and can do attitude.
ลักษณะงาน
 • Ensuring that accounting records are well prepared and maintained in accordance with the company's accounting policies and related accounting principles.
 • Prepare monthly, half year and year end for financial package reports to deliver the accurate results within timeline.
 • Prepare month-end and analysis of closing reporting, and account reconciliation.
 • Tax planning
 • Ensuring calculations of all types of tax submission to the Thai Revenue Department.
 • Coordinate with company auditors, and other government related to accounting a matters.
 • Manage the team for all of tasks of the accounting operation.
 • Improve systems and procedures and initiate corrective actions.จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
• Male or female, age not over 30 years old
• Bachelor's degree or higher in Finance or Economics (International/English Program is an advantage)
• Excellent command of both spoken and written English
• Good team player and flexible in variety of tasks
ลักษณะงานจำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
• Bachelor’s degree or higher in Business Administration, Economics or other related fields 
• Fluency in Thai and English
• Pass HSK level 5 or higher
• Single License Holder is preferred
ลักษณะงาน
• Provides quality advisory/trading ideas services to clients
• Maintain a good relationship with clients, marketing officers and affiliates
• Co-ordinate with Back Office team for any related issues (Settlement, Process and Compliance)
• Other ad-hoc assignmentsจำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป หรือสูงกว่า ในสายงานบริหารธุรกิจ, การเงิน และสายงานที่เกี่ยวข้อง 
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ( Investment Consultant License)
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
ลักษณะงาน
 • ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ตลอดจนให้บริการ ประสานงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านระบบงานที่เกี่ยวข้องจำนวนที่รับ 5 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • อายุ 22-30 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ บริษัทมีการฝึกอบรมให้)
 • ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยเป็นอย่างดี และสื่อสารได้ดี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นอย่างดี
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากการติดต่อของลูกค้าเพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพ
ลักษณะงาน
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
 • ให้บริการข้อมูล Promotion สัมมนา และสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 • แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าอย่างมีคุณภาพและรวดเร็ว
 • ช่วยปรับปรุงระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง
 • อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป 
 • จบปริญญาตรี
 • บุคลิกภาพดี
 • พูดและฟังภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • สามารถเดินทางมาทำงานได้สะดวก (ชิดลม/สยาม)
 • สามารถใช้โปรแกรม Word / Excel ได้ดี
ลักษณะงาน
 • รับสายลูกค้า หรือรับเรื่องลูกค้าและโอนสายให้แต่ละแผนก
 • ต้อนรับ และประสานงานกับผู้ที่มาติดต่องานกับบริษัท
 • คัดแยกจดหมาย หรือเอกสารให้กับพนักงานส่งเอกสารเพื่อจัดส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำเอกสาร ไฟล์งานที่ได้รับมอบหมายจำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor's degree in computer engineer, computer science, finance or financial engineer
 • Posses single license & derivative license
 • Skill in web application
 • Fresh graduate are welcome
ลักษณะงาน
 • Market making for SSF block trade, derivative warrants, and other equity derivative products.
 • Hedging proprietary port for any equity derivative products.
 • Develop website and related application for Equity Derivative Products.จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Male/Female, between the age of 25-35
 • Bachelor degree or higher in related fields
 • 2 years working experience in algorithmic trading in equity and derivatives or related fields
 • Advanced Microsoft Excel, VBA, and financial modeling skills
 • Possess both Single License and Derivatives License
 • Training experience is preferred
 • Strong analytical, technical and problem-solving skills
ลักษณะงาน
 • Explore new product of algorithmic trading system and other trading applications and train all staffs and clients to understand clearly how to use all FSS's trading platform
 • Assist the project manager to develop new product and improve existing products and services to meet business objectives and customers' satisfaction
 • Work closely with Research, Sales, IT team and related departments to provide superior customer serviceจำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Male/Female, between the ages of 25-35.
 • Master’s degree in Financial engineering, Finance, Accounting, Economics or related fields.
 • 1-5 year experience in securities relative industry is preferred or algorithmic trading in equity and derivatives or related fields.
 • Advanced Microsoft Excel, VBA, and financial modeling skills.
 • Possess both Single License and Derivative License.
 • Strong analytical, technical and problem-solving skills.
 • Can work under high pressure and deadline.
 • Able to work upcountry sometimes and can work under pressure to meet target.
ลักษณะงาน

Job Descriptions (For Staff Level – Base on Experience)

 • Explore new product of algorithmic trading system and other trading applications and train all staffs and clients to understand clearly how to use all FSS's trading platform.
 • Assist the project manager to develop new product and improve existing products and services to meet business objectives and customers' satisfaction.
 • Work closely with Research, Sales, IT team and related departments to provide superior customer service.

 

Job Descriptions (For Head Team Level – Base on Experience) 

 • Develop strategy for marketing plan and analyze business performance.
 • Prepare MIS and Financial forecast.
 • Monitor and analyze industry trends and market and regulation changes.
 • Plan and manage campaigns and promotions to promote products and services.
 • Explore innovative business to strengthen FSS’s E-Business arm-length.
 • Coordinate with internal and external (vendor and agency) for all projects assigned.จำนวนที่รับ 5 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s degree in Finance, Accounting, Economics, Engineering or related field
 • New graduated or no experience are welcome
 • Possess Single License and preferred if posses TFEX License
 • Eager to win, enthusiastic, fast learning, work under pressure and good teamwork
 • Pleasant personality with good communication skills and service-minded
ลักษณะงาน
 • Train, coach and advise new products and services to both internal staffs and external clients.
 • Facilitate client in opening account; ensure a smooth experience for client in all process of the trading, recommendation and technical support
 • Participate in marketing activities i.e. booth activities, seminars, and road show with the strategies planned of company
 • Advise other financial products to clients (Derivatives, Global Trading, Wealth management products, etc.)จำนวนที่รับ 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • อายุไม่เกิน 35 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ/บัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 • หากมีประสบการณ์ในสถาบันการเงิน หรือธุรกิจหลักทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักงานบริการ มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท 

 

Senior level

 • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป 
 • มีความเป็นผู้นำ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
ลักษณะงาน
 • ดูแลและให้บริการลูกค้าตั้งแต่เปิดบัญชึ ฝากถอนเงินหรือหลักทรัพย์ แจ้งข้อมูลข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆให้ลูกค้า
 • ตรวจสอบเอกสารการเปิดบัญชีลูกค้า ตรวจสอบและทบทวน KYC/CDD และ Suitability 
 • Monitor ติดตามหลักประกันลูกค้า แจ้งเตือนกรณีลด-เพิ่มหลักประกัน และการบังคับขายหลักประกัน
 • ช่วยปรับปรุงระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยประสานงานกับทางการและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแล บริหาร และอบรมทีมงานให้มีความรอบรู้ในทุกผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทจำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Male/Female, age 30-35 years old
 • Masters degree in Economics/Finance/Engineer or related fields
 • 3-5 years working experience in derivatives or related fields
 • Possess both Single License and Derivative License
 • Experience from Financial Institutions or E-commerce platform is highly desirable
 • Knowledge of online trading is preferred
 • Strong knowledge in customer relationship management
 • Excellent communication and analytical skills
 • Excellent command of written and spoken English
ลักษณะงาน
 • Contribute in the development of marketing & planning strategies of TFEX Business
 • Initiating and establishing the action plan for both marketing & planning activities to increase the Company’s TFEX market share and volume
 • Conducting marketing research and market share evaluation in order to improve the Company’s TFEX market share as well as to overcome the competition in the market to be TFEX Top Broker 
 • Planning and organizing TFEX trainings and seminars for staffs and clients
 • Working closely with Research, Sales and related departments to provide superior customer serviceจำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • At least 2 years of fundamental equity research experience
 • Superior academic credentials with post-graduate qualifications (MBA or CFA preferred)
 • Good analytical and research skills
 • Excellent spoken and written Thai and English
 • Excellent computer proficiency in Microsoft Office
 • Ability to work under pressure and time constraint
ลักษณะงาน
 • Create and maintain financial models for Energy & Petrochemical shares
 • Writing research reports with your findings, to be published to the community and media
 • Interact with institutional investors, sales teams and clientsจำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Master’s Degree in Finance or  Accounting.
 • At least3 years work experience in Investment Banking and possess FA license.
 • Able to execute various IB transactions i.e. IPO, Valuation, Merger and Acquisition, IFA, etc. with strong knowledge of SEC and SET regulations.
 • Financial modeling knowledge is highly preferred.
 • Able to work under pressure and time constraint with minimal supervision.
 • Self-motivated, good interpersonal skills, and positive attitude.
 • Excellent spoken and written English.
 • Excellent computer proficiency in Microsoft Office.
ลักษณะงาน
 • Able toexecute various IB transactions i.e. IPO, Valuation, Merger and Acquisition, IFA, etc. with strong knowledge of SEC and SET regulations.
 • Financial modeling knowledge is highly preferred.จำนวนที่รับ 15 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 •  มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ( Investment Consultant License)
 •  มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ
ลักษณะงาน
 • ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ตลอดจนให้บริการ ประสานงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านระบบงานที่เกี่ยวข้อง