ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor's degree or higher in Accounting, Finance, Economics or related field. (International/English Program is an advantage)
 • Minimum 1 year work experience in financial institution.
 • Financial modeling knowledge is highly preferred.
 • Excellent spoken and written English.
 • Excellent computer proficiency in Microsoft Office.
 • Good team player and flexible in variety of tasks.
ลักษณะงานจำนวนที่รับ 5 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • อายุไม่เกิน 30 ปี(ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) 
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน การจัดการ การตลาด บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant License)
ลักษณะงาน
 • ดูแล บริการ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน และนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้า(บริษัทจะจัดสรรกลุ่มลูกค้า และมอบหมายให้ดูแล)จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • 1-3 years, Digital Marketing, or Business Intelligence Background or any related field
 • Bachelor's degree in marketing, digital marketing or any related fields
 • Prior experience in content marketing, content growth and SEO, SEM, Facebook Ads
 • Knowledge of search engine optimization practices (SEO)
 • Outstanding ability to think creatively, strategically, and identify and resolve problems
 • Excellent Thai/Eng verbal and written communication skills 
 • Ability to work within a team and independently
 • Experience with website optimization tools and Google analytics
 • Strong organizational, time management, and analytical skills
ลักษณะงาน
 • Plan, manage & analyses Google ads, FB ads and other media channels
 • Collaborate with affiliates and partnerships
 • Create and give suggestions for campaigns ideas and performance together with Product team
 • Prepare detailed strategy reports and performance report of digital marketing
 • Align ads and campaigns with company KPIs
 • Identify powerful keywords to drive the most valuable traffic
 • Analyze keywords and SEO techniques used by competitors
 • Compare and present Digital marketing tools guidelines
 • Other ad hoc tasks

 
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor's degree or higher in any related field
 • Strong analytical skills and attention to detail, skills in presentation, artwork will be advantage
 • Fast learner, creative thinking, work well under pressure, team player
 • Effective communication and project management skills, and able to work under pressure
ลักษณะงาน
 • Initiate, implement equity derivatives marketing projects/campaign/training/seminar
 • Apply securities knowledge to drive sales and escalate quality of product & services
 • Able to create and provide equity derivatives content to the market via digital channels
 • Manage stakeholders’ interests especially with customer-centric mindset
 • Coordinate the operational readiness process and managing stakeholders such as risk, finance, legal and operations
 • Manage documents for DW issuing, adjusting and delisting as well as publish news to SET
 • Ad-hoc tasks from time to timeจำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor's degree or higher in Business, Finance or related fields.
 • Requirement: equity execution background and experience in securities business.
 • Ability to organize and work well under high pressure. Finish the works fast and thoroughly. 
 • Good decision and problem solving under uncontrolled situation.  
 • Strong Excel and background of computer skills. Specifically, do pre-confirmation for clients’ stocks allocation.
 • Enthusiastic and self-development person.
ลักษณะงาน
 • Multi-tasking skills with the priority to do best executions of clients’ transactions amid dynamic market environment, news and events.
 • Ability to build a strong professional relationships and to communicate with local institutional dealers, team members and operation officers. A good team player. จำนวนที่รับ 10 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป จบการศึกษาปี 2563 สาขาวิศวกรรมการเงิน  เศรษฐศาสตร์  การเงิน การตลาด บัญชี กฎหมาย การจัดการ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือตลาดทุน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เรียนรู้เร็ว มึความมุ่งมั่นในสายอาชีพ
 • บริษัทมีการฝึกอบรม และสอนงาน
ลักษณะงาน

เพื่อเข้าร่วมงานกับทีมงานดังนี้ (โปรดระบุลักษณะงานที่ท่านสนใจมาใน Resume / CV แนบ)

 • ทีมวิเคราะห์ พัฒนาและส่งเสริมการขายกองทุนรวม ตราสารหนี้
 • ทีมส่งเสริมการขายและพัฒนา Finansia HERO
 • ทีมแนะนำการลงทุนลูกค้าตลาดต่างประเทศ (ต้องมี IC License)
 • ทีมแนะนำการลงทุนลูกค้ารายย่อยทั่วไป (ต้องมี IC License)จำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ( Investment Consultant License)

 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ Program Trading และมีความสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ

 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ

ลักษณะงาน
 • ดูแล บริการ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน และนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้า(บริษัทจะจัดสรรกลุ่มลูกค้า และมอบหมายให้ดูแล)

 • ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด Finansia Hero และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน Finansia Hero  และระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

• Master or high caliber Bachelor’s degree in Finance, Accounting, Economics, Business Administration or related field 

• Minimum of 2-year experiences in capital market / Asset Management Company or Wealth management or related field

• CFA Level 1 is a must, CFP is preferable

• Excellent in interpersonal, communication, and presentation skills

• Pleasant personality, Proactive , Goal-driven, and Self-motivated

• Multitasking and Time management is highly required

ลักษณะงาน

• Study investment market in local and foreign funds in various instruments i.e. fixed income, commodities (gold and oil)

• Produce analysis based on the study, market summary and investment strategy and forecasts on a daily and weekly basis.

• Produce investment situation and trend report both in Thai and English.

• Produce Fund’s performance report.

• Asset Allocation Model is also required.

 

Workplace: Head office @Central World, Bangkok
จำนวนที่รับ 5 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ บริษัทมีการฝึกอบรมให้)
 • มีทักษะในการสื่อสาร อดทนต่อแรงกดดัน มีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
ลักษณะงาน
 • ติตต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์(Online) อาทิเช่น การเปิดบัญชีชื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์,การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เป็นต้น
 • ให้บริการข้อมูล Promotion สัมมนา และสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
 • ตอบคำถาม ให้ข้อมูล รวมทั้งแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางโทรศัพท์ให้ลูกค้า
 • ทำงานในวัน เวลาทำการปกติของบริษัท (ไม่มีการทำงานเป็นกะ)จำนวนที่รับ 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านวิทยากรฝึกอบรม หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในด้านการเงินการลงทุน
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ วางแผน และจัดการเกี่ยวกับการฝึกอบรมได้ดี
 • บุคลิกภาพดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทักษะการทำงานเป็นทีม

 

 

ลักษณะงาน
 • สอน/บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Program Trading (Finansia HERO) ของบริษัท โดยบรรยายร่วมกับทีมการตลาด และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
 • ร่วมวางแผน พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสอน/บรรยายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจำนวนที่รับ 15 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 •  มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ( Investment Consultant License)
 •  มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ
ลักษณะงาน
 • ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ตลอดจนให้บริการ ประสานงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านระบบงานที่เกี่ยวข้อง2021-06-23T00:39:12