ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเลขานุการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร
ลักษณะงาน
 • ช่วยประสานงานนัดหมายการประชุมของผู้บริหาร
 • จัดเตรียมข้อมูลการประชุม จัดเตรียมการประชุม พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประชุมและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อประสานงานจองตั๋วเครื่องบิน และจองที่พักให้กับผู้บริหาร 
 • ต้อนรับและรับรองลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และจัดการนัดหมายให้ผู้บริหาร
 • อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆให้ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมายจำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป (บุคลิกภาพดี)
 • พูดและฟังภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Word / Excel ได้ดี
ลักษณะงาน
 • รับสายลูกค้า หรือรับเรื่องลูกค้าและโอนสายให้แต่ละแผนก
 • ต้อนรับ และประสานงานกับผู้ที่มาติดต่องานกับบริษัท
 • คัดแยกจดหมาย หรือเอกสารให้กับพนักงานส่งเอกสารเพื่อจัดส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำเอกสารและงานที่ได้รับมอบหมายจำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน การจัดการ การตลาด บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ( Investment Consultant License)
 • มีความรู้ด้านเศรษฐกิจ และการลงทุน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น
ลักษณะงาน
 • ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ตลอดจนให้บริการ ประสานงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านระบบงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถออกบูธ / งานสัมมนา (ถ้ามี)จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน และสายงานที่เกี่ยวข้อง 
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ( Investment Consultant License)
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
ลักษณะงาน
 • ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ตลอดจนให้บริการ ประสานงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านระบบงานที่เกี่ยวข้องจำนวนที่รับ 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ บริษัทมีการฝึกอบรมให้)
 • มีทักษะในการสื่อสารเป็นอย่างดี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นอย่างดี
ลักษณะงาน
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
 • ให้บริการข้อมูล Promotion สัมมนา และสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 • แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าอย่างมีคุณภาพและรวดเร็ว
 • ช่วยปรับปรุงระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจำนวนที่รับ 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านวิทยากรฝึกอบรม และสายงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในด้านการเงินการลงทุน
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ วางแผน และจัดการเกี่ยวกับการฝึกอบรมได้ดี
 • มีบุคลิกภาพดี และมีความรับผิดชอบสูง
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรร และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 

ลักษณะงาน
 • ทำการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Trade หุ้นของบริษัท โดยบรรยายร่วมกับทีมการตลาด และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
 • รับผิดชอบการจัดการการบรรยายให้ความรู้ให้กับพนักงาน และลูกค้า
 • คิด วางแผน และพัฒนากระบวนการบรรยายให้มีประสิทธิ และเกิดประสิทธิผลมากที่สุดจำนวนที่รับ 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s degree in Finance, Accounting, Economics, Engineering or related field.
 • Possess Single License and preferred if posses TFEX License.
 • Eager to win, enthusiastic, fast learning, work under pressure and good teamwork.
 • Pleasant personality with good communication skills and service-minded.
ลักษณะงาน
 • Train, coach and advise new products and services to both internal staffs and external clients.
 • Facilitate client in opening account; ensure a smooth experience for client in all process of the trading, recommendation and technical support.
 • Participate in marketing activities i.e. booth activities, seminars, and road show with the strategies planned of company.
 • Advise other financial products to clients. (Derivatives, Global Trading, Wealth management products, etc.)จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Female, Age 25 - 35 years old.
 • Bachelor's Degree in Business Administration or any related.
 • At least 1-3 years relevant experience in secretarial and administrative.
 • Strong communication skills, well-organized , proactive, good accountability with perform duties of a sensitive and confidential concerned.
 • Fast and efficient worker, able to work under pressure and highly responsible.
 • Good attitude and good interpersonal skill.
 • Willing to work hard and flexibility in working hours.
 • Smart personality with professional appearance and service minded.
 • Computer literacy. (Microsoft Word, Excel, Power Point , Outlook, internet / e-mail)
 • Good communication in all English skills.
ลักษณะงาน
 • Perform general secretarial tasks & administrative support including organizing daily schedule appointment, travel arrangement (domestic/overseas), organizing meeting as required.
 • Take minutes of meeting.
 • Provide administrative support to Executive/Management.
 • Coordinate with both internal departments and external parties.
 • Organize and maintain the document filling system.
 • Ensure business confidentiality at all times.
 • Handle and support ad-hoc assignments.จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Master degree or equivalent.
 • At least 3+ years of experience working in securities company.
 • Understand Internet Trading Solution offerings and how they can be applied to address specific customer needs.
 • Experience integrating data from disparate systems to deliver a seamless customer experience.
 • Keen on simplifying complex problems.
 • Passion for great products, superior quality, and a desire to delight customers.
 • Ability to sift through details quickly and determine what’s important.
 • Ability to work in a fast paced exciting environment with high energy.
 • Ability to interact with co-workers at all levels of the company.
 • Strong team player and a consensus builder.

 

Preferred qualification

 • Experience with user research, user-centered design, prototyping, and other usability techniques preferred.
ลักษณะงาน

Reporting to the Executive Director, E-business strategy. You will work collaboratively with our internal teams to understand Internet trading product offerings and with customers to understand evolving investment market requirements with a specific focus delivering a unified product offering. You will collaborate with User Experience, Business Analyst, and Software Engineering to define the simple, easy, and effective user experience and user interface. 

 • Collaborate with working team to capture business requirement, data necessary, and transform to conceptual application interface prototype which allow smoothest experience for customer to complete the workflow.
 • Responsible to consolidate, and analyze requirement for usability impact and business feasibility of the application.
 • Identify, prioritize, create and implement enhancements and new offerings by assessing the market, listening to customers, defining requirements, building product, and rolling out new solutions.
 • Document business requirements in the form of epics and user stories and communicate them effectively to the working teams.
 • Work directly with our software engineering teams and represent the voice of customer in the development process.
 • Conduct interviews of customers, partners and prospects to gather general data and detailed feedback for specific initiatives.
 • Develop and maintain deep knowledge of our target customers persona and our target market space.
 • Other duties as required.จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Requires Bachelor’s Degree in computer science, interactive design, systems engineering, human computer interaction or graphic design and 2 – 4 years of relevant experience.
 • Must have strong working knowledge of Axure and other wire-framing and prototyping tools.
 • Strong understanding of UI design techniques and tools.
 • A passion for Interaction Design.
 • Excellent attention to detail.
 • A strong portfolio that demonstrates a range of UI design techniques.
 • Excellent analysis and critical thinking skills.
 • Able to multi-task and function in a dynamic, fast-paced environment.
 • Good verbal and written communication skills.
 • Experience with Adobe Photoshop, Illustrator, Lightroom.

 

Preferred qualification

 • Proficiency with MS Office Products. (Word, Excel, Visio, & PowerPoint)
 • Ability to convey technical designs, ideas and results to non-technical audiences and provide briefings to high-level government personnel.
ลักษณะงาน
 • Work with the E-Business strategy team to deliver attractive user interfaces.
 • Keep up to date with the latest UI design and usability trends and techniques.
 • Contribute to the system design style guide.
 • Work with the UX leads to assess the impact of any UI changes/improvements.
 • Work with a team of engineers and developers to ensure any UI design changes help to compliment the overall user experience and journey.
 • Conduct analysis and create reports supporting UI designs and the overall UX process.
 • Create UI design wireframes, mock ups, prototypes and final designs across various applications.
 • Support the UX team of researchers and designers in analysis, design, and prototyping.
 • Other duties as required.จำนวนที่รับ 15 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 •  มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ( Investment Consultant License)
 •  มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ
ลักษณะงาน
 • ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ตลอดจนให้บริการ ประสานงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านระบบงานที่เกี่ยวข้องจำนวนที่รับ 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 •  มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ( Investment Consultant License)
 •  มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ
ลักษณะงาน
 • ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ตลอดจนให้บริการ ประสานงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านระบบงานที่เกี่ยวข้อง

 

 จำนวนที่รับ 5 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 •  มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ( Investment Consultant License)
 •  มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ
 • มีภูมิลำเนาอยู่ หรือสามารถปฏิบัติงานประจำสาขาในจังหวัดเชียงใหม่ หรือเชียงรายได้
ลักษณะงาน
 • ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ตลอดจนให้บริการ ประสานงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านระบบงานที่เกี่ยวข้อง
 จำนวนที่รับ 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 •  มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ( Investment Consultant License)
 •  มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ
 • มีภูมิลำเนาอยู่ หรือสามารถปฏิบัติงานประจำสาขนในจังหวัดนครราชสีมาได้
ลักษณะงาน
 • ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ตลอดจนให้บริการ ประสานงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านระบบงานที่เกี่ยวข้องจำนวนที่รับ 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 •  มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ( Investment Consultant License)
 •  มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ
 • มีภูมิลำเนาอยู่ หรือสามารถปฏิบัติงานประจำสาขาในจังหวัดอุดรธานีได้
ลักษณะงาน
 • ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ตลอดจนให้บริการ ประสานงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านระบบงานที่เกี่ยวข้อง