ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา (หากจบสาขาบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ทางด้านเลขานุการหรือการประสานงาน
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office : World/Excel/Powerpoint ได้ดี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง
ลักษณะงาน
 • ช่วยประสานงานนัดหมายการประชุมของผู้บริหาร
 • จัดเตรียมเอกสารการประชุม จัดเตรียมการประชุม และจัดเก็บเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ต้อนรับและรับรองผู้ที่มาติดต่อกับผู้บริหารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
 • อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆให้ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมายจำนวนที่รับ 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานแนะนำการวางแผนทางการเงิน หรือแนะนำการลงทุน 3 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ( Investment Consultant License)
 • ถ้ามีใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ Program Trading และมีความสนใจและพร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
 • มีฐานลูกค้าหรือมีกลุ่มลูกค้าที่ดูแลอยู่ในปัจจุบัน
ลักษณะงาน
 • สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าของบริษัท เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการลงทุน และสนับสนุนให้ลูกค้าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในด้านการลงทุน พร้อมทั้งชี้แจงความเสี่ยงในการลงทุนต่างๆให้ลูกค้ารับทราบอย่างเหมาะสม
 • แนะนำการวางแผนทางการเงิน แนะนำการลงทุน เสนอผลิตภัณฑ์และการให้บริการต่างๆของบริษัท ตามหลักวิชาชีพ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และเป้าหมายในด้านการลงทุนของลูกค้าเป็นสำคัญจำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Programming Language; HTML5,CSS,JavaScript,JQuery,PHP,MySQL,Asp.Net,Sass or Less.
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Graphic Application; Adobe Photoshop,Adobe Illustrator.
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Platform; Bootstrap,Wordpress,Foundation.
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Tools; FileZilla, FTP, Email Digital Marketing Web Services, Google Ananlytics 
ลักษณะงาน
 • ดูแลข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงเว็บไซต์อื่นๆ ภายในเครือของบริษัท
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลบนเว็บไซต์
 • จัดทำ Email Digital Marketing เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทฯ ให้กับลูกค้า
   จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor Degree in related field.
 • Skill in php, MySQL, Python, Java, JavaScript, or Scala.
 • Equity Market Data experience is a plus.
 • New Graduate are welcome.
ลักษณะงาน
 • Develop & Maintain DW24 website. (www.dwarrant24.com)
 • Develop Algorithm Trade for DW Market Maker.
 • Develop & Maintain other internal application ie Block Trade, ELN 
   จำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s degree in Finance, Financial Engineer, Computer Engineer or Computer Science
 • Posses single license & derivative license
 • Equity Market Data experience is a plus
 • New Graduate are welcome
ลักษณะงาน
 • SSF Block Trade & DW Market Maker.
 • Pricing & Hedging derivative products.
 • Implement Algorithm Trade for DW Market Maker.

 

 
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor Degree in Accounting.
 • Minimum 3-5 years experiences in Securities Accounting in Securities Business filed.
 • Strong skills in using MS Excel and other related program.
 • Strong organizational and time management skills.
 • Ability to work in a team environment.
 • Professional approach to clients
 • Must be self-motivated with a strong attention to detail.
ลักษณะงาน
 • Transfer Daily securities purchasing and selling data from SBA to Oracle Application.
 • Transfer daily expenses from Oracle A/P module to Oracle Application.
 • Record daily securities transactions including TFEX and DW to GL
 • Review daily money transfer before recording to GL
 • Perform daily transaction closing to GL
 • Prepare daily and monthly NCR Calculation worksheet.
 • Perform monthly securities accounting reconciliation.
 • Prepare a subsidiary accounting record, relating tax form, and semi annually financial statement.จำนวนที่รับ 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านวิทยากรฝึกอบรม หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในด้านการเงินการลงทุน
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ วางแผน และจัดการเกี่ยวกับการฝึกอบรมได้ดี
 • มีบุคลิกภาพดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทักษะการทำงานเป็นทีม

 

 

ลักษณะงาน
 • สอน/บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Program Trading (Finansia HERO) ของบริษัท โดยบรรยายร่วมกับทีมการตลาด และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
 • ร่วมวางแผน พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสอน/บรรยายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจำนวนที่รับ 5 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ( Investment Consultant License)

 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ Program Trading และมีความสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ

 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ

ลักษณะงาน
 • ดูแล บริการ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน และนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้า

 • ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด Finansia Hero และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน Finansia Hero  และระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า
จำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์และความสามารถทางด้านการเขียนบทความ สามารถวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อมาประยุกต์ในการเขียนบทความได้
 • หากมีความรู้เกี่ยวกับการเงินการลงทุน(หุ้น) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้รอบตัว มีความคิดสร้างสรรค์ในงานเขียนและสามารถจับประเด็นได้ดี 
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ กระตือรือร้น มีทักษะในการสื่อสาร พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
ลักษณะงาน
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการเงินการลงทุน เพื่อนำไปสู่การเขียน/พัฒนา Content เพื่อเผยแพร่ให้กับลูกค้าและบุคคลที่สนใจ
 • วางแผนกลยุทธ์ร่วมกับทีมการตลาด เพื่อกำหนดแนวทางในการทำงานร่วมกัน
 • ทำงานร่วมกับทีมงานผลิตสื่อให้มีความน่าสนใจ ทันกระแส และสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้อ่านได้ดีจำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • อายุไม่เกิน 25 ปี
 • บุคลิกภาพดี
 • พูดและฟังภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Word / Excel ได้ดี
ลักษณะงาน
 • รับสายโทรศัพท์ลูกค้า รวมทั้งรับเรื่อง หรือโอนสายลูกค้าให้แผนกที่เกี่ยวข้อง
 • ต้อนรับ และประสานงานให้กับผู้ที่มาติดต่องานกับบริษัท
 • คัดแยกจดหมาย หรือเอกสารเพื่อส่งมอบให้กับพนักงานส่งเอกสารไปทำการจัดส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำเอกสารและรายงานที่ได้รับมอบหมายจำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน 27 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Word / Excel ได้ดี
 • มีทักษะการสื่อสาร และการประสานงานกับผู้อื่น
ลักษณะงาน
 • ดูแลเรื่องเอกสารและรายงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย เช่น ค่าน้ำมันรถ ค่าที่จอดรถ และอื่นๆ
 • ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายงานอื่นๆทั้งภายในบริษัท และภายนอกบริษัท

 
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ( Investment Consultant License)
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
ลักษณะงาน
 • ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ตลอดจนให้บริการ ประสานงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านระบบงานที่เกี่ยวข้องจำนวนที่รับ 15 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 •  มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ( Investment Consultant License)
 •  มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ
ลักษณะงาน
 • ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ตลอดจนให้บริการ ประสานงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านระบบงานที่เกี่ยวข้อง