ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

At least 2 years of fundamental equity research experience

Superior academic credentials with post-graduate qualifications (MBA or CFA preferred)

Good analytical and research skills

Excellent spoken and written Thai and English

Excellent computer proficiency in Microsoft Office

Ability to work under pressure and time constraint

ลักษณะงาน

Create and maintain financial models for Energy & Petrochemical shares

Writing research reports with your findings, to be published to the community and media

Interact with institutional investors, sales teams and clients 
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

1.      เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

2.      ส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป

3.      บุคลิกภาพดี 

4.      จบปริญญาตรี

5.      พูดและฟังภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง

6.      ที่อยู่อาศัยไม่ไกลจากสำนักงาน

7.      สามารถใช้ Word / Excel และพิมพ์งานได้คล่อง

8.      สามารถทำงานเอกสารของฝ่ายบริหารสำนักงานได้

ลักษณะงาน
 • รับสายลูกค้า หรือรับเรื่องลูกค้าและโอนสายให้แต่ละแผนก
 • ต้อนรับ และประสานงานกับผู้ที่มาติดต่องานกับบริษัท
 • คัดแยกจดหมาย หรือเอกสารให้กับพนักงานส่งเอกสารเพื่อจัดส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำเบอร์ภายในหรืออัพเดทเบอร์ภายในเมื่อมีเบอร์ใหม่จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

Qualification

• Male/Female, age 30-35 years old

• Masters degree in Economics/Finance/Engineer or related fields

• 3-5 years working experience in derivatives or related fields

• Possess both Single License and Derivative License

• Experience from Financial Institutions or E-commerce platform is highly desirable

• Knowledge of online trading is preferred

• Strong knowledge in customer relationship management

• Excellent communication and analytical skills

• Excellent command of written and spoken English

ลักษณะงาน

Job Responsibilities 

• Contribute in the development of marketing & planning strategies of TFEX Business

• Initiating and establishing the action plan for both marketing & planning activities to increase the Company’s TFEX market share and volume

• Conducting marketing research and market share evaluation in order to improve the Company’s TFEX market share as well as to overcome the competition in the market to be TFEX Top Broker 

• Planning and organizing TFEX trainings and seminars for staffs and clients

• Working closely with Research, Sales and related departments to provide superior customer service
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
Master’sDegree in Finance or  Accounting
At least3 years work experience in Investment Banking and possess FA license
Self-motivated,good interpersonal skills, and positive attitude
Excellentspoken and written English
Excellentcomputer proficiency in Microsoft Office
ลักษณะงาน
Able toexecute various IB transactions i.e. IPO, Valuation, Merger and Acquisition,IFA,etc. with strong knowledge of SEC and SET regulations
Financialmodeling knowledge is highly preferred
 
Able towork under pressure and time constraint with minimal supervision
 
 จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

• Bachelor's Degree or Master Degree in any fields
• At least 3-5 years of Call Center, Customer Service, or related fields
• Experienced knowledge in Financial and Brokerage business is preferred.
• Outstanding communication and negotiation skill
• Excellent organizational, problem solving and leadership skills

ลักษณะงาน

• Develop and manage procedures and policies of client’s complaints
• Handle escalated cases and solve customer issues in an effective way
• Manage conflict across functions and focus to customer satisfaction
• Initiate and participate team activities or project to improve team performance
• Create training materials to standardize customer service quality 
• Coach and supervise subordinated agents around 20
• Monitor Call Center/Open board quality 
จำนวนที่รับ 10 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

• Bachelor's Degree in any fields 
• At least 1 year of experience in Call Center, Customer Service, or related fields
• Experience knowledge in Financial and Brokerage business is preferred.
• Strong telephone and communication skills, strong problem-solving ability, service-minded and good organizational skills

ลักษณะงาน

• Answer customer calls (phone & social media) with accurately, efficiently and professionally by following company processes and also within appropriate time
• Follow up on customer requests/issues according to company processes
• Fulfill work assigned by supervisors 
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

• Male/Female, age 30-35 
• Master degree in Finance, Economics, Engineering or related fields
• Excellent communication and interpersonal skills
• Mature, detail-oriented, team-oriented and self-confident
• At least 5 years of working experience in the financial markets 

ลักษณะงาน

• Supervise and implement SBL & fixed income project (for both retail & institutional clients) 
• Gather information and SBL & fixed income business analysis
• Enhance Department profitability by exploring for new opportunities related to the businesses
• Work with the team to improve strategy performance and implementation efficiency
• Plan and organize seminars to both internal sales and clients
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
•  ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป 
•  วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ/การเงิน/เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
•  มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารเงิน ระหว่าง 2-5 ปีขึ้นไป
•  ได้รับใบอนุญาตให้ทำรายการซื้อขายตราสารหนี้ / พันธบัตร (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
ลักษณะงาน
 
• วางแผนการจัดสรร และบริหารเงินทุนของบริษัทให้ได้ประโยชน์สูงสุด
• ประสานงานติดต่อกับสถาบันการเงิน ตลาดการเงิน หรือฝ่ายอื่นในองค์กร
• ควบคุมการปฎิบัติงาน และบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
 
สามารถทำงานที่ อาคารไทยซัมมิทได้
เวลาทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.
 

 
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

- Computer Engineer, Computer Science, Finance or Financial Engineer

- Posses single license & Derivative license

- Skill in web application

- Fresh graduate are welcome

ลักษณะงาน
• Market making for SSF block trade, derivative warrants, and other equity derivative products
• Hedging proprietary port for any equity derivative products 
• Develop website and related application for Equity Derivative Productsจำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

-       อายุไม่เกิน 30 ปี

-       ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในการพัฒนา Web Application

-       สามารถเขียนโปรแกรมจัดการข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL เช่น MySQL, MariaDB, DB2, Informix

-       สามารถเขียนโปรแกรมจัดการข้อมูลในระบบฐานข้อมูล No-SQL เช่น MongoDB จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-       เคยพัฒนา application สำหรับสายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 -       พัฒนา application ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของระบบงานภายในสายธุรกิจค้าหลักทรัพย์

-       พัฒนาระบบ MIS/BI เพื่อสนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหาร

-       ร่วมออกแบบและพัฒนา application ใหม่ๆ ในสายธุรกิจค้าหลักทรัพย์
จำนวนที่รับ 15 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Master’s degree in Finance, Accounting, Economics, Engineering or related field
 • New graduated or no experience are welcome
 • Possess Single License and preferred if posses TFEX License
 • Eager to win, enthusiastic, fast learning, work under pressure and good teamwork
 • Pleasant personality with good communication skills and service-minded
ลักษณะงาน
 • Train, coach and advise new products and services to both internal staffs and external clients.
 • Facilitate client in opening account; ensure a smooth experience for client in all process of the trading, recommendation and technical support
 • Participate in marketing activities i.e. booth activities, seminars, and road show with the strategies planned of company
 • Advise other financial products to clients (Derivatives, Global Trading, Wealth management products, etc.)จำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor Degree or higher in Business Administration, Accounting, Finance, Economics or related fields
 • Possess both Single License and Derivatives License is preferable
 • Experience in Securities Business and stock market will be an advantage
 • Accuracy and attention to detail
 • Good command of English
ลักษณะงาน
 • Support daily administrative tasks to ensure the TFEX business activities run smoothly
 • Liaise  with staffs in other departments and with external contacts
 • Update the changes in regulations, policies, procedures and guidelines in order to ensure that the operational functions are in compliance with the changes
 • Other assignments works as the case may beจำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s degree in Economics/Finance and Master’s degree in Financial Engineer
 • Possess both Single License and Derivatives License is preferable
 • Having experience in derivatives or related fields will be an advantage
 • Excellent communication and analytical skills
 • Excellent command of written and spoken English
ลักษณะงาน
 • Contribute in the implementation of TFEX business projects
 • Assist in organizing of marketing activities
 • Conduct TFEX product knowledge and trading strategies seminar for both clients and staffs
 • Prepare marketing research and market share evaluation in order to improve the Company’s TFEX  market share as well as to overcome the competition in the market to be TFEX Top Broker
 • Coordinate with research, sales and related departments to provide superior customer service
 • Monitor competitors’ marketing activitiesจำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Master’sDegree in Finance or  Accounting
 • At least3 years work experience in Investment Banking and possess FA license
 • Able to execute various IB transactions i.e. IPO, Valuation, Merger and Acquisition, IFA, etc. with strong knowledge of SEC and SET regulations
 • Financial modeling knowledge is highly preferred
 • Able to work under pressure and time constraint with minimal supervision
 • Self-motivated, good interpersonal skills, and positive attitude
 • Excellent spoken and written English
 • Excellent computer proficiency in Microsoft Office 
ลักษณะงาน

-
จำนวนที่รับ 15 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ( Investment Consultant License)
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ 
ลักษณะงาน

-