ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

• Male/ female aged not over 35 years old 
• Master degree in Marketing, Business Administration, Mass Communication or related fields
• Have experienced in marketing and branding, communication, and training (preferable)
• Excellent in communication and computer skills
• Ability to plan, multi-task and manage time effectively
• Excellent command of written and spoken Thai and English

Work Place : Central World 
Monday - Friday (08.30-17.00)

ลักษณะงาน

• Liaise with media and public relation 
• Draft and edit content (e.g. press releases) for mass media or company website or social media posts
• Manage internal and external communications (e.g. memos, newsletters etc.)
• Organize/ co-work on the internal and external trainings
• Organize events/ seminars/ press conferences related to corporate branding
• Work on corporate branding and communication
• Organize CSR activities and other activities
• Arrange employee orientation
• Work on investor relation and the other corporate tasks
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง : อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. จบปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ หรือ อักษรศาสตร์
3. สามารถฟัง พูด และอ่าน ภาษาเกาหลีได้ดี
4. หากมี TOPIK หรือ ประสบการณ์ลงทุนในหุ้น หรือมีความรู้ทางด้านการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


 

ลักษณะงาน

- ล่ามจากเกาหลีเป็นไทยและ/หรืออังกฤษ 
- แปลเอกสารจากเกาหลีเป็นไทยและ/หรืออังกฤษ
- สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ โดยเฉพาะเกาหลี
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
•  ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป 
•  วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ/การเงิน/เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
•  มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารเงิน ระหว่าง 2-5 ปีขึ้นไป
•  ได้รับใบอนุญาตให้ทำรายการซื้อขายตราสารหนี้ / พันธบัตร (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
ลักษณะงาน
 
• วางแผนการจัดสรร และบริหารเงินทุนของบริษัทให้ได้ประโยชน์สูงสุด
• ประสานงานติดต่อกับสถาบันการเงิน ตลาดการเงิน หรือฝ่ายอื่นในองค์กร
• ควบคุมการปฎิบัติงาน และบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
 
สามารถทำงานที่ อาคารไทยซัมมิทได้
เวลาทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.
 

 
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • เพศหญิง /อายุไม่เกิน 25 ปี  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถใช้โปรแกรม MS-Office ได้ดี
 • มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบสูง
 • มีทักษะในการประสานงาน และการสื่อสารที่ดี
 • หากพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถกลับบ้านเย็นได้ (เมื่อผู้บริหารติดงาน หรือติดประชุม) *เวลาทำงานปกติ : 08.30 - 17.00 น.
 • สามารถปฏิบัติงาน ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ได้
ลักษณะงาน
 • ช่วยประสานงานด้านเอกสารต่างๆและจัดตารางการประชุมของผู้บริหาร
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
• Computer Engineer, Computer Science, Finance or Financial Engineer
• Posses single license & derivative license
    Advance skill in web application and database ie php, javascript, java, html, mysql, TCP/UDP
• Knowledge in equity derivative product is a plus
• Experience in equity & derivative market is a plus
ลักษณะงาน
• Market making for SSF block trade, derivative warrants, and other equity derivative products
• Hedging proprietary port for any equity derivative products 
• Develop website and related application for Equity Derivative Productsจำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

-       อายุไม่เกิน 30 ปี

-       ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในการพัฒนา Web Application

-       สามารถเขียนโปรแกรมจัดการข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL เช่น MySQL, MariaDB, DB2, Informix

-       สามารถเขียนโปรแกรมจัดการข้อมูลในระบบฐานข้อมูล No-SQL เช่น MongoDB จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-       เคยพัฒนา application สำหรับสายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 -       พัฒนา application ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของระบบงานภายในสายธุรกิจค้าหลักทรัพย์

-       พัฒนาระบบ MIS/BI เพื่อสนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหาร

-       ร่วมออกแบบและพัฒนา application ใหม่ๆ ในสายธุรกิจค้าหลักทรัพย์
จำนวนที่รับ 15 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Master’s degree in Finance, Accounting, Economics, Engineering or related field
 • New graduated or no experience are welcome
 • Possess Single License and preferred if posses TFEX License
 • Eager to win, enthusiastic, fast learning, work under pressure and good teamwork
 • Pleasant personality with good communication skills and service-minded
ลักษณะงาน
 • Train, coach and advise new products and services to both internal staffs and external clients.
 • Facilitate client in opening account; ensure a smooth experience for client in all process of the trading, recommendation and technical support
 • Participate in marketing activities i.e. booth activities, seminars, and road show with the strategies planned of company
 • Advise other financial products to clients (Derivatives, Global Trading, Wealth management products, etc.)จำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor Degree or higher in Business Administration, Accounting, Finance, Economics or related fields
 • Possess both Single License and Derivatives License is preferable
 • Experience in Securities Business and stock market will be an advantage
 • Accuracy and attention to detail
 • Good command of English
ลักษณะงาน
 • Support daily administrative tasks to ensure the TFEX business activities run smoothly
 • Liaise  with staffs in other departments and with external contacts
 • Update the changes in regulations, policies, procedures and guidelines in order to ensure that the operational functions are in compliance with the changes
 • Other assignments works as the case may beจำนวนที่รับ 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s degree in Economics/Finance/Business Administration/Marketing or related fields
 • Possess Derivatives License
 • Having experience in TFEX  will be an advantage
 • Good command of English and computer literate
ลักษณะงาน
 • Provide clients trading recommendation, technical support, and general services on TFEX products
 • Executing TFEX order for clients
 • Participate in marketing activities i.e. booth activities, seminars, and road trip to be inline with the strategies planned
 • Other assignments works as the case may beจำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s degree in Economics/Finance and Master’s degree in Financial Engineer
 • Possess both Single License and Derivatives License is preferable
 • Having experience in derivatives or related fields will be an advantage
 • Excellent communication and analytical skills
 • Excellent command of written and spoken English
ลักษณะงาน
 • Contribute in the implementation of TFEX business projects
 • Assist in organizing of marketing activities
 • Conduct TFEX product knowledge and trading strategies seminar for both clients and staffs
 • Prepare marketing research and market share evaluation in order to improve the Company’s TFEX  market share as well as to overcome the competition in the market to be TFEX Top Broker
 • Coordinate with research, sales and related departments to provide superior customer service
 • Monitor competitors’ marketing activitiesจำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Male/Female, between the age of 28-35
 • Master degree in Financial engineering, Finance, Accounting, Economics or related fields
 • 3-5 years working experience in algorithmic trading in equity and derivatives or related fields
 • Advanced Microsoft Excel, VBA, and financial modeling skills
 • Possess both Single License and Derivatives License
 • Training experience is preferred
 • Able to work upcountry sometimes and can work under pressure to meet target
 • Strong analytical, technical and problem-solving skills
ลักษณะงาน
 • Explore new product of algorithmic trading system and other trading applications and train all staffs and clients to understand clearly how to use all FSS's trading platform
 • Assist the project manager to develop new product and improve existing products and services to meet business objectives and customers' satisfaction
 • Work closely with Research, Sales, IT team and related departments to provide superior customer serviceจำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s Degree in Communication Design, Marketing or related fields
 • Experience knowledge in using Adobe Creative Suite, Illustrator, Adobe Photoshop, After Effect, Premiere Pro, Flash, and Final Cut Pro
 • Knowledge in photography and videography
 • At least 3 years experience in Multimedia and Design field
 • Exceptional creativity and innovation
 • Ability to work under tight deadline and time constraint
ลักษณะงาน
 • Design spot Ads, clip, animation, VDO presentation and marketing materials for training, knowledge sharing , corporate website , social media, Youtube, Facebook, LINE.จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการเงิน การบัญชี
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์และมีความเข้าใจการทำธุรกรรมของบริษัทหลักทรัพย์
 • สามารถใช้โปรแกรม MS-Office ได้ดี
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล การประสานงาน นำเสนอ และการสื่อสารที่ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

**หากใช้ Program Oracle ได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 

ลักษณะงาน
 • จัดทำรายงาน Management Report เพื่อนำเสนอให้กับผู้บริหารและหน่วยงานอื่นจำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน กฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบ งานกำกับดูแลของธุรกิจหลักทรัพย์หรือสถาบันการเงิน อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป MS Office ได้ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ เซ็นทรัลเวิลด์
ลักษณะงาน
 • ช่วยในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎระเบียบ ประกาศ คำสั่งของบริษัท   สำนักงาน กลต.    ตลาดหลักทรัพย์   หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ทำหน้าที่ตอบปัญหา ให้คำปรึกษา คำแนะนำเบื้องต้น รวมทั้งให้ความรู้พนักงานในประเด็นของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย
 • ค้นหา รวบรวม  จัดเตรียมข้อมูลทางกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในของฝ่ายให้บรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนดจำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor's degree in major of computer sciences, IT or related fields
 • Skills in Visual ,C++ ,MFC
 • Skills in C and implementing make files with good experiences using GDB
 • Good understanding of socket structure and implementing GUI control
 • Good understanding of multi- thread and direct implementation to application projects
 • Good implementation to applications projects using JAVA Script
 • Good understanding of svn
 • Experienced in using Linux / VI
ลักษณะงาน