ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

จำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเงิน, บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี
 • ต้องมี License นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์หรือตลาดทุน
 • หากมี CISA/CFA Level 1 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการเขียนและสื่อสาร สามารถนำเสนองานวิเคราะห์ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • มีทัศนคติดี มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นกลุ่มได้ และทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

 

ลักษณะงาน
จำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s degree or higher in Finance and Economic or related fields
 • Strong analytical skills and knowledge of Brokerage Business and Investment Products
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Strong ability to motivate people to drive towards common objective
 • Work well in cross functional team as well as dynamic and high-pressure working environment

 

ลักษณะงาน
 • Boost cross selling products revenue through existing distribution channels to support product diversification
 • Increase cross sale revenue contribution relative to Thai equities
 • Communicate, support and encourage internal sale teams to achieve sales target
 • Arrange, coach and host training session for sale teams
 • Develop training materials and sales tools for investment products
 • Provide consultation to sellers on product, sales, and operation process
 • Motivate cross sale product through engagement program with sale teams
 • Strategize and create initiative or marketing campaign to boost cross selling products for end clients and sale teams
 • Performance tracking for sales and any initiatives to support sales growth

 

จำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s degree or higher in Finance and Economic or related fields
 • Deep understanding on financial markets and investment products
 • Excellent communication skills are a must (writing in particular) given daily interaction with clients and Sales Team
 • Complete Proficiency in Excel and knowledge of financial platforms such as Bloomberg
 • Strategic thinking and problem-solving aptitude

 

ลักษณะงาน
 • Bridge knowledge gap between Product Team and Sales Team on investment knowledge and investment recommendation
 • Accommodate sale teams to meet with clients and to assist on closing business
 • Provide frequent updates on market, key investment themes and investment recommendation to both sale teams and clients
 • Enhance product and investment knowledge through our existing sale channels
 • Generate investment recommendation notes and product recommendation notes to meet demands of clients and sale teams

 

จำนวนที่รับ ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor or Master’s in Accounting, Business Administration, Finance, Economics or other related fields
 • Highly motivated individuals with strong analytical skills
 • Competent in communication through writing and speaking

 

ลักษณะงาน
 • Providing idea generation on Global Investment Product (Equities and ETFs)
 • Formulate investment views and recommendations
 • Formulate timely and actionable recommendations but also able to communicate effectively to internal sale teams and end clients
 • Closely monitor the markets and individual equities for any materials event that would impact clients’ investment
 • Recommend changes to the clients’ holding after evaluating the economic, financial and market factors and the potential impact on the clients’ portfolios.
จำนวนที่รับ ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s degree or higher in Finance and Economic or related fields
 • Excellent project management and mediation skills
 • Creativity and problem-solving skills.
 • Fluent in English

 

ลักษณะงาน
 • Design and understand end-to-end process of product management as a product owner
 • Analyze market conditions, customers’ need and industry competition
 • Develop a deep understanding of your customers, using various tools and methods, to continually gather and analyze qualitative and quantitative data
 • Coordinate with related function to carry on projects and key measurement
 • Build partnership and coordinate with partners and vendors for projects
 • Develop the core positioning, sales idea, and messaging for the product.  Assist in organizing product shows, special events and other promotional events
 • Coordinate and consolidate with the related department to implement a project or tracking the project progress

 

จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Engineer, Computer Science, Information Technology หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี ด้านระบบสารสนเทศ หรือด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์ / ธุรกิจการเงิน
 • มีประสบการณ์ในการประเมิน / ตรวจสอบ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หากมีประสบการณ์หรือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO/EC27001:2018, COBIT, NIST CSF จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผ่านการฝึกอบรมด้าน IT Governance หรือ IT Best Practice หรือมาตรฐานการทดสอบ
 • ได้รับใบรับรองคุณวุฒิด้าน IT Audit หรือด้าน Security เช่น CISA, CISM, CISSP, ISO/IEC 27001 Lead Auditor, CSX, CISA, CISM, CISSP, CompTIASecurity+, CompTIA Network+, CompTIA CySA+, CompTIA CEH
 • ชอบศึกษาเรียนรู้ ติดตามข่าวสารพัฒนาการด้านเทคโนโลยีหรือ Security
ลักษณะงาน
 • งานตรวจสอบ และให้คำปรึกษาโครงสร้างระบบเครือข่าย และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานสารสนเทศ
 • งานตรวจสอบ และให้คำแนะนำ นโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านสารสนเทศ
 • งานตรวจสอบการควบคุมทั่วไป (IT General Control)
 • งานตรวจสอบการควบคุมระบบงาน (IT Application Control)
 • งานประเมินความพร้อมตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
 • งานประเมินความพร้อมตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • งานประเมินความพร้อมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • งานประเมินระบบการควบคุมภายใน
 • จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ ปรับปรุงและติดตามข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน หรือรายงานการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
จำนวนที่รับ ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 โดยเปลี่ยนชื่อจาก "บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน)" เป็น "บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)" เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 24 และเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ด้วยประสบการณ์อันยาวนานที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจทางการเงินแบบครบวงจร การดำเนินธุรกิจแบบมืออาชีพ รวมถึงการดำเนินธุรกิจเชิงรุก จึงทำให้ Finansia เติบโต และพัฒนากลายเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นแนวหน้าของประเทศ
 
ในปี 2565 นี้บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อรองรับการดำเนินงานขยายธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใต้ชื่อ บริษัท ฟินันเซีย ดิจิทัล แอสเซท จำกัด ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม เพื่อขอใบอนุญาตดำเนินธุรกิจจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
เราขอเสนอโอกาสที่ท้าทายสำหรับบุคคลที่กำลังมองหาความก้าวหน้าเติบโตในสายงานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Business) เพื่อร่วมทีมและเติบโตกับ ฟินันเซีย ดิจิทัล แอสเซท ไปด้วยกันในตำแหน่งงานดังนี้
1) ระดับหัวหน้าฝ่ายงาน
    - ต้องมีประสบการณ์โดยตรงในสายอาชีพที่เกี่ยวกับ Cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล อย่างน้อย 3 ปี
     และมีประสบการณ์โดยตรงในตลาดทุนอย่างน้อย 5 ปี
2) ระดับหัวหน้าแผนก/หัวหน้าทีม
     - ต้องมีประสบการณ์โดยตรงในสายอาชีพที่เกี่ยวกับ Cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล อย่างน้อย 1 ปี
     และมีประสบการณ์โดยตรงในตลาดทุนอย่างน้อย 3 ปี
3) ระดับเจ้าหน้าที่
    - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์โดยตรงในสายอาชีพ หากมีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน หรือ  Cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย     หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
5) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียนได้ดี
ลักษณะงาน
1. หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้าแผนก / เจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการ (Operations)
    1) ทีม Client Account & Credit Control
    2) ทีม Corporate Risk Control
    3) ทีม Settlement
    4) ทีม Custodian
 
2. หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้าแผนก / เจ้าหน้าที่ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
    1) ทีม IT Development
    2) ทีม IT Application
    3) ทีม IT Operation &Services
    4) ทีม IT Infrastructure
3. หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้าแผนก / เจ้าหน้าที่ สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์ (Marketing &Product)
    1) ทีม Crypto Development
    2) ทีม Digital Marketing
    3) ทีม Crypto Training
4. หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้าแผนก / เจ้าหน้าที่ ทีมบริการลูกค้า (customer support / customer service)
5. เจ้าหน้าที่ฝ่าย Compliance (Senior Officer) มีประสบการณ์โดยตรงในตลาดทุนอย่างน้อย1-2 ปี
6. เจ้าหน้าที่ฝ่าย Cybersecurity Compliance (Senior Officer) มีประสบการณ์โดยตรงในตลาดทุนอย่างน้อย1-2 ปี
 
***สนใจส่งใบสมัคร (CV/Resume) พร้อมระบุระดับตำแหน่งงาน และสายงาน/ทีม ที่ตนเองสนใจ มาที่ hrdept@fnsyrus.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.(02) 680-0770-6***
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor's Degree in Information Technology, Computer Science, or equivalent major
 • Minimum 5 years of IT Project Management experience, 3 years in Managerial position.
 • In-depth knowledge of Cryptocurrency/ blockchain/ Wallet Management 
 • Experience in Digital Assets Market, Capital Market, and Financial Market will be advantageous
 • Extensive experience developing and enforcing standards and procedures for project deliverables quality assurance, walk-throughs, issues reporting and change management
 • Experience in establishing, implementing, and running the day-to-day operations.
 • Able to solve complex problems with process improvement and system enhancement to achieve business goals.
 • Full SDLC experience. Able to lead system development and integration projects.
 • Strong leadership in people management
 • Business level communication in English and Thai
ลักษณะงาน
 • Leading the local IT team. Provide guidance to individual IT member and grow the IT organization.
 • Work as business partner with client department leaders and users to analyze business processes and arrive at mutual, cost effective solutions, then drive to deliver the agreed solution.
 • Lead business process automation projects to develop automation systems.  
 • Lead and execute IT projects, full commitment making operationally established condition.
 • Manage local IT partners to deliver IT services on schedule, in budget, 100% compliance with SLA. Maintain a stable IT environment for the entire business.
 • Monitor and control IT budget, expenses.
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s Degree Preferred
 • 1+ years of software development experience, preferably in the fintech industry
 • 3+ years' experience in development work
 • Experience with Ethereum, JavaScript and React
 • Experience in working on complex smart contracts
 • Understand accessibility and security compliance
 • Fundamental knowledge of designing principles behind a scalable application
 • Experience in automated testing platforms and unit tests
 • In-depth knowledge of Cryptocurrency/ blockchain/ Wallet Management  
ลักษณะงาน
 • Manage the product line life cycle from strategic planning to tactical activities.
 • Leading the development of smart contracts and the performance of blockchain integration with existing applications
 • Establishing and maintaining the environments in which blockchain solutions can be implemented, including development, testing, and production environments
 • Maintain a continuous integration pipeline for the development and testing of applications
 • Educate clients and internal development teams on the blockchain-related elements of the stack
 • You will be required from time to time to work in other areas of the team (front-end development, back-end development, etc)

 

จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s degree or higher in any field
 • Age not over 45 years old.
 • Good knowledge or having experience in digital asset
 • Experienced in related field will be advantaged.
 • Have knowledge and understanding in social media platforms
 • Good communication and collaborative skill

 

ลักษณะงาน
 • Strategizing and presenting ideas to management.
 • Defining product features according to customer needs.
 • Leading the development process.
 • Acting as the main point of contact between teams and management.
 • Adjusting and improving each iteration of the product before release.
 • Response to customers and internal team inquiries of the product.
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s and/or Master education in finance, accounting, economics or any fields
 • Customer-centric mindset; focusing on providing a positive customer experience
 • Passionate to do whatever it takes to solve complex problems and build scalable processes
 • Good command of verbal and written communication skills in Thai and English
 • Comfortable working in a fast-paced, ambiguous environment
 • Ability to prioritize and manage multiple responsibilities
 • Forward-compatible mindset, with the desire to leverage technology to improve operational tools and systems
 • Proactive and meticulous; A sense of responsibility and teamwork spirit
 • Excellent ability to delegate responsibilities
 • Conflict resolution skills

 

ลักษณะงาน
 • Oversee daily operational duties including but not limited to processing transactions, account verifications, and overall customer support
 • Work closely with the COO, determine values and mission, and plan for short and long-term goals
 • Supervise operations team to ensure operational excellence and excellent customer services
 • Generate operational reports for COO and management as needed
 • Develop and maintain operational procedures and guidelines for the team
 • Communicate all operating policies and/or issues at team meetings
 • Address operational issues and concerns in a timely fashion
 • Evaluate current operational strategies and recommend improvements
 • Collaborate with cross-functional teams in improving the operational tools and systems
 • Communicate with the legal counsel and safety department to ensure all processes remain compliant with the SEC and other governmental regulations

 

จำนวนที่รับ ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Fluent in both Thai and English
 • Bachelor’s degree in any fields
 • Excellent communication, explanation, attention to detail and can-do attitude
 • Familiar with KYC/CDD, AMLO is a plus
 • Able to work under pressure and solve problems independently whilst holding strong organizational skills
 • Flexible working hours and able to work shifting along 7 days of the week

 

ลักษณะงาน
 • Perform customer onboarding process KYC based on company policy and procedure
 • Perform the due diligence on new customer by requesting the KYC/CDD information, documentation, review and verification of received documentation based on the company policy
 • Periodically evaluate existing customers according to established company policies and procedures
 • Maintain continuous contact with customer via communication channels such as email and phone call in order to keep customer profile updated
 • Investigate high risk customer and report where necessary and obtaining all necessary documentation to complete customer profile
 • Perform as per company policy in case customer request to increase their daily limit
 • Perform daily operational tasks by complying to the company and compliance policy
 • Perform any additional tasks in relation to  KYC/CDD
จำนวนที่รับ ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s and/or Master education in finance, accounting or any fields
 • Experience min 3 years in finance
 • Able and willing to work in a shift
 • Interest in financial and digital currency market
 • Ability to do financial model and other IT software
 • Strong negotiation skill
 • English communication
 • Can do attitude
 • Can work after working hours
ลักษณะงาน
 • Manage and handle day to day daily cash and digital currency receipt and payment transaction
 • Monitor, reconcile and do report actual daily flow and plan monthly flow
 • Maximize return from financing activities
 • Control all transaction to be aligned with risk policy
 • Keep relationship with financial institutions and related
 • Manage all related financial activities
 • Create daily and monthly report or date assigned by Management and regulated by SEC, SET and government agency
 • Other work assigned by COO

 

Effectiveness and efficiency cash and digital currency transaction

 • Check and review day to day data and document of transaction and pre-approve all transaction
 • Monitor and make sure that all payments and transaction are accuracy and align with approval budget, financial/accounting standard and all regulation of company / SEC /SET / government agency
 • Make sure that all transaction are approved by authorized person of the company
 • Collaborate with finance, accounting, operation, IT team and related in order to do all transaction in time
 • Deal with financial institution for all operational purpose to maximize benefit and minimize cost
 • Other report and assignment from Management
 • Send daily and monthly report or date assigned by Management and regulated by SEC, SET and government agency

 

จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี /โท สาขาบริหารธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน  2-3  ปี ในงานด้านกำกับดูแล / สินทรัพย์ดิจิทัล
 • ความรู้ ด้าน กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ ทางการ เกี่ยวกับ สินทรัพย์ดิจิทัล / กฎหมายฟอกเงิน

 

ลักษณะงาน
 • ช่วยงานการติดตามดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายข้อบังคับของทางการและถูกต้องตามคำสั่งระเบียบงานคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบายแนวทางขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายข้อบังคับของทางการและคำสั่งระเบียบงานของบริษัท
 • ชี้แจงปัญหาและข้อซักถามต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเป็นไปในแนวทาง/มาตรฐานเดียวกัน
 • ดำเนินการตรวจสอบกรณีต้องสงสัยและมีความเสี่ยง.รวมทั้งตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานเบื้องต้นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานการกำกับดูแล เสนอ ต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ

 

จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s degree or higher in Computer science, Computer engineering, Information Technology, ICT, or relevant fields
 • At least 3 years of experience in Risk management, IT Security, IT Audit, IT Technical or architecture design
 • Proficient in security design and operation
 • Professional certifications are an advantage (i.e. SECURITY+, CySA+, CEH, OSCP, CISA, CISM, CISSP, or similar)
 • Skills in communication, management and has a service mind.

 

ลักษณะงาน
 • Design and develop effective IT Security architecture, IT Security controls, Cybersecurity
 • Research the latest information technology security trends
 • Lead and development of cyber security policies
 • Consult and ensure IT Staff design and build the secure platform
 • Develop IT Security policy, standards, guidelines, security baseline, and hardening guidelines
 • Lead vulnerability scanning, source code scan and ensure the vulnerabilities have been fixed before production
 • Evaluate and setup security tools
 • Manage vendor to perform penetration testing
 • Measure and ensure compliance with ISO27001, PDPA, and other regulatory requirements
 • Build and conduct Security Awareness Training Program
 • Provide regular reporting on the current status of the information security program to management and the board of directors