ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 
 • วุฒิปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์, สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบ รักงานบริการ (Service Mind) 
 • มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีทักษะการประสานงาน
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงาน HR อย่างน้อย 1 ปี (มีประสบการณ์ฝึกอบรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความมุ่งมั่น อดทน และพยายามในการทำงาน
 • สามารถปฏิบัติงาน ณ สำนักงานอัมรินทร์ ทาวเวอร์ ได้ 

วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 
เวลาทำการ : 08.30-17.00 น.

สวัสดิการ : 
ประะกันสังคม
ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
ประกันสุขภาพกลุ่ม
ค่าทันตกรรม 
เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
และอื่นๆ
 
ลักษณะงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 
- รับผิดชอบดูแลเรื่องสวัสดิการของบริษัท
- รับผิดชอบในการเบิกประกันสังคม และประกันของบริษัท
- ประสานงานภายในและนอกบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- ช่วยงานเอกสารต่างๆ ตามที่มอบหมาย
 จำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

-       อายุไม่เกิน 30 ปี

-       ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในการพัฒนา Web Application

-       สามารถเขียนโปรแกรมจัดการข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL เช่น MySQL, MariaDB, DB2, Informix

-       สามารถเขียนโปรแกรมจัดการข้อมูลในระบบฐานข้อมูล No-SQL เช่น MongoDB จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-       เคยพัฒนา application สำหรับสายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 -       พัฒนา application ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของระบบงานภายในสายธุรกิจค้าหลักทรัพย์

-       พัฒนาระบบ MIS/BI เพื่อสนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหาร

-       ร่วมออกแบบและพัฒนา application ใหม่ๆ ในสายธุรกิจค้าหลักทรัพย์
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

- จบการศึกษาวุฒิปริญตรี ขึ้นไป ( สาขาการเงินหรือเศรษฐศาสตร์ )

- มี Single License

- มีทักษะในด้านภาษาอังกฤษ

- มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 2 ปี ( มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกองทุนจะพิจารณาเป็นพิเศษ )
ลักษณะงาน

- ติดต่อ และดูแลลูกค้าในการซื้อ-ขายหุ้นที่บริษัทจัดจำหน่าย
- รับผิดชอบการดูแลลูกค้าของตนเอง
- รับผิดชอบงานที่ฝ่ายงานกำหนด

* เป็นเจ้าหน้าที่การตลาด (IC) Back Office ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนปกติ- เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

• อายุ 22-28 ปี 
• จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน การจัดการ การตลาด บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ด้านเศรษฐกิจ และการลงทุน
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น
• อย่างน้อยต้องมี Single License (สำคัญมาก) 

ลักษณะงาน

• ดูแลและให้คำปรึกษาลูกค้าในตลาดทุน
• ออกบูท สัมมนา (กรณีถ้ามี)
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • ชาย –หญิง อายุ ไม่เกิน  40
 • การศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ Internal Audit / External Audit / Compliance อย่างน้อย 0-5 ปี
 • ทักษะคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ทั่วไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี
ลักษณะงาน
 • ดำเนินการตรวจสอบการปฎิบัติงานของหน่วยงานภายในขององค์กร ให้เป็นไปตามกฎระเบียบบริษัท และทางการที่เกี่ยวข้อง
 • ปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนการตรวจสอบประจำปี
 • จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้บังคับบัญชา
 • ติดตามการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผลการตรวจสอบ
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
• ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป ด้านปฏิบัติการ ในธุรกิจหลักทรัพย์ 
• มีทักษะความรู้ด้าน Credit Control การเปิดบัญชีลูกค้า และพิจารณาวงเงินลูกค้า ที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ 
• บุคลิกภาพดี มีไหวพริบ ทำงานภายใต้ความกดดัน และสามารถทำงานเป็นทีมได้ 
• มีความละเอียดรอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ 
• มีความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ มีทักษะการทำงานกับระบบ SBA 
• มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของ กลต. ตลท. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ลักษณะงาน

• ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และประเมินวงเงินเปิดบัญชี การเพิ่ม/ลดวงเงินและทำรายการการเปลี่ยนแปลงวงเงิน บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า 
• ดำเนินการตามกระบวนการ KYC/CDD & Suitability ตามนโยบายบริษัท
• ประสานงานการเปิดบัญชี ฝาก ถอน โอนเงิน หรือหุ้น เพื่อ Call-Force ของลูกค้าบริษัท และ TSFC
• ติดตาม ควบคุม การ Lock และปลด Lock บัญชีลูกค้าที่ Overdue หุ้น Marginable List และตรวจสอบการวางหลักประกันเพิ่มจากการ Call-Force ในบัญชีมาร์จิ้น และ TFEX
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 

- ชาย-หญิง
- วุฒิปริญญาตรี
- จบใหม่ หรือมีประสบการณ์งานด้านฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ อย่างน้อย 1 ปี 
- มีความสนใจในการทำงานด้านการตรวจสอบเอกสาร / การบันทึกข้อมูลลูกค้า / การจัดทำแฟ้มประวัติลูกค้า 

 
ลักษณะงาน

- รับผิดชอบในการดูแลบัญชีของลูกค้าที่มาใช้บริการชองบริษัท
- ตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นของลูกค้า
- จัดทำข้อมูลของลูกค้าที่มาเปิดบัญชีกับทางบริษัท
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
จำนวนที่รับ 10 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

• อายุ 22-30 ปี 
• จบการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ บริษัทมีการฝึกอบรมให้) 
• ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยเป็นอย่างดี และสื่อสารได้ดี 
• มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ 
• ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นอย่างดี 
• สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากการติดต่อของลูกค้าเพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพ 

ลักษณะงาน

• นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
• ให้บริการข้อมูล Promotion สัมมนา และสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
• แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าอย่างมีคุณภาพและรวดเร็ว
• ช่วยปรับปรุงระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
จำนวนที่รับ 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
Qualification (รับ 3 ตำแหน่ง ระดับหัวหน้าและระดับพนักงาน ตามประสบการณ์)
• อายุ 23-35 ปี
• จบการศึกษาปริญญาโท/ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/บัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์/วิทยาศาสตร์
• มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์ในธุรกิจการเงินหรือหลักทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• รักงานบริการ ขยัน ละเอียด ประสานงานได้ดีทั้งภายในและภายนอกบริษัท 
• มีความเป็นผู้นำ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
ลักษณะงาน

Job Responsibilities
• ดูแลและให้บริการลูกค้าตั้งแต่เปิดบัญชึ ฝากถอนเงินหรือหลักทรัพย์ แจ้งข้อมูลข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆให้ลูกค้า
• ตรวจสอบเอกสารการเปิดบัญชีลูกค้า ตรวจสอบและทบทวน KYC/CDD และ Suitability 
• ทำการ Monitor ติดตามหลักประกันลูกค้า แจ้งเตือนกรณีลด-เพิ่มหลักประกัน และการบังคับขายหลักประกัน
• ช่วยปรับปรุงระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยประสานงานกับทางการและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
• ดูแล บริหาร และอบรมทีมงานให้มีความรอบรู้ในทุกผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
จำนวนที่รับ 20 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Master’s degree in Finance, Accounting, Economics, Engineering or related field
 • New graduated or no experience are welcome
 • Possess Single License and preferred if posses TFEX License
 • Eager to win, enthusiastic, fast learning, work under pressure and good teamwork
 • Pleasant personality with good communication skills and service-minded
ลักษณะงาน
 • Train, coach and advise new products and services to both internal staffs and external clients.
 • Facilitate client in opening account; ensure a smooth experience for client in all process of the trading, recommendation and technical support
 • Participate in marketing activities i.e. booth activities, seminars, and road show with the strategies planned of company
 • Advise other financial products to clients (Derivatives, Global Trading, Wealth management products, etc.)จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

• Thai nationality, male or female.
• Bachelor’s Degree or higher in Marketing Communications, Digital Media Technology or related field.
• Knowledge in design software, graphic editing tools, design techniques, visual elements.
• Minimum 5 year experience, preferably within digital marketing with experience in E-Commerce. 
• Experience in Financial service would be advantage. 
• Proactive, energetic, flexible and love to work under pressure.
• Strong written and verbal communication in English. 

ลักษณะงาน

• Responsible for the day to day running of all event on corporate website, social media, youtube, facebook, Line, twitter. 
• Develop and manage the appearance and publishing of corporate website, either to update or leverage existing solutions to increase capabilities.
• Working with E-business Marketing team, IT and agencies to give requirements to improve of corporate website.
• Applying SEO techniques and Google Analytics and consumer usage of digital to improve of corporate website.
• Design banner Ads, spot Ads, infographic, clip, animation, VDO presentation and marketing materials for training, knowledge sharing, corporate website, social media, Youtube, Facebook, LINE, Twitter. 
• Review new technologies and keep the company at the forefront of developments in digital marketing.
• Coach and help develop team members.
จำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Male/Female, between the ages of 25-35.
 • Master’s degree in Financial engineering, Finance, Accounting, Economics or related fields.
 • 1-5 year experience in securities relative industry is preferred or algorithmic trading in equity and derivatives or related fields
 • Advanced Microsoft Excel, VBA, and financial modeling skills
 • Possess both Single License and Derivative License.
 • Strong analytical, technical and problem-solving skills.
 • Can work under high pressure and deadline.
 • Able to work upcountry sometimes and can work under pressure to meet target
ลักษณะงาน

Job Descriptions (For Staff Level – Base on Experience)

 • Explore new product of algorithmic trading system and other trading applications and train all staffs and clients to understand clearly how to use all FSS's trading platform
 • Assist the project manager to develop new product and improve existing products and services to meet business objectives and customers' satisfaction
 • Work closely with Research, Sales, IT team and related departments to provide superior customer service

Job Descriptions (For Head Team Level – Base on Experience) 

 • Develop strategy for marketing plan and analyze business performance.
 • Prepare MIS and Financial forecast.
 • Monitor and analyze industry trends and market and regulation changes.
 • Plan and manage campaigns and promotions to promote products and services.
 • Explore innovative business to strengthen FSS’s E-Business arm-length.
 • Coordinate with internal and external (vendor and agency) for all projects assigned.จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Male/ female aged not over 35 years old
 • At least Master degree in Marketing, Business Administration, Mass Communication or related fields
 • Have experienced in marketing and branding, communication, and training (preferable)
 • Excellent in communication and computer skills
 • Ability to plan, multi-task and manage time effectively
 • Excellent command of written and spoken Thai and English
ลักษณะงาน
 • Liaise with media and handle requests for interviews, statements etc.
 • Draft and edit content (e.g. press releases) for mass media or company website or social media posts
 • Manage internal and external communications (e.g. memos, newsletters etc.)
 • Organize/ co-work on the internal and external trainings
 • Organize events/ seminars/ press conferences related to corporate branding
 • Work on corporate branding and communication
 • Organize CSR activities and other activities
 • Arrange employee orientation
 • Work on investor relation and the other corporate tasksจำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

Qualification

• Male/Female, age 30-35 years old

• Masters degree in Economics/Finance/Engineer or related fields

• 3-5 years working experience in derivatives or related fields

• Possess both Single License and Derivative License

• Experience from Financial Institutions or E-commerce platform is highly desirable

• Knowledge of online trading is preferred

• Strong knowledge in customer relationship management

• Excellent communication and analytical skills

• Excellent command of written and spoken English

ลักษณะงาน

Job Responsibilities 

• Contribute in the development of marketing & planning strategies of TFEX Business

• Initiating and establishing the action plan for both marketing & planning activities to increase the Company’s TFEX market share and volume

• Conducting marketing research and market share evaluation in order to improve the Company’s TFEX market share as well as to overcome the competition in the market to be TFEX Top Broker 

• Planning and organizing TFEX trainings and seminars for staffs and clients

• Working closely with Research, Sales and related departments to provide superior customer service
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s Degree in Finance, Marketing or related fields
 • Knowledge in using illustrator, Adobe Photoshop, etc.
 • Interest and grow up in Financial field.
 • Flexibility and Team work
 • New Graduate are welcome
ลักษณะงาน
 • Make Marketing plan, Marketing Strategy
 • Provide knowledge about Derivative’s product to investors and IC
 • Prepare document to regulatory Office
 • Develop and monitor Digital Marketing channel such as website, Line, etc.
 • Design Banner, Advertising, Animation or Marketing material in our product