ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเงิน, บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มี License นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์หรือตลาดทุน
 • หากมี CISA/CFA Level 1 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการเขียนและสื่อสาร สามารถนำเสนองานวิเคราะห์ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • มีทัศนคติดี มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นกลุ่มได้ และทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 
ลักษณะงาน
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. – ปริญญาตรี สาขาการจัดการ, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านธุรการ, เลขานุการ, การควบคุมดูแลเอกสาร หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี เช่น Word, Excel, PowerPoint
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานภายในและภายนอก
 • มีความคล่องตัวในการทำงาน ละเอียด รอบคอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

 

ลักษณะงาน
 • ดูแล จัดเก็บเอกสาร และนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูล (Software) ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท
 • สืบค้น นำส่ง และให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของบริษัทฯ กับหน่วยงานที่มีอำนาจร้องขอ
 • ช่วยจัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องนำเสนอให้ผู้มีอำนาจ หรือผู้เกี่ยวข้องอนุมัติ รวมทั้งนำเสนออนุมัติตามขั้นตอนของบริษัท
 • ประสานงาน สนับสนุนการจัดเตรียม/จัดทำ และเก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ระหว่างบริษัทในเครือ เช่น เอกสารการประชุม, วาระการประชุม, มติที่ประชุม และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลเกี่ยวกับเอกสารการเบิกค่าใช้จ่าย รวมถึงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์-เครื่องใช้สำนักงาน และประสานงานซ่อมบำรุงตามระยะเวลา
 • ช่วยดูแล จัดเตรียมอาหาร/เครื่องดื่ม ในการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ของบริษัท
 • ประสานงานธุรการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สถานที่ทำงาน : สำนักงานมิ้นท์ ทาวเวอร์ (700 เมตร จาก BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในด้าน Tester / QC / Application Support / SA
 • มีความรู้หรือประสบการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หุ้น TFEX หรือประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ LINUX (Redhat) ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถประสานงาน และอธิบายการทำงานของโปรแกรมแก่ User
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
ลักษณะงาน
 • รับผิดชอบดูแลระบบส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading systems) และระบบงานที่เกียวข้อง
 • ดูแลระบบบนซื้อขายหลักทรัพย์ฯ ของบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้งาน
 • ทำหน้าที่ทดสอบ (Tester) และควบคุมคุณภาพของโปรแกรม (QC) ให้เป็นไปตาม requirement specification
 • วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางป้องกัน และแก้ปัญหาในเบื้องต้น เมื่อเกิดปัญหา
 • ประสานงาน และให้ข้อมูลกับผู้พัฒนาโปรแกรมเพื่อหาแนวทางแก้ไข พัฒนาโปรแกรม
 
สถานที่ทำงาน : สำนักงานมิ้นท์ ทาวเวอร์ (700 เมตร จาก BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการเงิน การธนาคาร บัญชี และเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี ทางด้านตลาดทุน , ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล, Online payment / payment gateway
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี, มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
ลักษณะงาน
 • ตรวจสอบรายการฝาก-ถอนเงินของลูกค้า และกระทบยอดเงินฝาก-ถอนระหว่างระบบของบริษัท กับ Statement
 • ยืนยันรายการ Settlement กับลูกค้า / Custodian
 • จัดทำคำสั่งโอน-รับโอนเงินในระบบของธนาคาร ร่วมถึงประสานงานกับธนาคารในกรณีที่พบเจอปัญหา
 • จัดทำรายงานส่งแก่หน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำ slip บันทึกรายการบัญชีให้กับฝ่ายบัญชี และการเงิน
 
สถานที่ทำงาน : สำนักงานสาทร (อาคารทิสโก้ทาวเวอร์)
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s degree or higher in Finance and Economic or related fields
 • Excellent project management and mediation skills
 • Creativity and problem-solving skills.
 • Fluent in English

 

ลักษณะงาน
 • Design and understand end-to-end process of product management as a product owner
 • Create marketing and sales tools to support product launch
 • Develop a deep understanding of your customers, using various tools and methods, continually gather and analyze qualitative and quantitative data
 • Understand market conditions in order to formulate idea for product development
 • Coordinate with related functions to carry on projects and key measurement
 • Build partnership and coordinate with partners and vendors for projects
 • Develop the core positioning, sales idea, and messaging for the product.
 • Assist in organizing product shows, special events and other promotional events
 
Workplace : Head Office (The Offices at CentralWorld, Bangkok)
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science, Computer Engineering, Information System หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในดูแลระบบ System Administrator หรือ System Support อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไปทางด้าน Unix , Linux , Windows server
 • มีความรู้ด้าน hardware ประเภท Server, Storage และ Network
 • มีความรู้ในด้านเครือข่าย ได้แก่ Firewall, DHCP, DNS, Load Balancer
 • มีทักษะในด้าน Server Virtualization (VMware , Hyper-V)
 • มีทักษะในด้านติดตั้งและดูแล Service ต่างๆ เช่น E-Mail Hosting, Domain Controller and AD, Anti-Virus, Web Server, SSL Certificate, Reverse proxy, Nginx, Apache, IIS
 • มีทักษะในการติดตั้งและดูแล Database เช่น MySQL, MSSQL, Oracle, MongoDB, MariaDB
 • สามารถตรวจสอบความผิดปรกติของ Hardware และ Services ที่ดูแลอยู่ และประสานงานในการแก้ไขปัญหาได้
 • ทำงานเป็นทีมได้ดี

 

สถานที่ทำงาน : สำนักงานมิ้นท์ ทาวเวอร์ (700 เมตร จาก BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)

ลักษณะงาน
จำนวนที่รับ - ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 โดยเปลี่ยนชื่อจาก "บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน)" เป็น "บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)" เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 24 และเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ด้วยประสบการณ์อันยาวนานที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจทางการเงินแบบครบวงจร การดำเนินธุรกิจแบบมืออาชีพ รวมถึงการดำเนินธุรกิจเชิงรุก จึงทำให้ Finansia เติบโต และพัฒนากลายเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นแนวหน้าของประเทศ
 
ในปี 2565 นี้บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อรองรับการดำเนินงานขยายธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใต้ชื่อ บริษัท ฟินันเซีย ดิจิทัล แอสเซท จำกัด ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม เพื่อขอใบอนุญาตดำเนินธุรกิจจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
เราขอเสนอโอกาสที่ท้าทายสำหรับบุคคลที่กำลังมองหาความก้าวหน้าเติบโตในสายงานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Business) เพื่อร่วมทีมและเติบโตกับ ฟินันเซีย ดิจิทัล แอสเซท ไปด้วยกันในตำแหน่งงานดังนี้
1) ระดับหัวหน้าฝ่ายงาน
    - ต้องมีประสบการณ์โดยตรงในสายอาชีพที่เกี่ยวกับ Cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล อย่างน้อย 3 ปี
     และมีประสบการณ์โดยตรงในตลาดทุนอย่างน้อย 5 ปี
2) ระดับหัวหน้าแผนก/หัวหน้าทีม
     - ต้องมีประสบการณ์โดยตรงในสายอาชีพที่เกี่ยวกับ Cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล อย่างน้อย 1 ปี
     และมีประสบการณ์โดยตรงในตลาดทุนอย่างน้อย 3 ปี
3) ระดับเจ้าหน้าที่
    - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์โดยตรงในสายอาชีพ หากมีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน หรือ  Cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย     หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
5) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียนได้ดี
ลักษณะงาน
1. หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้าแผนก / เจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการ (Operations)
    1) ทีม Client Account & Credit Control
    2) ทีม Corporate Risk Control
    3) ทีม Settlement
    4) ทีม Custodian
 
2. หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้าแผนก / เจ้าหน้าที่ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
    1) ทีม IT Development
    2) ทีม IT Application
    3) ทีม IT Operation &Services
    4) ทีม IT Infrastructure
3. หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้าแผนก / เจ้าหน้าที่ สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์ (Marketing &Product)
    1) ทีม Crypto Development
    2) ทีม Digital Marketing
    3) ทีม Crypto Training
4. หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้าแผนก / เจ้าหน้าที่ ทีมบริการลูกค้า (customer support / customer service)
5. เจ้าหน้าที่ฝ่าย Compliance (Senior Officer) มีประสบการณ์โดยตรงในตลาดทุนอย่างน้อย1-2 ปี
6. เจ้าหน้าที่ฝ่าย Cybersecurity Compliance (Senior Officer) มีประสบการณ์โดยตรงในตลาดทุนอย่างน้อย1-2 ปี
 
***สนใจส่งใบสมัคร (CV/Resume) พร้อมระบุระดับตำแหน่งงาน และสายงาน/ทีม ที่ตนเองสนใจ มาที่ hrdept@fnsyrus.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.(02) 680-0770-6***
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • 1-3 years, Digital Marketing, or Business Intelligence Background or any related field
 • Bachelor's degree in marketing, digital marketing or any related fields
 • Prior experience in content marketing, content growth and SEO, SEM, Facebook Ads
 • Knowledge of search engine optimization practices (SEO)
 • Outstanding ability to think creatively, strategically, and identify and resolve problems
 • Excellent Thai/Eng verbal and written communication skills 
 • Ability to work within a team and independently
 • Experience with website optimization tools and Google analytics
 • Strong organizational, time management, and analytical skills
ลักษณะงาน
 • Plan, manage & analyses Google ads, FB ads and other media channels
 • Collaborate with affiliates and partnerships
 • Create and give suggestions for campaigns ideas and performance together with Product team
 • Prepare detailed strategy reports and performance report of digital marketing
 • Align ads and campaigns with company KPIs
 • Identify powerful keywords to drive the most valuable traffic
 • Analyze keywords and SEO techniques used by competitors
 • Compare and present Digital marketing tools guidelines
 • Other ad hoc tasks

 

จำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ทางด้านวิทยากรฝึกอบรม หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความสามารถในด้านการเงินการลงทุน
 • มีความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) เช่น Cryptocurrency
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ วางแผน และจัดการเกี่ยวกับการฝึกอบรมได้ดี สามารถเป็นวิทยากรบรรยาย
 • บุคลิกภาพดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทักษะการทำงานเป็นทีม

 

ลักษณะงาน
 • สอน/บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Program Trading (Finansia HERO) ของบริษัท โดยบรรยายร่วมกับทีมการตลาด และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
 • ร่วมวางแผน พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสอน/บรรยายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

สถานที่ทำงาน : สำนักงานมิ้นท์ ทาวเวอร์ (700 เมตร จาก BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)

 
จำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ( Investment Consultant License)
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ Program Trading และมีความสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
ลักษณะงาน
 • ดูแล บริการ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน และนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้า(บริษัทจะจัดสรรกลุ่มลูกค้า และมอบหมายให้ดูแล)
 • ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด Finansia Hero และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน Finansia Hero  และระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า

 

สถานที่ทำงาน : สำนักงานมิ้นท์ ทาวเวอร์ (700 เมตร จาก BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)

จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, ประชาสัมพันธ์, สื่อการการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อมาประยุกต์ในการเขียนบทความบนช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram หรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ เพื่อการสื่อสารเชิงการตลาดได้
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเงินการลงทุน (หุ้น) หรือการตลาดดิจิทัลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ทางด้านเครื่องมือทาง Digital ที่ใช้ในการสื่อสารการตลาด เช่น Google Trend, SEO, Google Analytics, AdWords, Facebook Ads จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office (Excel, Power Point) ได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ไหวพริบ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ และสามารถจับประเด็นได้ดี
 • มีทักษะการบริหารจัดการและควบคุมผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • หากมีผลงาน (Portfolio) รบกวนแนบมาพร้อมกับประวัติส่วนตัว (Resume)
ลักษณะงาน
 • สร้างและโพสต์ Content ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและมีความน่าสนใจบนช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, Instagram และเว็บไซต์บริษัท
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการเงินการลงทุนและข้อมูลที่ได้จากช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การเขียน/พัฒนา Content เพื่อเผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมาย
 • นำเสนอกลยุทธ์ วางแผน และดำเนินการจัดทำแคมเปญการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
 • ดูแลการตลาดดิจิทัล รวมถึงการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ
 • ทำงานร่วมกับส่วนการผลิตสื่อให้มีความน่าสนใจ ทันกระแส สามารถดึงดูดความสนใจ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 • ปฎิบัติงานต่าง ๆ ทางสายงานการตลาด อาทิ พูดคุยเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้า, ออกบูธ, และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

สถานที่ทำงาน : สำนักงานมิ้นท์ ทาวเวอร์ (700 เมตร จาก BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)

จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการตลาด, การออกแบบ, นิเทศศิลป์, ศิลปกรรม, เทคโนโลยีมัลติมีเดีย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำหรับงานกราฟิก เช่น Adobe Photoshop, illustrator, Photoshop หรือโปรแกรมอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการออกแบบ Artwork บนช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, LINE หรือช่องทางอื่น ๆ เพื่อการสื่อสารเชิงการตลาดได้
 • มีทักษะการบริหารจัดการและควบคุมผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ไหวพริบ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • หากมีผลงาน (Portfolio) รบกวนแนบมาพร้อมกับประวัติส่วนตัว (Resume)
ลักษณะงาน
 • สร้างสรรค์งานกราฟิก และมัลติมีเดียให้เหมาะสมกับช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook, Instagram, LINE และเว็บไซต์บริษัท ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย โดยรูปแบบของการสื่อสารนั้นจะต้องเข้าใจในเนื้อหาได้ง่าย
 • ออกแบบ Artwork และ Mood & Tone ให้ตรงกับวัตถุประสงค์อย่างสร้างสรรค์และแปลกใหม่
 • ควบคุมคุณภาพของงานออกแบบให้อยู่ในมาตรฐาน และตอบโจทย์ที่วางไว้
 • วางแผนกลยุทธ์ร่วมกับทีมการตลาดเพื่อกำหนดแนวทางในการทำงานร่วมกัน

 

สถานที่ทำงาน : สำนักงานมิ้นท์ ทาวเวอร์ (700 เมตร จาก BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)

จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ บริษัทมีการฝึกอบรมให้)
 • หากมีประสบการณ์ด้านบริการลูกค้า, การตอบข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ หรือมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant License) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการสื่อสาร อดทนต่อแรงกดดัน มีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
ลักษณะงาน
 • ติตต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ (Online) อาทิเช่น การเปิดบัญชีชื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์, แนะนำการยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลกับลูกค้า เป็นต้น
 • ให้บริการข้อมูล การใช้งาน Application การลงทุนเบื้องต้น
 • ให้บริการข้อมูล Promotion สัมมนา และสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
 • ตอบคำถาม ให้ข้อมูล รวมทั้งแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางโทรศัพท์ และ Social Media ให้ลูกค้า

 

สถานที่ทำงาน : สำนักงานมิ้นท์ ทาวเวอร์ (700 เมตร จาก BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)

จำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขั้นไป ในสายงานแนะนำการวางแผนทางการเงิน หรือแนะนำการลงทุน
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant) หรือผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner)
 • มี Service minded และความยืดหยุ่นในการทำงานสูง
 • มีความรับผิดชอบสูง
ลักษณะงาน
 • มีความเข้าใจผลิตภัณฑ์การลงทุน กองทุนรวม หุ้นกู้ และผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
 • มีฐานลูกค้ากองทุนรวมและหุ้นกู้ สามารถทำยอดขาย และสร้าง AUM ได้ตามที่ตกลง
 • สามารถเลือกที่ทำงานได้ ใน กทม. , เชียงใหม่ ,ขอนแก่น
จำนวนที่รับ - ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน หรือเป็นผู้แนะนำการลงทุนอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ( Investment Consultant License)
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ
ลักษณะงาน
 • ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ตลอดจนให้บริการ ประสานงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านระบบงานที่เกี่ยวข้อง