ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารการเงิน บัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในงานนักลงทุนสัมพันธ์, เลขานุการบริษัทฯ, งานกำกับดูแลกิจการที่ดี หรืองานด้านการวิเคราะห์งบการเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
 • มีไหวพริบและเทคนิคในการเจรจาโต้ตอบที่ดี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
ลักษณะงาน
 • จัดทำข้อมูล  รายงาน หรือ Presentation ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
 • จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานประจำปี, เอกสารที่เกี่ยวกับ AGM/EGM เป็นต้น และประสานงานกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมไปถึงสำนักงาน กลต.
 • ติดต่อประสานงานและคอยให้ข้อมูลกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้นบริษัท สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (IOD) และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำ ทบทวน และ Update ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานจำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มี Service Mind, มีทักษะในการสื่อสาร, อดทนต่อแรงกดดันได้ดี และมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
 • มีการอบรมเรียนรู้งาน ก่อนปฏิบัติงานจริง
 • หากมีประสบการณ์ Call Center หรือมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC License) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน
 • ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหา ตอบข้อซักถาม ตลอดจนให้บริการช่วยเหลือลูกค้าทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม / ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการ
  (ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาทำการปกติ, ไม่ต้องทำงานเป็นกะ)จำนวนที่รับ 5 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ( Investment Consultant License)

 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ Program Trading และมีความสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ

 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ

ลักษณะงาน
 • ดูแล บริการ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน และนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้า

 • ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด Finansia Hero และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน Finansia Hero  และระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า
จำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์และความสามารถทางด้านการเขียนบทความ สามารถวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อมาประยุกต์ในการเขียนบทความได้
 • หากมีความรู้เกี่ยวกับการเงินการลงทุน(หุ้น) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้รอบตัว มีความคิดสร้างสรรค์ในงานเขียนและสามารถจับประเด็นได้ดี 
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ กระตือรือร้น มีทักษะในการสื่อสาร พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
ลักษณะงาน
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการเงินการลงทุน เพื่อนำไปสู่การเขียน/พัฒนา Content เพื่อเผยแพร่ให้กับลูกค้าและบุคคลที่สนใจ
 • วางแผนกลยุทธ์ร่วมกับทีมการตลาด เพื่อกำหนดแนวทางในการทำงานร่วมกัน
 • ทำงานร่วมกับทีมงานผลิตสื่อให้มีความน่าสนใจ ทันกระแส และสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้อ่านได้ดีจำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ( Investment Consultant License)
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
ลักษณะงาน
 • ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ตลอดจนให้บริการ ประสานงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านระบบงานที่เกี่ยวข้องจำนวนที่รับ 15 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 •  มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ( Investment Consultant License)
 •  มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ
ลักษณะงาน
 • ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ตลอดจนให้บริการ ประสานงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านระบบงานที่เกี่ยวข้อง