ธุรกิจและบริการ

การซื้อขายหลักทรัพย์

การสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัทฯ พร้อมบริการลูกค้าด้วยผู้แนะนำการลงทุนมืออาชีพที่มีความรู้ และประสบการณ์ มากกว่า 600 คน อีกทั้งมีสาขารองรับกว่า 37 สาขาทั่วประเทศ เราจึงพร้อมที่จะให้บริการแนะนำการลงทุนให้แก่ลูกค้าเพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดี และสร้างความมั่งคั่งให้กับลูกค้า

การส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน Internet

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถตอบสนองการลงทุนของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัทได้จัดให้มีระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งด้วยตนเอง รวมถึงจัดเตรียมข้อมูล บทวิเคราะห์ให้กับลูกค้า เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ดังนี้

Internet Trading Computer Mac Smart Phone
iOS Android Tablet
Trading Application
Finansia HERO (Equity)     *
IFIS (Equity)         **
IFIS (Derivatives)        
SETTRADE Streaming (Equity & Derivatives)
Trading Tools
efin Stock PickUp        

หมายเหตุ : *ใช้ Application Version เดียวกับบน Mobile
     **ใช้งานได้เฉพาะบน IPAD

สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ ฝ่าย Contact Center
โทรศัพท์ : 02-782-2400
Email : cxcenter@fnsyrus.com
2021-10-19T19:02:09