ธุรกิจและบริการ

วาณิชธนกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านวาณิชธนกิจโดยการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในด้านต่างๆ ทีมงานด้านวาณิชธนกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วย บุคลากรหลักที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาอย่างยาวนาน อีกทั้งมีความรู้ในด้านตลาดทุนอย่างลึกซึ้ง โดยบริษัทฯได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2545 และยังได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อีกด้วย

บริการด้านวาณิชธนกิจที่บริษัทฯ ให้บริการ มีดังนี้

  • การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ รวมถึงการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Securities Issuance & Offering)
  • การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Securities Underwriting)
  • การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition)
  • การประเมินมูลค่ากิจการ (Corporate Valuation)
  • การปรับโครงสร้างทางการเงิน (Financial Restructuring)
  • การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน (Financial Feasibility)
  • การเข้าทำรายการประเภทต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น
2024-05-27T09:37:29