ธุรกิจและบริการ

การชำระราคา

 1. การยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์
  • บริษัทฯ จะส่งเอกสารไปตามที่อยู่ที่ติดต่อได้ของลูกค้า โดยจะจัดส่งเอกสารให้ในวันทำการถัดจากวันที่ลูกค้าทำรายการซื้อขาย 1 วัน และจะมีการจัดส่งเอกสารแสดงยอดหุ้น และยอดเงินของลูกค้าทุกสิ้นเดือน
 2. การชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์
  • บริษัทฯ จะหักค่าซื้อด้วยสกุลเงินที่ลูกค้าฝากไว้
  • กรณีสกุลเงินที่ต้องการชำระไม่พอ แต่ต้องการส่งเงินไปเพิ่มโดยการฝากเงินบาทให้กับบล. ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ในวันที่ทำรายการซื้อ (วันที่ T)
  • กรณีเงินในสกุลที่ต้องการชำระไม่เพียงพอ แต่มีเงินสกุลอื่น สามารถแจ้งเพื่อแลกเปลียนสกุลเงินได้ โดยจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทหลักทรัพย์ ในต่างประเทศ เป็นหลัก โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ลูกค้าแจ้งทางบริษัทฯ ในการชำระราคา และต้องแจ้งก่อนวันชำระราคา 1 วัน
 3. การชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์
  • เงินค่าขายหลักทรัพย์จะยังคงฝากอยู่ในบัญชีของลูกค้า โดยแต่ละสกุลเงินจะถูกแยกไว้อย่างเป็นระบบ เมื่อลูกค้าส่งคำสั่งถอนเงิน ทางบริษัทฯ จะดำเนินการถอนเงินจากต่างประเทศ กลับมายังประเทศไทย โดยเงินที่นำกลับมาจะถูกเปลี่ยนเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคาร ในประเทศไทย ณ วันที่ SD+2 (Settlement date+2)
สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสถาบันและการตลาดต่างประเทศ
โทรศัพท์ : 0 2625 2479-84
โทรสาร: 0 2625 2483
Email : gt@fnsyrus.com
2024-07-16T06:25:40