ธุรกิจและบริการ

กฎระเบียบต่างๆ

กฎระเบียบเบื้องต้น
  • บัญชีการซื้อขายหลักทรัพย์ และตราสารอนุพันธ์ในต่างประเทศ จะต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนการลงทุน โดยขั้นตอนการขออนุมัติ บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการแทนลูกค้า
  • เงินที่ใช้ในการลงทุนของลูกค้าต้องไม่ได้มาจากการกู้ยืม
  • นักลงทุนสามารถป้องกันความเสี่ยงค่าเงินได้ (Hedging) กับธนาคารพาณิชย์
  • นักลงทุนไม่สามารถโอนหลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ หรือ เงินค่าขายในบัญชีไปยังสถาบันการเงินอื่นในต่างประเทศได้
  • บัญชีร่วม และบัญชีคณะบุคคลไม่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ในต่างประเทศได้

ประเภทผู้ลงทุน วงเงินสูงสุด (USD)
บุคคลธรรมดา 50,000,000
นิติบุคคลทรัพย์สิน < 1,000 ล้านบาท 50,000,000
นิติบุคคลทรัพย์สิน > 1,000 ล้านบาท 50,000,000

ภาษี

ภาษีในประเทศ

  • หากมีการโอนเงินกลับมาในประเทศไทย ในปีเดียวกับการขายหลักทรัพย์ และมีกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น (Capital Gain) รวมถึง เงินปันผลที่ได้รับจากการถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Dividend Payment) จะนับเป็นรายได้ นักลงทุนต้องแสดงหลักฐาน แก่กรมสรรพากรเพื่อชำระภาษีตามอัตราขั้นบันได

ภาษีนอกประเทศ

  • เงินปันผล (Dividend payment)
  • แต่ละประเทศจะมีฟอร์มในการแสดงตนว่าไม่เป็นประชากรของประเทศนั้นๆเพื่อยกเว้นภาษี
สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสถาบันและการตลาดต่างประเทศ
โทรศัพท์ : 0 2625 2479-84
โทรสาร: 0 2625 2483
Email : gt@fnsyrus.com
2024-05-26T19:54:42