ธุรกิจและบริการ

ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์


ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มีบริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) เพื่อเพิ่มทางเลือกสำหรับนักลงทุนในการบริหารความเสี่ยง และเพิ่มกลยุทธ์ในการทำกำไรในตลาดขาลง โดยบริษัทฯ เป็นตัวกลางในการเป็นคู่สัญญา (Principal) กับลูกค้าผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ (Lender) และลูกค้าผู้ยืมหลักทรัพย์ (Borrower)


ประโยชน์ที่ได้รับ

 

ผู้ให้ยืม (Lender)

- ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์สามารถ ขาย โอน หรือถอนหุ้นที่อยู่ระหว่างการให้ยืมได้ตลอดเวลา
- ได้รับค่าธรรมเนียมจากการให้ยืมหลักทรัพย์
- ได้รับสิทธิในการรับปันผล (XD), สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR), สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (XM) และการขึ้นเครื่องหมาย X ต่าง ๆ

ผู้ยืม (Borrower)

- เพิ่มทางเลือกการลงทุนเพื่อทำกำไรในภาวะตลาดขาลง
- เป็นการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตลงทุน
- ทำให้นักลงทุนสามารถใช้กลยุทธ์ซื้อขายอื่น ๆ ได้ เช่น การซื้อขายเป็นคู่หลักทรัพย์ (Pair trading) และการทำอาร์บิทราจ (Arbitrage) เป็นต้น
- จ่ายค่าธรรมเนียมในการยืมหลักทรัพย์


สอบถามข้อมูลติดต่อ ฝ่ายธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และส่งเสริมตราสารอนุพันธ์
โทรศัพท์ : 0 2659 4340-2
Email : sbl@fnsyrus.com
2024-06-17T11:51:29