ธุรกิจและบริการ

คำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อขาย Block Trade

หมายเหตุ

Con. Size
คือตัวคูณโดยปกติจะมีจำนวน 1000 หุ้นแต่หากหุ้นนั้นทางตลาดประกาศให้มี corporate action หุ้นนั้นอาจมีตัวคูณที่ไม่ใช่ 1000
ปันผล
ปันผลขา Long ให้ 90% ขา Short เรียกคืน 100%

ผลการคำนวณ

ค่าคอมฯ เข้า 0.10%
-
ค่าธรรมเนียมเข้า
  • ราคาหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 100 บาท คิด 5.1 บาท/สัญญา
  • ราคาหุ้นน้อยกว่า 100 บาท คิด 0.51 บาท/สัญญา
-
ภาษีเข้า 7%
-
รวมค่าใช้จ่ายขาเข้า
-
ค่าคอมฯ ออก 0.10%
-
ค่าธรรมเนียมออก
  • ราคาหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 100 บาท คิด 5.1 บาท/สัญญา
  • ราคาหุ้นน้อยกว่า 100 บาท คิด 0.51 บาท/สัญญา
-
ภาษีออก 7%
-
รวมค่าใช้จ่ายขาออก
-
ดอกเบี้ย 5%
-
รวม Com+Fee+Vat
-
กำไร/ขาดทุน สุทธิ
-
ผลลัพธ์เป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น หากสนใจกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนอีกครั้งหนึ่ง
สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ ฝ่ายค้าตราสารอนุพันธ์
โทรศัพท์ : 0 2658 9915
Email : blocktrade@fnsyrus.com