ธุรกิจและบริการ

ตลาดหลักทรัพย์ลาว

 1. การซื้อขายหลักทรัพย์

  นักลงทุนต้องทำการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ต่างประเทศกับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (Finansia) จากนั้น นักลงทุน สามารถส่งคำสั่งซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ลาว (Lao Securities Exchange: LSX) ผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดของ บริษัทฯ

 2. กฎเกณฑ์การซื้อขายทั่วไป

  ข้อมูลพื้นฐาน

  รายละเอียด หมายเหตุ
  ช่วงเวลาซื้อขาย
  (วันจันทร์ - วันศุกร์)
  08.30น. - 11.30น.
  ประเภทการซื้อขาย การซื้อขายแบบต่อเนื่อง (Continuous Trading)
  สกุลเงิน กีป (Laotian Kip; KIP)
  Trading Lot หน่วยการซื้อขาย (Board Lot) = 1 หุ้น
  ประเภทคำสั่ง Limit Order
  ระยะเวลาชำระราคา T + 2
  Ceiling/Floor a. ภายใน +/-5% ของราคาฐาน
  b. ถ้าราคาฐานน้อยกว่า 1,000กีป ช่วงราคาจะห่างจากราคาฐาน +/- 50 กีป
  ราคาฐาน a. ตามปกติ ราคาฐานจะใช้ราคาปิดของวันทำการก่อนหน้า
  b. กรณีหุ้นเข้าใหม่ ราคาแรกของการซื้อขายจะถือเป็นราคาฐาน
  XD, XR วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD, XR จะเป็นวันก่อนหน้าวันปิดสมุดผู้ถือหุ้น 1 วัน


  ราคาซื้อขั้นต่ำ

  ราคา (KIP) ราคาเสนอขั้นต่ำ (KIP)
  ≤ 10,000 Kip 50 Kip
  10,001 - 50,000 Kip 100 Kip
  50,001 - 100,000 Kip 200 Kip
  ≥ 100,0001 Kip 500 Kip

 3. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์

  การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์ลาว มีค่าธรรมเนียมการซื้อขายขั้นต่ำ (Minimum Commission) เท่ากับ 170,000 กีป


  รายละเอียด ขาซื้อ ขาขาย
  Brokerage Fee 1.14% 1.14%
  Laos Stock Exchange Fee 0.35% 0.35%
  SEC Fee 0.20% 0.20%
  Compensation Fee 0.01% 0.01%
  Government Fee 0.00% 0.30%
  Total 1.70% 2.00%
 4. วันหยุดทำการตลาดหลักทรัพย์

  วันที่ วันหยุด
  01/01/2018 New Year's Day
  08/03/2018 Womens Day
  04/16/2018 Laotian New Year
  04/17/2018 Laotian New Year Obs
  04/18/2018 Laotian New Year Obs
  01/05/2018 Labour Day
  07/20/2018 Lao Women's Union Day
  08/10/2018 Bank Anniversary
  03/12/2018 Independence Day Obs
  12/27/2018 Fiscal Year End Obs
  12/28/2018 Fiscal Year End Obs
  12/31/2018 Fiscal Year End 2
สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสถาบันและการตลาดต่างประเทศ
โทรศัพท์ : 0 2625 2479-84
โทรสาร: 0 2625 2483
Email : gt@fnsyrus.com
2024-07-16T06:55:02