ธุรกิจและบริการ

เงื่อนไขการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

  การยืมหลักทรัพย์
  • หลักทรัพย์ที่ยืมเพื่อขายชอร์ตเป็นหลักทรัพย์ใน SET100, ETF และหลักทรัพย์อื่นๆที่บริษัทฯ กำหนด
  • ไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการยืมหลักทรัพย์
  • ระยะเวลาการยืมสูงสุด 1 ปี , ระยะเวลาการยืมต่ำสุด 1 วัน
  • ชำระค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ เมื่อคืนหลักทรัพย์ที่ยืม หรือทุกสิ้นเดือนแล้วแต่เวลาใดถึงก่อน
  การให้ยืมหลักทรัพย์
  • หลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นหลักทรัพย์ใน SET100, ETF และหลักทรัพย์อื่นๆที่บริษัทฯ กำหนด
  • ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เหมือนเดิม เช่น XD, XR, XM
  • ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์จะได้รับค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามจำนวนวันที่มีรายการให้ยืมหลักทรัพย์เกิดขึ้นและรับชำระเงินค่าธรรมเนียมฯ เมื่อมีการคืนหลักทรัพย์ หรือทุกสิ้นเดือนแล้วแต่เวลาใดถึงก่อน
  • ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์สามารถ ขาย โอน หรือถอนหุ้นที่อยู่ระหว่างการให้ยืมได้ตลอดเวลาที่ต้องการ
  จุดเด่น
  • ลูกค้าผู้ยืม (Borrower) สามารถยืมและคืนได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ Smart Access
  • ลูกค้าผู้ให้ยืม (Lender) สามารถเรียกคืนได้ ผ่านระบบ Finansia HERO
  • ลูกค้าจะได้รับหลักทรัพย์จากการยืมหลักทรัพย์ภายในเวลาไม่เกิน 1 นาที เพื่อไปขายชอร์ต
  • บริษัทฯ มีหลักทรัพย์ที่หลากหลาย และครอบคลุมใน SET100, ETF และหลักทรัพย์อื่นๆที่บริษัทฯ กำหนด
สอบถามข้อมูลติดต่อ ฝ่ายธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และส่งเสริมตราสารอนุพันธ์
โทรศัพท์ : 0 2659 4340-2
Email : sbl@fnsyrus.com
2024-06-17T10:53:32