ธุรกิจและบริการ

Single Stock Futures Block Trade

Single Stock Futures Block Trade ช่วยให้คุณ

 1. ลงทุนได้ทั้งในสภาวะที่ตลาดหุ้นขาขึ้นและขาลง ด้วยจำนวนสัญญาตามต้องการ และราคาที่เหมาะสม
 2. ให้อัตราทดสูงกว่าการซื้อหุ้นสามัญ
 3. การซื้อขายคล่องตัว ไม่ต้องรอสภาพคล่องของตลาด TFEX

การเริ่มใช้งาน

 • ลูกค้าต้องติดต่อผ่าน Investment Consultant เพื่อแจ้งความประสงค์ในการทำธุรกรรม Single Stock Futures Block Trade เท่านั้น
 • ลูกค้าต้องลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนเริ่มการทำธุรกรรมครั้งแรก ซึ่งสามารถติดต่อขอแบบฟอร์มได้ที่ Investment Consultant ของท่าน

การเปิดสถานะ

ลูกค้าต้องแจ้งคำสั่งผ่าน Investment Consultant โดยระบุรายะละเอียดดังนี้

 • ชื่อหุ้นอ้างอิงที่ต้องการเปิดสถานะ
 • Series ของ Single Stock Futures ที่ต้องการเปิดสถานะ
 • สถานะที่ต้องการเปิด (Long/Short)
 • ราคาหุ้นอ้างอิงที่ต้องการเปิดสถานะ
 • จำนวนสัญญา Single Stock Futures ที่ต้องการเปิดสถานะ

เงื่อนไขในการทำธุรกรรม Single Stock Futures Block Trade

 • ลูกค้าต้องสั่งทำธุรกรรมด้วยจำนวนสัญญาขั้นต่ำตามที่ TFEX ประกาศ โดยหุ้นที่มีจำนวนสัญญาขั้นต่ำ 20 สัญญา ได้แก่ ADVANC AOT BANPU BBL BDMS BH BLA DTAC INTUCH KBANK KKP PTT PTTEP PTTGC RATCH ROBINS SCB SCC TOP TU ส่วนหุ้นอื่นๆ ต้องมีจำนวนสัญญาขั้นต่ำ 100 สัญญา
 • ลูกค้ามีภาระผูกพันที่จะต้องทำการปิดสัญญากับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยจะไม่สามารถปิดสัญญาเองในตลาด TFEX หรือกับ Market Maker รายอื่นได้
 • การคิดคำนวณ Margin นั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทาง TFEX กำหนดเช่นเดียวกับการซื้อขาย Future ตามปกติ แต่การ Call Margin และ Force Close สัญญา Block Trading นั้น จำนวนสัญญาที่ปิด และสัญญาที่เหลือจะต้องมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนสัญญาขั้นต่ำ ของการทำธุรกรรม Block Trading ทั้งนี้วิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการ Call & Force ของทางบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

การปิดสถานะ

 • ลูกค้าต้องแจ้งคำสั่งผ่าน Investment Consultant โดยระบุรายะละเอียดดังนี้
  • ชื่อสัญญา Single Stock Futures ที่ต้องการปิดสถานะ
  • สถานะ (Long/Short)
  • ราคาหุ้นอ้างอิงที่ต้องการปิดสถานะ
 • จำนวนสัญญา Single Stock Futures ที่ต้องการปิดสถานะ (จำนวนสัญญาขั้นต่ำเป็นไปตามที่ TFEX กำหนด) จะต้องทำการปิดสัญญา ภายในเวลา 12.30 น. โดยหลังจากเวลา 12.30 น. หากยังไม่สามารถตกลงราคา Spot เพื่อทำการปิดสัญญาได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการกำหนดราคา Spot เพื่อทำการปิดสัญญา ยกเว้นจะมีการตกลงเป็นอย่างอื่นล่วงหน้า

การเกิด Corporate Action

 • กรณีลูกค้า Long Single Stock Futures
  • กรณีหุ้นอ้างอิงมีจ่ายเงินปันผล (ยกเว้นเงินปันผลพิเศษ) และ TFEX ไม่มีการปรับรายละเอียดสัญญา SSF บริษัทฯ คืนเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ให้ลูกค้า โดยบริษัทฯ จะคืนเงินปันผลดังกล่าวให้ลูกค้าในราคา Single Stock Futures เมื่อลูกค้าปิดสัญญาดังกล่าวเท่านั้น
  • กรณีที่หุ้นอ้างอิงเกิด Corporate Action แล้วส่งผลให้ TFEX มีการปรับรายละเอียดสัญญา Single Stock Futuresบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิให้ลูกค้าต้องทำการปิดสัญญาก่อนขึ้นเครื่องหมาย 'X' 1 วันทำการ
  • กรณีที่หุ้นอ้างอิงเกิด Corporate Action แต่ไม่ส่งผลให้ TFEX มีการปรับรายละเอียดสัญญา Single Stock Futuresนอกเหนือ จากข้อ 1 และ 2 ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิจาก Corporate Action นั้นๆ เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอื่นล่วงหน้ากรณีลูกค้า Short Single Stock Futures
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการให้ลูกค้าปิดสัญญา โดยจะมีการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ โดยในกรณีที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถหาหุ้น มาใช้เพื่อการประกันความเสี่ยงได้ และ/หรือ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ เช่น มีการเรียกคืนหุ้นจากผู้ให้ยืม ฯลฯ ลูกค้าต้องทำการปิดสัญญา ก่อนหุ้นอ้างอิงขึ้นเครื่องหมาย 'X' 1 วันทำการ

การคิดราคาธุรกรรม Single Stock Futures Block Trade

สูตรการคำนวณตามฐานะที่ลูกค้าต้องการ

 • Long Open : ราคา Spot ของหุ้นอ้างอิง ณ ราคาเปิด + ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า*
 • Short Close : ราคา Spot ของหุ้นอ้างอิง ณ ราคาปิด + (ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า* - ดอกเบี้ยทั้งหมด**)
 • Short Open : ราคา Spot ของหุ้นอ้างอิง ณ ราคาเปิด - ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า*
 • Long Close : ราคา Spot ของหุ้นอ้างอิง ณ ราคาปิด - (ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า* - ดอกเบี้ยทั้งหมด**)

หมายเหตุ

* ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าจะมีค่าไม่เกินร้อยละ 8 ต่อปี
** ดอกเบี้ยทั้งหมด หมายถึง ราคา Spot ของหุ้นอ้างอิง ณ ราคาเปิด x 8% x (วันที่ปิดสัญญา - วันที่เปิดสัญญา) / 365 วัน (หากวันที่ปิดสัญญา - วันที่เปิดสัญญา มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 วัน๗
*** ค่า Commission ของธุรกรรม Single Stock Futures Block Trade นั้นคิดเหมือนกันกับการซื้อขาย Single Stock Futures


สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ ฝ่ายค้าตราสารอนุพันธ์
โทรศัพท์ : 02-658-9800
Email : derivatives@fnsyrus.com, tfex-business@fnsyrus.com