ธุรกิจและบริการ

Single Stock Futures Block Trade

Single Stock Futures Block Trade คืออะไร

ธุรกรรม Single Stock Future Block Trade คือ วิธีการซื้อขาย Single Stock Futures โดยที่ โบรกเกอร์จะเข้าเป็นคู่สัญญาฝั่งตรงข้ามให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Long หรือ Short ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยอ้างอิงกับราคาตลาดของหุ้นอ้างอิง แล้วจึงบันทึกรายการซื้อขายแบบ Put Through เข้ามาในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ประสบปัญหาเรื่องสภาพคล่องของ Single Stock Futures บนกระดาน TFEX


จำนวนขั้นต่ำและรายชื่อหุ้นอ้างอิง ที่สามารถทำ Block Tradeเพิ่มเติม

สนใจทำธุรกรรม Single Stock Future Block Trade

 1. ลูกค้าต้องติดต่อผ่าน Investment Consultant เพื่อแจ้งความประสงค์ในการทำธุรกรรม Single Stock Futures Block Trade เท่านั้น
 2. ลูกค้าต้องลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนเริ่มการทำธุรกรรมครั้งแรก สามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ Investment Consultant ของท่าน

การเปิด/ปิดสถานะ (Open Interest)

  ลูกค้าต้องแจ้งคำสั่งผ่าน Investment Consultant โดยระบุรายละเอียดดังนี้
 1. สถานะที่ต้องการเปิด (Long/Short)
 2. ชื่อหุ้นอ้างอิงที่ต้องการเปิดสถานะ
 3. จำนวนสัญญา Single Stock Futures ที่ต้องการเปิดสถานะ
 4. ราคาหุ้นอ้างอิงที่ต้องการเปิดสถานะ
 5. Series ของ Single Stock Futures ที่ต้องการเปิดสถานะ เช่น Open Long AOT 20 สัญญา ที่ราคา 60 บาท series M21

การคิดราคาธุรกรรม Single Stock Futures Block Trade

สูตรการคำนวณตามฐานะที่ลูกค้าต้องการ
Long Open : ราคา Spot ของหุ้นอ้างอิง ณ ราคาเปิด
Short Close : ราคา Spot ของหุ้นอ้างอิง ณ ราคาปิด – ดอกเบี้ย/หุ้น + ปันผล/หุ้น(ถ้ามี)
Short Open : ราคา Spot ของหุ้นอ้างอิง ณ ราคาเปิด
Long Close : ราคา Spot ของหุ้นอ้างอิง ณ ราคาปิด + ดอกเบี้ย/หุ้น

เงื่อนไขในระหว่างการเปิดสถานะ Single Stock Futures Block Trade

 1. ลูกค้ามีภาระผูกพันที่จะต้องทำการปิดสัญญากับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยจะไม่สามารถปิดสัญญาเองในตลาด TFEX หรือกับ Market Maker รายอื่นได้
 2. การคิดคำนวณ Margin นั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทาง TFEX กำหนดเช่นเดียวกับการซื้อขาย Future ตามปกติ แต่การ Call Margin และ Force Close สัญญา Block Trading นั้น จำนวนสัญญาที่ปิด และสัญญาที่เหลือจะต้องมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนสัญญาขั้นต่ำ ของการทำธุรกรรม Block Trading ทั้งนี้วิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการ Call & Force ของทางบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 3. ในกรณีที่เกิด Partial Match ลูกค้าต้องซื้อให้ครบจำนวนสัญญาขั้นต่ำภายในวันเดียวกัน เพื่อให้สามารถทำสัญญา SSF Block Trade ได้
 4. หากลูกค้าประสงค์จะ Rollover สถานะ SSF Block Trade ไปในซีรีส์ถัดไป โดยบริษัทฯ จะปิดสถานะโดยทำการคำนวณดอกเบี้ย ในช่วงเวลาถือครอง รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ถูกคำนวณไปในราคาปิด และเปิดสถานะใหม่ โดยใช้ราคาทุนเดิมหรือราคาตลาด ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร และเริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เปิดสถานะใหม่ต่อไป
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข เมื่อใดก็ได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

การเกิด Corporate Action

 1. กรณีลูกค้า Long Single Stock Future
  • หุ้นอ้างอิงมีจ่ายเงินปันผล (ยกเว้นเงินปันผลพิเศษ) และ TFEX ไม่มีการปรับรายละเอียดสัญญา SSF บริษัทฯ คืนเงินปันผลในอัตราร้อยละ 90 ให้ลูกค้า โดยบริษัทฯ จะคืนเงินปันผลดังกล่าวให้ลูกค้าในราคา Single Stock Futures เมื่อลูกค้าปิดสัญญาดังกล่าวเท่านั้น
  • กรณีที่หุ้นอ้างอิงเกิด Corporate Action แล้วส่งผลให้ TFEX มีการปรับรายละเอียดสัญญา Single Stock Futures บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิให้ลูกค้าต้องทำการปิดสัญญาก่อนขึ้นเครื่องหมาย 'X' 1 วันทำการ
  • กรณีที่หุ้นอ้างอิงเกิด Corporate Action แต่ไม่ส่งผลให้ TFEX มีการปรับรายละเอียดสัญญา Single Stock Futures นอกเหนือ จากข้อ 1 และ 2 ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิจาก Corporate Action นั้นๆ เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอื่นล่วงหน้า
 2. กรณีลูกค้า Short Single Stock Futures
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการให้ลูกค้าปิดสัญญา โดยจะมีการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ โดยในกรณีที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถหาหุ้น มาใช้เพื่อการประกันความเสี่ยงได้ และ/หรือ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ เช่น มีการเรียกคืนหุ้นจากผู้ให้ยืม ฯลฯ ลูกค้าต้องทำการปิดสัญญา ก่อนหุ้นอ้างอิงขึ้นเครื่องหมาย 'X' 1 วันทำการ
สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ ฝ่ายค้าตราสารอนุพันธ์
โทรศัพท์ : 0 2658 9844
Email : blocktrade@fnsyrus.com
2021-10-19T19:42:24