ธุรกิจและบริการ

Single Stock Futures Block Trade

Single Stock Futures Block Trade คืออะไร

ธุรกรรม Single Stock Future Block Trade คือ วิธีการซื้อขาย Single Stock Futures โดยที่ โบรกเกอร์จะเข้าเป็นคู่สัญญาฝั่งตรงข้ามให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Long หรือ Short ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยอ้างอิงกับราคาตลาดของหุ้นอ้างอิง แล้วจึงบันทึกรายการซื้อขายแบบ Put Through เข้ามาในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ประสบปัญหาเรื่องสภาพคล่องของ Single Stock Futures บนกระดาน TFEX


จำนวนขั้นต่ำและรายชื่อหุ้นอ้างอิง ที่สามารถทำ Block Trade

กลุ่มขั้นต่ำ 20 สัญญา (20,000 หุ้น)

  ADVANC BBL BH CBG CPALL CPN DELTA EGCO GLOW INTUCH KBANK KCE KTC PTT PTTEP PTTGC RATCH ROBINS SCB SCC TISCO TOP

กลุ่มขั้นต่ำ 100 สัญญา (100,000 หุ้น)

  AAV AMATA AOT AP BA BANPU BAY BCH BCP BDMS BEAUTY BEC BEM BJC BLA BLAND BTS CENTEL CHG CK CKP CPF DTAC EARTH EPG HANA HEMRAJ HMPRO GLOBAL GPSC GUNKUL ICHI IRPC ITD IVL JAS KKP KTB LH LPN MAJOR MINT MTLS PLANB PSH PTG QH S SAMART SAWAD SIRI SPALI SPCG STA STEC STPI TASCO TCAP THAI THCOM TMB TPIPL TRUE TTA TTW TU TVO UNIQ VGI VNG WHA

1 สัญญา = 1,000 หุ้น ยกเว้น ที่มีเครื่องหมาย X Y Z ต่อท้าย เนื่องจาก Corporate Action

สนใจทำธุรกรรม Single Stock Future Block Trade

 1. ลูกค้าต้องติดต่อผ่าน Investment Consultant เพื่อแจ้งความประสงค์ในการทำธุรกรรม Single Stock Futures Block Trade เท่านั้น
 2. ลูกค้าต้องลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนเริ่มการทำธุรกรรมครั้งแรก ซึ่งสามารถติดต่อขอแบบฟอร์มได้ที่ Investment Consultant ของท่าน

การเปิด/ปิดสถานะ (Open Interest)

  ลูกค้าต้องแจ้งคำสั่งผ่าน Investment Consultant โดยระบุรายะละเอียดดังนี้
 1. ชื่อหุ้นอ้างอิงที่ต้องการเปิดสถานะ
 2. Series ของ Single Stock Futures ที่ต้องการเปิดสถานะ
 3. สถานะที่ต้องการเปิด (Long/Short)
 4. ราคาหุ้นอ้างอิงที่ต้องการเปิดสถานะ
 5. จำนวนสัญญา Single Stock Futures ที่ต้องการเปิดสถานะ

การคิดราคาธุรกรรม Single Stock Futures Block Trade

สูตรการคำนวณตามฐานะที่ลูกค้าต้องการ
Long Open : ราคา Spot ของหุ้นอ้างอิง ณ ราคาเปิด + ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า*
Short Close : ราคา Spot ของหุ้นอ้างอิง ณ ราคาปิด + (ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า* - ดอกเบี้ยทั้งหมด*)
Short Open : ราคา Spot ของหุ้นอ้างอิง ณ ราคาเปิด - ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า*
Long Close : ราคา Spot ของหุ้นอ้างอิง ณ ราคาปิด - (ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า* - ดอกเบี้ยทั้งหมด*)
หมายเหตุ * กรุณาสอบถามอัตราดอกเบี้ยจาก IC โดยตรงหรือ 0 2658 9847-48

เงื่อนไขในระหว่างการเปิดสถานะ Single Stock Futures Block Trade

 1. ลูกค้ามีภาระผูกพันที่จะต้องทำการปิดสัญญากับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยจะไม่สามารถปิดสัญญาเองในตลาด TFEX หรือกับ Market Maker รายอื่นได้
 2. การคิดคำนวณ Margin นั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทาง TFEX กำหนดเช่นเดียวกับการซื้อขาย Future ตามปกติ แต่การ Call Margin และ Force Close สัญญา Block Trading นั้น จำนวนสัญญาที่ปิด และสัญญาที่เหลือจะต้องมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนสัญญาขั้นต่ำ ของการทำธุรกรรม Block Trading ทั้งนี้วิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการ Call & Force ของทางบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

การเกิด Corporate Action

 1. ลูกรณีลูกค้า Long Single Stock Future
  • หุ้นอ้างอิงมีจ่ายเงินปันผล (ยกเว้นเงินปันผลพิเศษ) และ TFEX ไม่มีการปรับรายละเอียดสัญญา SSF บริษัทฯ คืนเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ให้ลูกค้า โดยบริษัทฯ จะคืนเงินปันผลดังกล่าวให้ลูกค้าในราคา Single Stock Futures เมื่อลูกค้าปิดสัญญาดังกล่าวเท่านั้น
  • กรณีที่หุ้นอ้างอิงเกิด Corporate Action แล้วส่งผลให้ TFEX มีการปรับรายละเอียดสัญญา Single Stock Futuresบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิให้ลูกค้าต้องทำการปิดสัญญาก่อนขึ้นเครื่องหมาย 'X' 1 วันทำการ
  • กรณีที่หุ้นอ้างอิงเกิด Corporate Action แต่ไม่ส่งผลให้ TFEX มีการปรับรายละเอียดสัญญา Single Stock Futuresนอกเหนือ จากข้อ 1 และ 2 ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิจาก Corporate Action นั้นๆ เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอื่นล่วงหน้า
 2. กรณีลูกค้า Short Single Stock Futures
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการให้ลูกค้าปิดสัญญา โดยจะมีการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ โดยในกรณีที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถหาหุ้น มาใช้เพื่อการประกันความเสี่ยงได้ และ/หรือ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ เช่น มีการเรียกคืนหุ้นจากผู้ให้ยืม ฯลฯ ลูกค้าต้องทำการปิดสัญญา ก่อนหุ้นอ้างอิงขึ้นเครื่องหมาย 'X' 1 วันทำการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ชั้น 18 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระราม1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทร. 0 2659 4348 และ 0 2659 4349
E-Mail : eqd@fnsyrus.com