2024-05-30T16:44:57

บทวิเคราะห์

Daily Focus

 • 14
  Oct 2016
  14/10/2016
  แม้ SET ยังผันผวนรุนแรง แต่ก็ถือลงทุนต่อได้ ส่วนซื้อใหม่เน้นเทรดดิ้ง
 • 13
  Oct 2016
  13/10/2016
  SET ผันผวนรุนแรง อาจชะลอการซื้อเพิ่มก่อนได้ แต่ซื้อแล้วยังเน้นถือ
 • 12
  Oct 2016
  12/10/2016
  SET ยังลุ้นทรงตัวและรีบาวด์ขึ้นได้ตามคาดเดิม ดังนั้นซื้อแล้วเน้นถือ!
 • 11
  Oct 2016
  11/10/2016
  แม้ SET ลงแรงกว่าคาดจาก panic sell แต่ยังลุ้นทรงตัวและดีดขึ้นได้!!
 • 10
  Oct 2016
  10/10/2016
  คาด SET ปรับลงในกรอบจำกัด ซึ่งมองเป็นโอกาสเลือกหุ้นซื้อแล้วถือ!!
 • 07
  Oct 2016
  07/10/2016
  SET อาจแกว่งผันผวนและอ่อนตัวลงได้ แต่มองเป็นโอกาสเลือกหุ้นซื้อ
 • 06
  Oct 2016
  06/10/2016
  ช่วงนี้ยังแนะเลือกหุ้นทยอยซื้อสะสม แล้วเน้นถือเพื่อรอรอบบวกต่อไป
 • 05
  Oct 2016
  05/10/2016
  แม้ SET ดีดขึ้นได้แรงดี แต่ยังต้องระวังผันผวน จึงน่ารอซื้อช่วงอ่อนตัว
 • 04
  Oct 2016
  04/10/2016
  แม้ SET ยังผันผวน แต่คาดว่ากรอบพักตัวไม่ลึก และลุ้นขึ้นใหม่ได้
 • 03
  Oct 2016
  03/10/2016
  แม้ SET ยังพักตัว แต่คาดเป็นแค่ช่วงสั้นก่อนลุ้นขึ้นต่อในช่วงถัดไป

Spotlight on Thailand

Technical and Derivatives

HERO Signal

Weekly Keys

Commodities WoW

Momentum

REIT FOCUS

Strategy Focus (EN)

Strategy Focus (TH)

Company Report (EN)

Company Report (TH)

Sector Report (EN)

Sector Report (TH)

Calendar

Stock Guide

Daily

Weekly

Monthly

Fundamental

Stock Calendar

Stock Guide

Global Investment

Daily Focus

 • 14
  Oct 2016
  14/10/2016
  แม้ SET ยังผันผวนรุนแรง แต่ก็ถือลงทุนต่อได้ ส่วนซื้อใหม่เน้นเทรดดิ้ง
 • 13
  Oct 2016
  13/10/2016
  SET ผันผวนรุนแรง อาจชะลอการซื้อเพิ่มก่อนได้ แต่ซื้อแล้วยังเน้นถือ
 • 12
  Oct 2016
  12/10/2016
  SET ยังลุ้นทรงตัวและรีบาวด์ขึ้นได้ตามคาดเดิม ดังนั้นซื้อแล้วเน้นถือ!
 • 11
  Oct 2016
  11/10/2016
  แม้ SET ลงแรงกว่าคาดจาก panic sell แต่ยังลุ้นทรงตัวและดีดขึ้นได้!!
 • 10
  Oct 2016
  10/10/2016
  คาด SET ปรับลงในกรอบจำกัด ซึ่งมองเป็นโอกาสเลือกหุ้นซื้อแล้วถือ!!
 • 07
  Oct 2016
  07/10/2016
  SET อาจแกว่งผันผวนและอ่อนตัวลงได้ แต่มองเป็นโอกาสเลือกหุ้นซื้อ
 • 06
  Oct 2016
  06/10/2016
  ช่วงนี้ยังแนะเลือกหุ้นทยอยซื้อสะสม แล้วเน้นถือเพื่อรอรอบบวกต่อไป
 • 05
  Oct 2016
  05/10/2016
  แม้ SET ดีดขึ้นได้แรงดี แต่ยังต้องระวังผันผวน จึงน่ารอซื้อช่วงอ่อนตัว
 • 04
  Oct 2016
  04/10/2016
  แม้ SET ยังผันผวน แต่คาดว่ากรอบพักตัวไม่ลึก และลุ้นขึ้นใหม่ได้
 • 03
  Oct 2016
  03/10/2016
  แม้ SET ยังพักตัว แต่คาดเป็นแค่ช่วงสั้นก่อนลุ้นขึ้นต่อในช่วงถัดไป

Spotlight on Thailand

Technical and Derivatives

HERO Signal

Weekly Keys

Commodities WoW

Momentum

REIT FOCUS

Strategy Focus (EN)

Strategy Focus (TH)

Company Report (EN)

Company Report (TH)

Sector Report (EN)

Sector Report (TH)

Calendar

Stock Guide