2024-05-26T20:04:44

บทวิเคราะห์

Daily Focus

 • 21
  Mar 2017
  21/03/2017
  SET ยังมีโอกาสอ่อนตัวลงได้ ดังนั้นยังน่ารอซื้อช่วงปรับลงดีกว่า
 • 20
  Mar 2017
  20/03/2017
  SET ยังผันผวนและอ่อนตัวได้ จึงน่ารอซื้อช่วงอ่อนตัวลงก่อนดีกว่า
 • 17
  Mar 2017
  17/03/2017
  SET ยังผันผวนและอ่อนตัวได้ จึงรอซื้อช่วงลบ แล้วเน้นถือรอรอบบวก
 • 16
  Mar 2017
  16/03/2017
  หลังเลือกหุ้นซื้อแล้ว แนะนำให้เน้นถือเพื่อรอรอบบวกไว้ก่อนได้
 • 15
  Mar 2017
  15/03/2017
  SET ยังมีแรงซื้อหนุน แม้จะผันผวนและอ่อนตัว จึงแนะซื้อลบแล้วเน้นถือ
 • 14
  Mar 2017
  14/03/2017
  แม้ SET ยังอ่อนตัวลงอีก แต่ก็ทรงตัวได้ดี ดังนั้นยังแนะซื้อลบแล้วเน้นถือ
 • 13
  Mar 2017
  13/03/2017
  คาดยังมีลุ้น SET ผันผวนแต่ทรงตัวได้ เพื่อรอขึ้น ดังนั้นยังซื้อลบแล้วถือ
 • 10
  Mar 2017
  10/03/2017
  แม้ SET ยังผันผวน แต่ก็ลุ้นทรงตัวและดีดขึ้นได้ ดังนั้นซื้อลบแล้วเน้นถือ
 • 09
  Mar 2017
  09/03/2017
  คาด SET กำลังจะเริ่มทรงตัวและลุ้นดีดขึ้น ดังนั้นทยอยซื้อลบแล้วเน้นถือ
 • 08
  Mar 2017
  08/03/2017
  แม้ SET ยังปรับตัวลงอีกได้ แต่ upside ก็กว้างขึ้น ดังนั้นทยอยซื้อแล้วถือ

Spotlight on Thailand

Technical and Derivatives

HERO Signal

Weekly Keys

Commodities WoW

Momentum

REIT FOCUS

Strategy Focus (EN)

Strategy Focus (TH)

Company Report (EN)

Company Report (TH)

Sector Report (EN)

Sector Report (TH)

Calendar

Stock Guide

Daily

Weekly

Monthly

Fundamental

Stock Calendar

Stock Guide

Global Investment

Daily Focus

 • 21
  Mar 2017
  21/03/2017
  SET ยังมีโอกาสอ่อนตัวลงได้ ดังนั้นยังน่ารอซื้อช่วงปรับลงดีกว่า
 • 20
  Mar 2017
  20/03/2017
  SET ยังผันผวนและอ่อนตัวได้ จึงน่ารอซื้อช่วงอ่อนตัวลงก่อนดีกว่า
 • 17
  Mar 2017
  17/03/2017
  SET ยังผันผวนและอ่อนตัวได้ จึงรอซื้อช่วงลบ แล้วเน้นถือรอรอบบวก
 • 16
  Mar 2017
  16/03/2017
  หลังเลือกหุ้นซื้อแล้ว แนะนำให้เน้นถือเพื่อรอรอบบวกไว้ก่อนได้
 • 15
  Mar 2017
  15/03/2017
  SET ยังมีแรงซื้อหนุน แม้จะผันผวนและอ่อนตัว จึงแนะซื้อลบแล้วเน้นถือ
 • 14
  Mar 2017
  14/03/2017
  แม้ SET ยังอ่อนตัวลงอีก แต่ก็ทรงตัวได้ดี ดังนั้นยังแนะซื้อลบแล้วเน้นถือ
 • 13
  Mar 2017
  13/03/2017
  คาดยังมีลุ้น SET ผันผวนแต่ทรงตัวได้ เพื่อรอขึ้น ดังนั้นยังซื้อลบแล้วถือ
 • 10
  Mar 2017
  10/03/2017
  แม้ SET ยังผันผวน แต่ก็ลุ้นทรงตัวและดีดขึ้นได้ ดังนั้นซื้อลบแล้วเน้นถือ
 • 09
  Mar 2017
  09/03/2017
  คาด SET กำลังจะเริ่มทรงตัวและลุ้นดีดขึ้น ดังนั้นทยอยซื้อลบแล้วเน้นถือ
 • 08
  Mar 2017
  08/03/2017
  แม้ SET ยังปรับตัวลงอีกได้ แต่ upside ก็กว้างขึ้น ดังนั้นทยอยซื้อแล้วถือ

Spotlight on Thailand

Technical and Derivatives

HERO Signal

Weekly Keys

Commodities WoW

Momentum

REIT FOCUS

Strategy Focus (EN)

Strategy Focus (TH)

Company Report (EN)

Company Report (TH)

Sector Report (EN)

Sector Report (TH)

Calendar

Stock Guide