2024-07-16T04:57:57

ประกาศและข่าวสาร

ประกาศ

หลักทรัพย์ที่ต้องซื้อขายใน Cash Balance

หลักทรัพย์ที่ต้องซื้อขายใน Cash Balance เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

สรุปหลักทรัพย์ตามมาตรการกำกับการซื้อขายของ SET

เพิ่มเติม

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตราการกำกับการซื้อขาย

เพิ่มเติม

หลักทรัพย์ภายใต้เครื่องหมาย C (Caution)

เพิ่มเติม

ประกาศของบริษัทฯ สำหรับหลักทรัพย์ใน Company Turnover List ให้มีสถานะซื้อขายได้ในบัญชีประเภท Cash Balance เท่านั้น

ประกาศสรุปรายชื่อหลักทรัพย์ที่มีสถานะซื้อขายได้ในบัญชีประเภท Cash Balance เท่านั้น

เพิ่มเติม
 • 12
  Sep 2018

  ประกาศ เรื่อง เวลาในการส่งคำสั่ง Overnight Order ( After Close Order )

 • 18
  Dec 2017

  อัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560

 • 01
  Jan 2017

  อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

 • 08
  Jun 2016

  ประชาสัมพันธ์ผู้ลงทุนการใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์

 • 04
  Nov 2015

  แจ้งย้ายสถานที่ทำการแห่งใหม่ ขอนแก่น 3 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

 • 19
  Oct 2015

  แจ้งย้ายสถานที่ทำการแห่งใหม่ สาขาอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

 • 01
  Oct 2015

  การเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าปรับ เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558

 • 22
  Jun 2015

  นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น

 • 30
  Mar 2015

  การส่งคำสั่งซื้อขายช่วงเวลา Offline Order

 • 30
  Sep 2014

  แจ้งข้อความสำคัญของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์