2023-09-26T16:35:48

ประกาศและข่าวสาร

ประกาศ

หลักทรัพย์ที่ต้องซื้อขายใน Cash Balance

หลักทรัพย์ที่ต้องซื้อขายใน Cash Balance เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

สรุปหลักทรัพย์ตามมาตรการกำกับการซื้อขายของ SET

เพิ่มเติม

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตราการกำกับการซื้อขาย

เพิ่มเติม

หลักทรัพย์ภายใต้เครื่องหมาย C (Caution)

เพิ่มเติม

ประกาศของบริษัทฯ สำหรับหลักทรัพย์ใน Company Turnover List ให้มีสถานะซื้อขายได้ในบัญชีประเภท Cash Balance เท่านั้น

ประกาศสรุปรายชื่อหลักทรัพย์ที่มีสถานะซื้อขายได้ในบัญชีประเภท Cash Balance เท่านั้น

เพิ่มเติม
 • 24
  Oct 2019

  ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทฯ อนุญาตและไม่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อเพิ่มหรือนำเป็นหลักประกันเพิ่มสำหรับบัญชีเครดิตบาลานซ์ มีผล 21 ตุลาคม 2562

 • 11
  Oct 2019

  ประชาชนต้องแสดงตนทุกครั้งเมื่อทำธุรกรรม ตามประกาศจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 • 17
  Oct 2018

  ประกาศ เรื่อง การปรับเวลาในการส่ง Overnight Order (After Close Order) ของระบบ HERO

 • 12
  Jun 2019

  ประกาศ เรื่อง การเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าปรับ

 • 23
  May 2019

  โปรดระวังมิจฉาชีพ หลอกลวงขายหุ้น IPO

 • 11
  Apr 2019

  แนวทางการดำเนินการ ของลูกค้าสถาบันเกี่ยวกับ การซื้อหลักทรัพย์ตามมาตรการกำกับการซื้อขาย (Turnover List) / หลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย C ( Caution ) และการขายชอร์ต

 • 12
  Sep 2018

  ประกาศ เรื่อง เวลาในการส่งคำสั่ง Overnight Order ( After Close Order )

 • 18
  Dec 2017

  อัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560

 • 01
  Jan 2017

  อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

 • 08
  Jun 2016

  ประชาสัมพันธ์ผู้ลงทุนการใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์