2024-05-26T18:27:59

บทวิเคราะห์

Daily Focus

 • 23
  May 2017
  23/05/2017
  ทำกำไรระยะสั้นหากไม่ทะลุ 1560-1563 ระยะกลางยาวถือต่อและรอซื้อเพิ่มเมื่ออ่อนตัว
 • 22
  May 2017
  22/05/2017
  ระยะสั้นเก็งกำไรหากทะลุ 1552 ระยะกลางยาวถือต่อและซื้อเพิ่มเมื่ออ่อนตัว
 • 19
  May 2017
  19/05/2017
  เลือกหุ้นเข้าซื้อในช่วงลบ
 • 18
  May 2017
  18/05/2017
  เลือกหุ้นเข้าซื้อในช่วงลบ
 • 17
  May 2017
  17/05/2017
  ระยะสั้นทำกำไรบริเวณ 1550 จุด ระยะกลาง-ยาวยังแนะนำถือต่อ
 • 16
  May 2017
  16/05/2017
  ระยะสั้นเก็งกำไรเล่นรอบรีบาวด์ ระยะกลาง-ยาวที่สะสมเพิ่มแล้วแนะนำถือต่อ
 • 15
  May 2017
  15/05/2017
  ระยะสั้นเล่นรอบรีบาวด์ ระยะกลาง-ยาวรอทะยอยสะสมเพิ่ม
 • 12
  May 2017
  12/05/2017
  ระยะสั้นเก็งกำไรบริเวณ 1546 จุด ระยะกลาง-ยาวรอทะยอยสะสมเพิ่ม
 • 11
  May 2017
  11/05/2017
  ระยะสั้นซื้ออ่อนตัวเล่นรอบรีบาวด์ ระยะกลาง-ยาวทะยอยสะสมเพิ่มบริเวณแนวรับ
 • 09
  May 2017
  09/05/2017
  ระยะสั้น Trading ในกรอบ ระยะกลาง-ยาวยังถือต่อ

Spotlight on Thailand

Technical and Derivatives

HERO Signal

Weekly Keys

Commodities WoW

Momentum

REIT FOCUS

Strategy Focus (EN)

Strategy Focus (TH)

Company Report (EN)

Company Report (TH)

Sector Report (EN)

Sector Report (TH)

Calendar

Stock Guide

Daily

Weekly

Monthly

Fundamental

Stock Calendar

Stock Guide

Global Investment

Daily Focus

 • 23
  May 2017
  23/05/2017
  ทำกำไรระยะสั้นหากไม่ทะลุ 1560-1563 ระยะกลางยาวถือต่อและรอซื้อเพิ่มเมื่ออ่อนตัว
 • 22
  May 2017
  22/05/2017
  ระยะสั้นเก็งกำไรหากทะลุ 1552 ระยะกลางยาวถือต่อและซื้อเพิ่มเมื่ออ่อนตัว
 • 19
  May 2017
  19/05/2017
  เลือกหุ้นเข้าซื้อในช่วงลบ
 • 18
  May 2017
  18/05/2017
  เลือกหุ้นเข้าซื้อในช่วงลบ
 • 17
  May 2017
  17/05/2017
  ระยะสั้นทำกำไรบริเวณ 1550 จุด ระยะกลาง-ยาวยังแนะนำถือต่อ
 • 16
  May 2017
  16/05/2017
  ระยะสั้นเก็งกำไรเล่นรอบรีบาวด์ ระยะกลาง-ยาวที่สะสมเพิ่มแล้วแนะนำถือต่อ
 • 15
  May 2017
  15/05/2017
  ระยะสั้นเล่นรอบรีบาวด์ ระยะกลาง-ยาวรอทะยอยสะสมเพิ่ม
 • 12
  May 2017
  12/05/2017
  ระยะสั้นเก็งกำไรบริเวณ 1546 จุด ระยะกลาง-ยาวรอทะยอยสะสมเพิ่ม
 • 11
  May 2017
  11/05/2017
  ระยะสั้นซื้ออ่อนตัวเล่นรอบรีบาวด์ ระยะกลาง-ยาวทะยอยสะสมเพิ่มบริเวณแนวรับ
 • 09
  May 2017
  09/05/2017
  ระยะสั้น Trading ในกรอบ ระยะกลาง-ยาวยังถือต่อ

Spotlight on Thailand

Technical and Derivatives

HERO Signal

Weekly Keys

Commodities WoW

Momentum

REIT FOCUS

Strategy Focus (EN)

Strategy Focus (TH)

Company Report (EN)

Company Report (TH)

Sector Report (EN)

Sector Report (TH)

Calendar

Stock Guide