2023-09-26T17:25:28

ประกาศและข่าวสาร

ประกาศ

หลักทรัพย์ที่ต้องซื้อขายใน Cash Balance

หลักทรัพย์ที่ต้องซื้อขายใน Cash Balance เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

สรุปหลักทรัพย์ตามมาตรการกำกับการซื้อขายของ SET

เพิ่มเติม

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตราการกำกับการซื้อขาย

เพิ่มเติม

หลักทรัพย์ภายใต้เครื่องหมาย C (Caution)

เพิ่มเติม

ประกาศของบริษัทฯ สำหรับหลักทรัพย์ใน Company Turnover List ให้มีสถานะซื้อขายได้ในบัญชีประเภท Cash Balance เท่านั้น

ประกาศสรุปรายชื่อหลักทรัพย์ที่มีสถานะซื้อขายได้ในบัญชีประเภท Cash Balance เท่านั้น

เพิ่มเติม
 • 30
  Mar 2015

  การส่งคำสั่งซื้อขายช่วงเวลา Offline Order

 • 30
  Sep 2014

  แจ้งข้อความสำคัญของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

 • 22
  Sep 2014

  ประกาศขอซักซ้อมความเข้าใจในการส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 • 22
  Sep 2014

  ประกาศขอซักซ้อมความเข้าใจในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์