2024-02-22T13:34:20

ตราสารหนี้

บมจ. ดับเบิ้ล เอ (1991)

บมจ.ดับเบิ้ล เอ (1991)

เปิดจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ดับเบิ้ล เอ (1991)

  1. ผลิตภัณฑ์กระดาษพิมพ์เขียน ได้แก่ กระดาษรีมเล็ก สำหรับงานพิมพ์หรืองานถ่ายเอกสาร เช่น A4, A3 และ F4 เป็นต้น ภายใต้ตราสินค้าที่แยกตามคุณภาพและราคา เช่น Double A, Quality และ Hi-Plus เป็นต้น และกระดาษรีมใหญ่ สำหรับอุตสาหกรรมงานพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร
  2. ผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษ แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ เยื่อน้ำ เยื่อแผ่นเปียก และเยื่อแผ่นแห้ง
  3. ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน และอุปกรณ์สำนักงาน ภายใต้ตราสินค้า Double A เช่น ปากกา กาว ที่เย็บกระดาษ เป็นต้น
ผู้ที่ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่นี่