ตราสารหนี้

หุ้นกู้ออกใหม่

Double A
DA

เปิดจองซื้อหุ้นกู้ บมจ.ดับเบิ้ล เอ (1991)

นักลงทุนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่แสดงบนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Double A
SIRI

เปิดจองซื้อหุ้นกู้ บมจ.แสนสิริ

นักลงทุนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่แสดงบนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Double A
DA

เปิดจองซื้อหุ้นกู้ บมจ.ดับเบิ้ล เอ (1991)

นักลงทุนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่แสดงบนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การลงทุนในตราสารหนี้ (Fixed Income)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน) ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจให้บริการด้านตราสารหนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้
ตลาดแรก

ตลาดแรก

โดยบริษัททำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่าย เสนอขายตราสารหนี้ครั้งแรกโดยตรงกับลูกค้าของบริษัท
ตลาดแรก

ตลาดรอง

โดยหลังจากซื้อตราสารหนี้ในตลาดแรกแล้วและต้องการขายก่อนครบกำหนดอายุก็สามารถนำมาขายในตลาดรองได้ โดยติดต่อผ่านทางบริษัท
ปัจจุบันตราสารหนี้ได้รับความนิยม เพราะได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนในอัตราสูงกว่าเงินฝากธนาคาร และเมื่อซื้อแล้วก็สามารถขาย (ตลาดรอง) ได้ทุกวันทำการ รวมทั้งเลือกได้ตามความต้องการเพราะมีหลายรุ่น เช่น รุ่นอายุ 2 ปี, 3 ปี ที่สำคัญมีความเสี่ยงต่ำกว่าการลงทุนในหุ้น หรือ ตราสารอนุพันธ์ ดังนั้น จึงเป็นอีกทางเลือกของผู้ที่ต้องการผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอและรับความเสี่ยงได้ในระดับที่ไม่สูงนัก