2023-03-29T13:52:51

อบรม/สัมมนา

ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมมนา
FINANSIA HERO ในหัวข้อ

"HERO Community Trade จับหุ้นเปลี่ยนทิศด้วย "Golden Cross""

รายละเอียดการสัมมนา

 • หัวข้อสัมมนา "HERO Community Trade จับหุ้นเปลี่ยนทิศด้วย "Golden Cross""
 • เนื้อหาการสัมมนา
  •  
  • นักลงทุนทุกระดับทั้งมือใหม่และมือโปร
 • รายละเอียดการสัมมนา
  • EMA Golden Cross คืออะไร?
  • การเลือกใช้เส้น EMA Golden Cross
 • ประโยชน์ที่ได้รับ
  • ได้แลกเปลี่ยนมุมมองและหน้าเทรดจากการใช้เส้นค่าเฉลี่ย EMA Golden Cross

ลงทะเบียนอบรม/สัมมนา

หัวข้อสัมมนา: "HERO Community Trade จับหุ้นเปลี่ยนทิศด้วย "Golden Cross""
วิทยากร: HERO Trainer
วัน: วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566
เวลา: 13.30 - 16.00
สถานที่: อาคารมิ้นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 9
หมายเหตุ:
แผนที่:

ท่านต้องการให้แจ้งเตือนการอบรม/สัมมนานี้ผ่านช่องทาง*

ท่านทราบข่าวงานสัมมนานี้จากช่องทางใด?*

Captcha (กรอกตัวอักษรตามภาพด้านล่าง)*

ข้าพเจ้ายินยอมเข้าร่วมการอบรม/สัมมนาและรับทราบข้อปฏิบัติเรียบร้อย รวมถึงหากมาช้ากว่าเวลา 20 นาที บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดหาที่นั่งสำรองให้ท่านแทนที่นั่งหลัก