2024-05-26T17:59:30

ประกาศและข่าวสาร

ประกาศ

อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566

ลงประกาศวันที่ 27/03/2023

เรียน ลูกค้าผู้ใช้บริการซื้อขายตราสารอนุพันธ์

บริษัทฯ ขอแจ้งประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามที่บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH) ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมตลาดฯของ CBG FUTURES ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

views (0)