ประกาศล่าสุด

 • 3004 / 2021
  30/04/2021

  ประกาศเรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินวางประกัน / ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นต่ำเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ และ/หรือ ผิดสัญญา มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

 • 2704 / 2021
  27/04/2021

  อัตราหลักประกันพิเศษ (Super Margin) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 จนถึง วันที่ 4 พฤษภาคม 2564

 • 2304 / 2021
  23/04/2021

  หนังสือชี้ชวนตราสารทุน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) - DMT

 • 2104 / 2021
  21/04/2021

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564

 • 0904 / 2021
  09/04/2021

  ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทฯ อนุญาตและไม่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อเพิ่มหรือนำเป็นหลักประกันเพิ่มสำหรับบัญชีเครดิตบาลานซ์ มีผล 7 เมษายน 2564

 • 0704 / 2021
  07/04/2021

  ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทฯ อนุญาตและไม่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อเพิ่มหรือนำเป็นหลักประกันเพิ่มสำหรับบัญชีเครดิตบาลานซ์ มีผล 1 เมษายน 2564

 • 0504 / 2021
  05/04/2021

  อัตราหลักประกันพิเศษ (Super Margin) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 (Intraday) ถึง 15 เมษายน 2564

 • 0504 / 2021
  05/04/2021

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564

 • 3103 / 2021
  31/03/2021

  ตารางราคาใช้ชำระสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Final Settlement Price) ซีรีย์ H21

 • 2603 / 2021
  26/03/2021

  ประกาศเรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินวางประกัน / ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นต่ำเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ และ/หรือ ผิดสัญญา มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564

2021-10-19T19:24:34