ธุรกิจและบริการ

วาณิชธนกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน) ประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจโดยให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยทีมงานซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญอีกทั้งมีความรู้ในด้านตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทฯได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กลต. ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2545 และยังได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อีกด้วย

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังให้บริการในการเป็นที่ปรึกษาด้านอื่นๆ อีก ดังนี้

  • การควบรวมกิจการ และการเข้าครอบงำกิจการ
  • การปรับปรุงโครงสร้างทางเงิน
  • การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหรือบริษัท
  • การประเมินมูลค่ากิจการ
  • การเข้าทำรายการประเภทต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน ของบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น

สำหรับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทฯ ให้บริการในการเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมจัดจำหน่ายหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก(IPO)

2024-07-16T06:52:04