ธุรกิจและบริการ

ความหมายของตราสารอนุพันธ์

ตราสารอนุพันธ์ คือสัญญาสิทธิหรือสัญญาซื้อขายทางการเงินที่จัดทำขึ้นในปัจจุบัน แต่ตกลงซื้อขาย หรือให้สิทธิซื้อขายสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset) ในอนาคต โดยสินทรัพย์อ้างอิงเป็นได้ทั้ง ตราสารทุน ตราสารหนี้ โภคภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น

ตราสารอนุพันธ์ที่ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ สามารถจัดให้มีการซื้อขายภายใต้พระราชบัญญัติ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ได้แก่ ฟิวเจอร์ส (Futures) ออปชัน (Options)

ปัจจุบัน ตลาด TFEX (Thailand Futures Exchange) โดยบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ภายใต้พระราชบัญญัติ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ประกอบด้วยตราสารอนุพันธ์ มีสินค้าที่ซื้อขายได้ดังต่อไปนี้

 1. Futures Contract เป็น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีมูลค่าขึ้นอยู่กับสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset) ซึ่งสามารถอ้างอิงสินทรัพย์ได้หลายประเภท ได้แก่
  1. Equity Futures (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่อ้างอิงกับตราสารทุน) เช่น SET50 Index Futures, Sector Futures, Single Stock Futures
  2. Currency Futures หรือ Interest Rate Futures (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน หรือ อัตราดอกเบี้ย) เช่น Dollar Futures, 5 Years Government Bond Futures
  3. Equity Futures (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่อ้างอิงกับราคาหลักทรัพย์จดทะเบียน) เช่น AAV Futures, PTT Futures, AOT Futures เป็นต้น
  4. Precious Metal Futures (สัญญาล่วงหน้า ที่อ้างอิงกับโลหะมีค่า) เช่น Gold Futures, mini Gold Futures, Gold Online Futures
  5. Agricultural Commodities Futures (สัญญาล่วงหน้า ที่อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์ทางเกษตร) เช่น RSS3
 2. Options Contract เป็นสัญญาซื้อขายสิทธิ ที่มีมูลค่าขึ้นอยู่กับสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset) ได้แก่ SET50 Index Options
คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในอนุพันธ์โดย TSIในปัจจุบัน บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ได้เปิดซื้อขายอนุพันธ์ทั้งสิ้น 8 ประเภทด้วยกัน ได้แก่


สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
โทรศัพท์ : 0 2659 4348 และ 0 2659 4349
Email : derivatives@fnsyrus.com, tfex-business@fnsyrus.com
2024-04-21T08:21:49