ธุรกิจและบริการ

อัตราหลักประกัน และค่าธรรมเนียม

อัตราหลักประกัน ของ Futures

ก่อนที่จะทำการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ลูกค้าจะต้องวางหลักประกันก่อนอย่างน้อย 1 วันทำการ หรืออย่างช้าภายในวันทำการ แล้วแจ้งบริษัท เพื่อดำเนินการเพิ่มมูลค่าหลักประกันในบัญชีของลูกค้า ประเภทของหลักประกัน มี 3 ประเภท คือ


 • หลักประกันขั้นต้น (Initial Margin - IM) คือ หลักประกันที่ลูกค้าต้องวางกับบริษัทก่อน จึงจะมีสิทธิ์ซื้อขายตราสารอนุพันธ์ได้
 • หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin - MM) คือ การรักษาระดับเงินประกันขั้นต่ำในบัญชีคงเหลือเอาไว้ หากยอดคงเหลือในบัญชีเงิน วางหลักประกันลดลงต่ำกว่าระดับนี้ ลูกค้าจะต้องถูกเรียกให้วางเงินประกันเพิ่ม (Margin Call)
 • หลักประกันปิดฐานะ (Force Close Margin - FM) กรณีที่ถูก Margin Call แล้วยังไม่นำมาวางภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ลูกค้าจะถูกบังคับปิดฐานะสัญญา (Force Close) โดยการขายตราสารอนุพันธ์ในตลาด (กรณีที่มีสถานะซื้อ) หรือซื้อตราสารอนุพันธ์ของท่าน คืนจากตลาด (กรณีที่มีสถานะขายเอาไว้)


อัตราหลักประกัน ของ Options

กรณี Long สัญญา Options : จะเสียเฉพาะค่า Premium * 200 บาท (ไม่ต้องวางหลักประกัน)

การวางหลักประกัน

หลักประกันที่บริษัทเรียกเก็บ = ค่าที่สูงกว่าระหว่างหลักประกันตามค่าความเสี่ยง(3)กับหลักประกันขั้นต่ำสำหรับฟิวเจอร์ส(4)

Multiplier ตามประกาศของ FI Club

 •  
 • ลูกค้าทั่วไป
 • ลูกค้าประเภทสถาบัน
 • หลักประกันเริ่มต้น Initial Margin (IM)
 • 1.9 เท่า
 • 1.35 เท่า
 • หลักประกันรักษาสภาพ Maintrnance Margin (MM)
 • 1.33 เท่า
 • 1 เท่า
 • ระดับบังคับล้างสถานะ Forced Close Margin (FM)
 • 0.57 เท่า
 • -

หมายเหตุ

 • บริษัทอาจเรียกเก็บหลักประกันต่ำกว่าเกณฑ์ดังกล่าว กรณีที่ความเสี่ยงในบัญชีลดลง ตามแนวทางปฏิบัติของชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ใดเพื่อสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของบมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ บจ.สำนักหักบัญชีฯ สำนักงาน กลต.และ ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย มีวิธีการคำนวณคิดเป็นอัตราเดียวตั้งแต่สัญญาแรกถึงสัญญาสุดท้าย ตามจำนวนสัญญาต่อวัน โดยวิธีคำนวณแบบขั้นบันได (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามประกาศจากชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (FI_Club) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้กรุณาสอบถามจากผู้แนะนำการลงทุนของท่านหรือโทร. 02-680-0740


สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
โทรศัพท์ : 0 2659 4348 และ 0 2659 4349
Email : derivatives@fnsyrus.com, tfex-business@fnsyrus.com
2024-04-21T08:06:54