ธุรกิจและบริการ

เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน

เปิดบัญชีกับเราเพียงบัญชีเดียว ท่านสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมมากมายจากบริษัทชั้นนำ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญจะคอยแนะนำ คัดเลือกกองทุน และติดตามการลงทุน เพื่อให้ท่านบรรลุเป้าหมายการลงทุน สะดวกรวดเร็วด้วยการส่งคำสั่งซื้อ, ขายทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งบริการด้านข้อมูล ข่าวสาร บทวิเคราะห์ต่างๆ ที่ทันสถานการณ์ และรายงานสรุปการลงทุนสำหรับการตรวจสอบสถานะ และบริหารจัดการเงินลงทุน

เรามีบริการบัญชีซื้อ-ขาย หน่วยลงทุน 2 ประเภท คือ
บัญชีประเภทOmnibus
เป็นบริการที่ท่านสามารถทำรายการซื้อ, ขาย, สับเปลี่ยน
กองทุนรวมของทุก บลจ. ที่เราเป็นตัวแทน ภายใต้บัญชีเพียงบัญชีเพียงบัญชีเดียว โดยทำรายการผ่านช่องทางโทรศัพท์ หรือลงนามในแบบฟอร์มการทำรายการ นอกจากนี้ เรายังมีบริการสรุปยอดหน่วยลงทุนคงเหลือประจำเดือนจากทุก บลจ. ไว้ในรายงาน ฉบับเดียว จึงสะดวกสำหรับท่านในการตรวจ สอบสถานะและบริหารจัดการเงินลงทุน
บัญชีประเภทSelling Agent
เป็นบริการสำหรับท่านที่ต้องการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ กองทุนอสังหาริมทรัพย์
(Property Fund) ที่เสนอขายครั้งแรกครั้งเดียว
ความแตกต่างระหว่างบัญชี Omnibus กับ บัญชี Selling Agent
 • Omnibus
 • Selling Agent
 • เปิดบัญชีเดียวซื้อ, ขายได้ทุก บลจ.
 • เปิดบัญชีแยกราย บลจ.
 • สามารถทำรายการได้ทุกประเภทกองทุน
  ยกเว้นกองทุน RMF / LTF
 • สามารถทำรายการได้ทุกประเภทกองทุน
 • ช่องทางการทำรายการ
  • ส่งคำสั่งทางโทรศัพท์
  • ใบคำสั่งซื้อ / ขายของ Finansia
 • ช่องทางการทำรายการ
  ใบคำสั่งซื้อ / ขายของแต่ละ บลจ.
 • ช่วงเวลาทำรายการภายใน
  14.30 น. ของทุกวัีนทำการ *
 • ช่วงเวลาทำรายการภายในเวลา
  ที่แต่ละ บลจ. กำหนด
 • การชำระงิน / รับเงินผ่านระบบ
  ชำระเงินของ Finansia
 • การชำระงิน / รับเงินผ่านระบบ
  ชำระเงินของ Finansia หรือ บลจ.
 • เอกสาร / รายงานการลงทุนออกโดย Finansia
  • หนังสือยืนยันการทำรายการ
  • รายงานยอดหน่วยลงทุน คงเหลือสรุปรวมทุก บลจ.
 • เอกสาร / รายงานการลงทุนออกโดย บลจ. แต่ละแห่ง
  • หนังสือยืนยันการทำรายการ
  • รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลือ

*อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขของแต่ละกองทุน

สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ ฝ่าย Wealth Management
โทรศัพท์ : 02-646-9650
Email : funds@fnsyrus.com
2024-06-17T11:52:08