ธุรกิจและบริการ

อัตราหลักประกัน และค่าธรรมเนียม

การวางหลักประกัน

ตารางการวางหลักประกัน เรียกหลักประกันเพิ่ม และบังคับซื้อคืน

การยืมหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Cash Cash Balance และ Credit Balance
อัตราหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) 150%
อัตราหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) 140%
อัตราหลักประกันบังคับซื้อคืน (Force Close Margin) 125%

สำหรับบัญชี Cash, Cash Balance และ Credit Balance
ก่อนทำรายการยืมหลักทรัพย์ลูกค้าต้องนำเงินสดมาวางเป็นหลักประกันไว้กับบริษัทฯ 50% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม


  • เมื่อลูกค้าขายชอร์ตได้ครบทั้งจำนวน
    บริษัทฯจะนำเงินค่าขายชอร์ตหลักทรัพย์จำนวน 100% ของมูลค่าขายชอร์ตหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกัน เพื่อให้อัตราหลักประกันเริ่มต้นรวมเป็น 150% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมภายในวันที่ T

หมายเหตุ :หากลูกค้ายืมหลักทรัพย์ไปแล้วไม่ได้นำไปขายชอร์ต ณ สิ้นวันบริษัทฯจะเรียกคืนหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียม

  • ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ (Lender) ลูกค้าจะได้รับผลตอบแทนจากค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์เป็นอัตราร้อยละต่อปี
  • ผู้ยืมหลักทรัพย์ (Borrower) ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการยืมเป็นอัตราร้อยละต่อปี (โดยเป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ)
การคำนวณค่าธรรรมเนียม = (จำนวนหุ้นที่ยืม x ราคาปิดในแต่ละวัน x อัตราค่าธรรมเนียม)

ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการยืมหลักทรัพย์
บริษัทฯ จะมีค่าธรรมเนียมในการยืมหลักทรัพย์ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน สำหรับลูกค้าที่ทำการยืมหลักทรัพย์ไปแล้วมูลค่าของค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นต่อวันต่ำกว่า 50 บาท แต่ถ้าเกินบริษัทฯ จะคิดตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง


สอบถามข้อมูลติดต่อ ฝ่ายธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
โทรศัพท์ : 0 2659 4335-9
Email : sbl@fnsyrus.com
2024-06-17T10:08:01