ธุรกิจและบริการ

บริการ Trading Plus

ขายหุ้น = ซื้อกองทุน

ซื้อหุ้น = ขายกองทุน

บริการเพิ่มผลตอบแทนของเงินลงทุนสำหรับลูกค้าที่ซื้อ, ขายหลักทรัพย์กับเรา โดยการนำเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์เข้าลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน* โดยอัตโนมัติ และเมื่อมีการซื้อหุ้น จะทำการขายกองทุนเพื่อมาชำระค่าซื้อหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติเช่นกัน ซึ่งกองทุนที่เราเลือกมีระดับความเสี่ยงต่ำ และมีโอกาสได้รับผลตอบที่ดีกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก **

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าการตลาดของท่าน หรือฝ่าย Wealth management โทร. 02 646 9650

*กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ และ / หรือเงินฝากสถาบันการเงินที่มีการกำหนดชำระเงินต้น เมื่อทวงถาม หรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ปัจจุบันบริษัทได้เลือก ปัจจุบันบริษัทได้เลือก กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพิ่มพูนทรัพย์ (CIMB-PRINCIPAL (FAM) VF) ของ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สำหรับบริการนี้
**ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับสถานการณ์การลงทุน

สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ ฝ่าย Wealth Management
โทรศัพท์ : 02-646-9650
Email : funds@fnsyrus.com
2024-07-16T06:57:12