โปรโมชัน Cash Back ซื้อขายหุ้นผ่านโปรแกรม Finansia Hero

คลิกเพื่อเปิดบัญชี


ระยะเวลา

 • 1 มีนาคม 2563- 31 สิงหาคม 2563

รายละเอียด

 • ลูกค้าจะได้รับ Cash Back 5% ของค่าธรรมเนียมการซื้อขายหุ้น เมื่อทำรายการซื้อขายหุ้นด้วยตนเองผ่านโปรแกรม Finansia HERO เท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. ผู้เข้าร่วมโปรโมชันจะต้องเป็นลูกค้าบริษัท
 2. บัญชีพนักงานบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชันได้
 3. เป็นรายการซื้อขายที่ผ่านโปรแกรม Finansia HERO และเป็นรายการที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาโปรโมชัน เท่านั้น
 4. กรณี ลูกค้าแจ้งให้ IC ส่งรายการซื้อขายหุ้นผ่านโปรแกรม Finansia HERO ลูกค้าจะไม่ได้รับ Cash Back ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
 5. ประเภทบัญชีที่เข้าร่วมโปรโมชันจะเป็นบัญชีประเภท Cash Balance, Cash Account และ Credit Balance ของบริษัทเท่านั้น (บัญชี Credit Balance TSFC ไม่เข้าร่วมโปรโมชัน)
 6. Cash Back 5% จะเข้าบัญชีซื้อขายของลูกค้าทุกๆ ต้นเดือนของเดือนถัดไป โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบจำนวนเงินได้ทุกๆ วันทำการที่ 2 ของเดือนในระบบ Hero โดย
  • บริษัทจะดำเนินการคืน Cash Back เข้าเป็นหลักประกันของลูกค้าในบัญชี Cash Balance
  • หากลูกค้าไม่มีบัญชี Cash Balance บริษัทจะเข้าเป็นหลักประกันในบัญชี Cash Account
 7. ลูกค้าสามารถตรวจสอบเงิน Cash Back ได้จากระบบ HERO ในวันทำการที่ 2 ของเดือน โดยระบบ Mobile version และ PC version ได้จากหน้า Menu ใน Customer Report
 8. สำหรับ Cash Back ที่ได้รับจะไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ดอกเบี้ยที่ได้รับจะถูกหักภาษีตามเกณฑ์ปกติ
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโปรโมชันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. การพิจารณาและตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย

 • [โดยเงิน Cash Back ที่ได้รับจะไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย]
 • [ดอกเบี้ยเงินฝาก หักภาษี ณ ที่จ่าย 15%]
วันที่
ฝากเงิน
วันที่
สิ้นเดือน
จำนวนวัน จำนวนเงิน
Cash Back
ดอกเบี้ยเงินฝาก
ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย
หักภาษี
ณ ที่จ่าย
ดอกเบี้ยเงินฝาก
หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย
01/04/2020 30/04/2020 30 10,000.00 5.75 0.86 4.89
01/05/2020 31/05/2020 31 10,004.89 5.95 0.89 5.06

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม Finansia HERO ทั้งบนมือถือและคอมพิวเตอร์

views (5,501)